Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Bruxelles, den 26. oktober 2010

Kommissionen vil forbedre EU's katastrofeberedskab

Der blev i dag taget et skridt hen imod et bedre, hurtigere og mere effektivt EU-katastrofeberedskab, da Europa-Kommissionen vedtog en ny meddelelse, der skal styrke EU's kapacitet på området, både hvad angår civilbeskyttelse og humanitær bistand. Denne nye strategi er tilrettelagt omkring en tosidet løsning. Det drejer sig for det første om at styrke den eksisterende EU-beredskabskapacitet og medlemsstaternes katastrofeberedskabsressourcer og for det andet om at oprette et EU-katastrofeberedskabscenter – en ny platform for informationsudveksling og en styrket EU-koordinering i forbindelse med katastrofesituationer.

Kristalina Georgieva, EU-kommissær med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring: "Antallet af katastrofer på verdensplan er femdoblet siden 1975. Hver time tæller, når katastrofen rammer, så Den Europæiske Union har brug for et system, der kan sikre, at vigtige ressourcer er umiddelbart tilgængelige til brug, uden at det er nødvendigt at investere i omkostningskrævende nye strukturer. Vores beredskabsstrategi bør være effektivt planlagt, men også omkostningseffektiv. Vi bør ikke vente indtil den næste store katastrofe med at gribe til handling."

De forslag, der blev fremsat i dag, har til formål at styrke koordineringen af Den Europæiske Unions katastrofeberedskab yderligere, både i og uden for dens område. For at opnå effektivitet og sammenhæng foreslår Kommissionen i sin meddelelse at oprette en EU-beredskabskapacitet. Den foreslår at oprette en frivillig pulje af katastrofeberedskabsressourcer, som medlemsstaterne har bevilget på forhånd, og at udforme katastrofeberedskabsplaner. Kommissionen foreslår i meddelelsen også at oprette et EU-katastrofeberedskabscenter – et ægte beredskabscenter, som vil blive oprettet ved at sammenlægge kriserum for humanitær bistand (ECHO) og civilbeskyttelse (MIC). Dette center vil døgnet rundt alle ugens dage have til opgave at samle erfaringer og indsamle realtidsinformation på begge områder. Det nye beredskabscenter skal overvåge risici for katastrofer, give tidlig varsling og koordinere EU's civile katastrofeberedskab.

Denne katastrofeberedskabsstrategi er baseret på koordinering af information og ressourcer snarere end nye overordnede strukturer for at undgå overlapning og opnå størst mulig omkostningseffektivitet. Forbedret koordinering vil også styrke EU's bidrag til de bestræbelser, der gøres inden for De Forenede Nationer, især ved at forbedre behovsvurderingen. Strategien beskæftiger sig også med behovet for at gøre EU's arbejde i forbindelse med katastrofeberedskabsoperationer mere synligt. Der fremsættes forslag til passende foranstaltninger som f.eks. at anvende EU-symboler, hvor det er hensigtsmæssigt, og at sikre, at Kommissionens humanitære partnere sørger for, at EU-finansieret bistand får tilstrækkelig synlighed. Bedre synlighed vil sikre mere åbenhed om resultaterne af EU's humanitære aktiviteter – både over for EU's borgere og dem, som de hjælper rundt omkring i verden.

Den Europæiske Union har indtil videre kunnet anvende to hovedinstrumenter til at sikre et hurtigt og effektivt katastrofeberedskab, nemlig humanitær bistand og civilbeskyttelse. Begge er med Lissabontraktaten blevet udstyret med et nyt retsgrundlag, og dagens meddelelse er det første skridt hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab på en måde, der både er i overensstemmelse med traktaten og de gentagne opfordringer om at forbedre EU's katastrofeberedskab.

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar