Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

V Bruseli 26. októbra 2010

Výskum a vývoj a hospodárska kríza: najvýznamnejšie európske firmy znižujú investície v menšej miere ako ich americkí konkurenti, ale EÚ stále veľmi zaostáva

Hodnotiaca tabuľka investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ, ktorú vypracovala Európska komisia na rok 2010, poukazuje na pokles investícií najvýznamnejších európskych spoločností do výskumu a vývoja v roku 2009 o 2,6 %, pričom objem predaja a ziskov klesol ešte výraznejšie – o 10,1 % a 21,0 %. V Spojených štátoch bol pokles investícií vedúcich aktérov do výskumu a vývoja v porovnaní s EÚ dvojnásobne väčší, t. j. 5,1 %, ale v celosvetovom meradle došlo len k zníženiu o 1,9 %. Úroveň investícií sa nezmenila v prípade japonských firiem. Trend výrazného rastu investícií do výskumu a vývoja, ktorý sa začal v predchádzajúcich rokoch v prípade spoločností so sídlom v iných ázijských regiónoch – v Číne, Indii, Hongkongu, Južnej Kórei a na Taiwane, pokračoval aj naďalej. Japonský výrobca automobilov značky Toyota je už druhý rok za sebou najväčším investorom (6,8 miliardy EUR) do výskumu a vývoja na svete. V prvej desiatke sa nachádzajú tri spoločnosti z EÚ: Volkswagen, najväčší investor so sídlom v Európe s 5,8 mld. EUR, Nokia a Sanofi-Aventis. Hodnotiaca tabuľka zahŕňa 1 400 najvýznamnejších spoločností na celom svete.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Fakt, že významné firmy prevažne zachovali úroveň svojich investícií do výskumu a vývoja, je dôkazom toho, že túto oblasť považujú za kľúč k prekonaniu krízy. Veľký rozdiel, ktorý však existuje v porovnaní s najvýznamnejšími spoločnosťami so sídlom v USA v oblastiach ako softvér a biotechnológie, ako aj pokračujúci rýchly rast spoločností so sídlom v Ázii zdôrazňuje naliehavú potrebu inovácií v Európe. Je absolútne nevyhnutné, aby hlavy štátov a vlád na decembrovom zasadnutí Európskej rady schválili návrhy v rámci iniciatívy „Inovácia v Únii“, ktoré sme spolu s komisárom Antoniom Tajanim predložili 6. októbra.“

Z tohtoročnej hodnotiacej tabuľky vyplýva, že aj napriek výnimočne ťažkej hospodárskej situácii ostávajú investície do výskumu a vývoja aj naďalej dôležitou strategickou prioritou pre najvýznamnejšie firmy na celom svete.

Trendy vo svetových regiónoch

Počas roka 2009 vedúce európske spoločnosti znížili svoje investície do výskumu a vývoja v oveľa menšej miere ako ich americkí konkurenti, a to aj napriek porovnateľnému poklesu objemu predaja (približne o 10 %) a väčšiemu zníženiu ziskov (13,0 % v porovnaní s 1,4 %).

Výsledky výskumu a vývoja, ktoré dosiahli európske spoločnosti, sú v kľúčových sektoroch špičkových technológií slabé. Napríklad americké spoločnosti uvedené v hodnotiacej tabuľke investovali päťnásobne viac ako ich európski konkurenti do výskumu a vývoja polovodičov, štvornásobne viac do výskumu a vývoja softvéru a osemnásobne viac do biotechnológií.

V prípade japonských spoločností ostala úroveň investícií do výskumu a vývoja nezmenená napriek výraznému poklesu objemu predaja (približne 10 %) a ziskov (88,2 %).

Významné spoločnosti so sídlom v niektorých ázijských krajinách pokračovali v trende výrazne rastúcich investícií do výskumu a vývoja z predchádzajúcich rokov, napríklad v Číne (do 40,0 %), Indii (27,3 %), Hongkongu (14,8 %), Južnej Kórei (9,1 %) a na Taiwane (3,1 %). Svoje investície do výskumu a vývoja zvýšili aj švajčiarske spoločnosti (2,5 %).

Trendy podľa jednotlivých spoločností a sektorov

K najväčším desiatim investorom do výskumu a vývoja patria tri spoločnosti so sídlom v EÚ (Volkswagen, Nokia a Sanofi-Aventis) spolu s tromi spoločnosťami z USA (Microsoft, Pfizer a Johnson & Johnson) a jednou z Japonska (Toyota, ktorá obsadila prvú priečku). V prvej päťdesiatke sa nachádza 14 spoločností z EÚ, 19 z USA a 12 z Japonska (obr. 2). Tridsať z nich svoje investície do výskumu a vývoja v roku 2009 znížilo.

Napriek kríze sa zloženie investícií do výskumu a vývoja v jednotlivých odvetviach na celom svete veľmi nezmenilo. V prípade amerických spoločností sa odvetvia s vysokou intenzitou výskumu a vývoja, akými sú napríklad farmaceutický priemysel alebo služby informačných technológií, podieľajú na celkovom výskume a vývoji viac ako dvoma tretinami. V prípade európskych a japonských spoločností oproti tomu prevládajú odvetvia so stredne vysokou intenzitou výskumu a vývoja (napríklad automobilový priemysel alebo elektronika), zatiaľ čo odvetvia s vysokou intenzitou výskumu a vývoja predstavujú asi len jednu tretinu celkového objemu investícií.

V prípade niekoľkých automobilových firiem, napríklad Ford (32,4 %), Renault (26,5 %) a General Motors (24,1 %), došlo k obrovskému poklesu investícií do výskumu a vývoja. Iné firmy, ako napríklad Nissan a Toyota tieto investície znížili len mierne, alebo ich dokonca zvýšili (napríklad Hyundai).

Spoločnosti, ktoré svoje investície do výskumu a vývoja v roku 2009 zvýšili, zahŕňali nielen spoločnosti, ktoré dosiahli dobrý predaj a zisky [napríklad Huawei Technologies (27,8 %) a Apple (25,4 %)], ale aj firmy ako Bayer (8,8 %) a General Electric (10,1 %), ktoré síce zvýšili svoje investície, ale objem ich ziskov a predaja klesal.

Odvetvie výroby energie z alternatívnych zdrojov aj naďalej vykazovalo rýchly rast. Do hodnotiacej tabuľky je v súčasnosti zahrnutých 15 spoločností (o 9 viac ako v minulom roku), ktoré sa plne zameriavajú na technológie čistej energie. Trinásť z nich má sídlo v EÚ a dve mimo nej. V roku 2009 investovali do výskumu a vývoja viac ako 500 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 28,7 %. Do výroby energie z alternatívnych zdrojov investujú aj spoločnosti klasifikované v rámci iných odvetví, napríklad v odvetví ropy a zemného plynu.

Rozdiely v rámci EÚ – kríze odolávajú najvýznamnejší investori do výskumu a vývoja v Španielsku

V rámci EÚ sa podiely rastu výskumu a vývoja líšia medzi jednotlivými členskými štátmi v dôsledku ich rozdielneho zloženia odvetví. K najväčšiemu poklesu výskumu a vývoja v roku 2009 došlo v prípade spoločností so sídlom v krajinách s veľkým objemom výroby automobilov ako Nemecko (o 3,2 %) a Francúzsko (o 4,5 %).

Hlboko zasiahnuté boli aj krajiny ako Fínsko (o 6 %) a Švédsko (6,6 %), v ktorých je pre spoločnosti so sídlom v týchto štátoch najvýznamnejším odvetvím výroba IT hardvéru.

Svoje investície však zvýšili o 15,4 % najvýznamnejší investori do výskumu a vývoja v Španielsku, a to napriek poklesu predaja o 6,4 %. Za tento nárast vďačia najvýznamnejším španielskym spoločnostiam ako Telefónica (16 %) a Acciona (29 %), ako aj zahrnutiu najvýznamnejších aktérov ako Banco Santander (18 %).

Kontext

Hodnotiacu tabuľku investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ uverejňuje každý rok Európska komisia (GR pre výskum a Spoločné výskumné centrum). Poskytuje informácie o 1 400 najvýznamnejších spoločnostiach na celom svete (400 z EÚ a 1 000 mimo nej), ktoré sa hodnotia podľa úrovne svojich investícií do výskumu a vývoja. V tabuľke sa meria celková hodnota ich investícií do výskumu a vývoja na celom svete bez ohľadu na to, kde sa uskutočňuje príslušný výskum a vývoj. Neukazuje teda trendy v intenzite investícií do výskumu a vývoja zo strany súkromného sektora, ktoré predstavujú obchodné výdavky na výskum a vývoj v konkrétnej krajine alebo regióne ako podiel na HDP, či už ide o výdavky domácich spoločností alebo o výdavky prostredníctvom prílevu investícií.

Na stiahnutie

„Hodnotiaca tabuľka investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ“ na rok 2010 a iné správy IRMA (Monitorovanie a analýza investícií do priemyselného výskumu) sú k dispozícii na: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Ďalšie informácie:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar