Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1381

Брюксел, 26 октомври 2010 г.

Комисията предприема действия за подобряване на реакцията на ЕС при бедствия

Днес беше направена стъпка към по-добра, по-бърза и по-ефективна реакция на ЕС при бедствия, след като Европейската комисия одобри ново съобщение, чиято цел е укрепването на капацитета на Съюза в тази област както по отношение на гражданската защита, така и по отношение на хуманитарната помощ. С новата стратегия се търси двустранно решение: от една страна посредством укрепване на съществуващия капацитет на Европа за реакция и укрепване на структурите на държавите-членки за спешно реагиране, а от друга страна чрез създаване на Европейски център за спешно реагиране, който представлява нова платформа за споделяне на информация, а също и за по-задълбочена координация на реакцията при бедствия в рамките на ЕС.

Кристалина Георгиева, европейски комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „От 1975 г. насам броят на бедствията в света нарасна пет пъти. При настъпване на бедствия всеки час е от значение и затова Европейският съюз се нуждае от система, която да гарантира, че разполагаме с най-важните средства за незабавно мобилизиране, без да се налагат инвестиции в нови скъпи структури, така че нашата стратегия за реакция да бъде ефективна не само от гледна точка на планирането, но и от гледна точка на разходите. Не трябва да чакаме да настъпи следващото огромно бедствие, за да предприемем действия.“

Днешното предложение има за цел да укрепи още повече координацията на реакцията при бедствия на Европейския съюз както в неговите граници, така и извън тях. За постигане на ефективност и последователност в съобщението се предлага да бъде създаден Европейски капацитет за реакция при бедствия. Предлага се да бъде създадена група на доброволни начала, в която да участват предварително определени служби за спешно реагиране на държавите-членки, и изготвянето на планове за действие при извънредни ситуации. В съобщението се предвижда също да бъде създаден Европейски център за спешно реагиране—център за цялостна реакция, който ще бъде създаден чрез сливането на кризисните звена за хуманитарна помощ (ЕСНО) и за гражданска защита (МIС). Този център ще работи денонощно седем дни в седмицата, ще обединява опит и ще събира информация в реално време и в двете области. Новият център за реакция при кризи ще следи за заплахи, ще изпраща ранни предупреждения и ще координира гражданската защита на ЕС при бедствия.

Стратегията за реакция при бедствия се основава по-скоро на координирането на информация и средства, отколкото на нови всеобхватни структури. Целта е да се избегне дублирането и да се извлече максимална полза от направените разходи. Подобрената координация ще увеличи приноса на Съюза към усилията на ООН, като подобри най-вече оценката на нуждите. В стратегията се взема предвид също така необходимостта от повишена видимост на направеното от ЕС, когато той реагира при бедствия. Предложени са подходящи мерки, например използването на символи на ЕС, ако е уместно, и като се прави необходимото хуманитарните партньори на Комисията да придават достатъчна видимост на финансираната от ЕС помощ. По-добрата видимост ще осигури повече прозрачност за резултатите от хуманитарните действия на Съюза както за гражданите, така и за тези, които получават помощ по света.

Досега Европейският съюз разполагаше с два основни инструмента за осигуряване на бърз и ефективен отговор при бедствия—хуманитарната помощ и гражданската защита. С Договора от Лисабон се въвежда ново правно основание и за двата инструмента, а днешното съобщение представлява първата стъпка към повишаване на способността на Съюза за отговор при бедствия по начин, който съответства на Договора, и отговаря на многократните призиви за подобряване на реакцията на Съюза при бедствия.

За повече информация: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar