Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1379

V Bruselu dne 26. října 2010

Výzkum a vývoj v době hospodářské krize: vedoucí společnosti v EU snižují investice v menší míře než v USA, Evropa však přesto silně zaostává

Z přehledu investic průmyslu do výzkumu a vývoje pro rok 2010, který zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že investice vedoucích společností EU do výzkumu a vývoje v roce 2009 poklesly o 2,6 %, i když u tržeb byl zaznamenán daleko větší pokles ve výši 10,1 % a u zisku ve výši 21,0 %. V USA byl pokles investic vedoucích společností do výzkumu a vývoje v porovnání s EU dvojnásobný, tj. ve výši 5,1 %, celosvětový pokles však činil pouze 1,9 %. U japonských firem se úroveň investic nezměnila. V jiných asijských zemích – v Číně, Indii, Hongkongu, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu – pokračoval silný růst investic do výzkumu a vývoje, jenž byl zaznamenán v předchozích letech. Japonský výrobce automobilů Toyota je druhým rokem po sobě největším celosvětovým investorem do výzkumu a vývoje (6,8 miliardy EUR). V první desítce se umístily tři evropské společnosti: Volkswagen (s investicemi ve výši 5,8 miliardy EUR největší investor se sídlem v Evropě), Nokia a Sanofi-Aventis. Přehled investic průmyslu do výzkumu a vývoje zahrnuje 1 400 společností z celého světa.

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Skutečnost, že největší společnosti v EU v převážné míře zachovaly svou úroveň investic do výzkumu a vývoje, ukazuje, že oblast výzkumu a vývoje považují za klíčovou pro to, aby z krize vyšly silnější. Velký rozdíl, který existuje v porovnání s nejvýznamnějšími společnostmi z USA v oblastech jako např. software a biotechnologie, stejně jako pokračující rychlý růst asijských společností však zdůrazňují naléhavou potřebu inovací v Evropě. Naléhavě potřebujeme, aby vedoucí představitelé států a vlád na prosincovém zasedání Evropské rady podpořili návrhy Unie inovací, které jsme společně s komisařem Antoniem Tajanim oznámili 6. října.“

Letošní přehled investic průmyslu do výzkumu a vývoje ukazuje, že tyto investice zůstávají i v téměř bezprecedentně obtížných ekonomických podmínkách pro vedoucí společnosti na celém světě významnou strategickou prioritou.

Vývojové trendy v jednotlivých regionech světa

V roce 2009 vedoucí evropské společnosti snížily své investice do výzkumu a vývoje v daleko menší míře než americké podniky, a to navzdory srovnatelnému poklesu objemu tržeb (přibližně 10 %) a většímu snížení zisku (13,0 % v porovnání s 1,4 %).

Výkonnost evropských společností ve výzkumu a vývoji pokulhává v klíčových odvětvích špičkových technologií. Americké společnosti uvedené v přehledu investic průmyslu do výzkumu a vývoje například investovaly pětinásobně více do výzkumu a vývoje polovodičů, čtyřnásobně více do výzkumu a vývoje softwaru a osminásobně více do oblasti biotechnologií.

Úroveň investic japonských společností zůstala stejná navzdory silnému poklesu tržeb (10 %) a zisku (88,2 %).

U mnoha společností se sídlem v některých asijských zemích objem investic do výzkumu a vývoje stejně jako v uplynulých letech nadále roste, např. v Číně (+40,0 %), Indii (+27,3%), Hongkongu (+14,8 %), Jižní Koreji (+9,1 %) a na Tchaj-wanu (+3,1 %). Rovněž švýcarské společnosti zvýšily svůj podíl investic do výzkumu a vývoje (o 2,5 %).

Vývojové trendy v jednotlivých společnostech a odvětvích

K deseti největším investorům do výzkumu a vývoje patří tři společnosti s hlavním sídlem v EU (Volkswagen, Nokia a Sanofi-Aventis) spolu se třemi z USA (Microsoft, Pfizer a Johnson & Johnson) a jednou společností z Japonska (Toyota, která zaujímá první pozici). Mezi prvními 50 společnostmi se nachází 16 z EU, 19 z USA a 12 z Japonska (graf 2). 30 společností z této padesátky v roce 2009 své investice do výzkumu a vývoje snížilo.

Podíl různých odvětví na investicích do výzkumu a vývoje zůstal navzdory krizi na celém světě přibližně stejný. Na odvětví s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje, mezi něž patří například farmaceutický průmysl nebo počítačové služby, připadají u společností z USA více než dvě třetiny celkových investic do výzkumu a vývoje. V případě evropských a japonských společností naproti tomu nejvíce investují odvětví se středně vysokou intenzitou výzkumu a vývoje (např. odvětví automobilového průmyslu nebo elektroniky), zatímco odvětví s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje představují pouze jednu třetinu celkového objemu investic do výzkumu a vývoje.

Někteří výrobci automobilů, např. Ford (32,4 % , Renault (26,5 %) a General Motors (24,1 %), drasticky snížili své investice do výzkumu a vývoje. Jiní, mezi nimi Nissan a Toyota, své investice snížili jen mírně nebo je dokonce zvýšili (např. Hyundai).

Ke společnostem, jež investice do výzkumu a vývoje v roce 2009 navýšily, nepatří jen ty, které zaznamenaly dobré výsledky v oblasti tržeb a zisku, jako např. Huawei Technologies (+27,8 %) a Apple (+25,4 %), ale i některé firmy, jejichž tržby a zisk poklesly, např. Bayer (+8,8 %) a General Electric (+10,1 %).

Odvětví výroby energie z alternativních zdrojů i nadále vykazovalo rychlý růst. Do přehledu investic průmyslu do výzkumu a vývoje je nyní zahrnuto 15 společností (o 9 více než loni), jež se v plné míře zaměřují na technologie na výrobu čisté energie. Tyto společnosti, z nichž 13 má sídlo v EU a 2 mimo EU, investovaly v roce 2009 do výzkumu a vývoje přes 500 milionů EUR, což představuje nárůst o 28,7 %. Do výroby energie z alternativních zdrojů však investují i společnosti patřící do jiných odvětví (např. odvětví ropy a zemního plynu).

Rozdíly v rámci EU – největší investoři do výzkumu a vývoje ve Španělsku vzdorují krizi

Míra růstu v oblasti výzkumu a vývoje je v jednotlivých členských státech EU v důsledku odlišné struktury odvětví nejednotná. K prudkému poklesu investic do výzkumu a vývoje došlo v roce 2009 u společností se sídlem v zemích s významným automobilovým průmyslem, tedy např. v Německu (-3,2 %) a ve Francii (-4,5 %).

Podobný propad investic zaznamenaly země jako Finsko (-6 %) a Švédsko (-6,6 %), v nichž je významným odvětvím domácích společností výroba počítačového hardwaru.

Největší investoři do výzkumu a vývoje ve Španělsku naproti tomu své investice zvýšili o 15,4 %, a to navzdory poklesu tržeb o 6,4 %. Důvodem je velké zvýšení, jehož dosáhly nejvýznamnější španělské společnosti jako je Telefónica (+16 %) a Acciona (+29 %), a zahrnutí světových společností jako např. Banco Santander (+18 %).

Souvislosti

Přehled investic průmyslu do výzkumu a vývoje v EU, který zveřejňuje každoročně Evropská komise (GŘ pro výzkum a Společné výzkumné středisko), poskytuje informace o 1 400 nejvýznamnějších společnostech světa (z toho 400 z EU a 1 000 mimo EU) seřazených podle úrovně jejich investic do výzkumu a vývoje. Měří celkovou hodnotu jejich celosvětových investic do výzkumu a vývoje bez ohledu na místo, kde se příslušný výzkum a vývoj realizuje. Neukazuje proto trendy související s intenzitou výzkumu a vývoje v soukromém sektoru – výdaje podniků na výzkum a vývoj v konkrétní zemi nebo regionu jako podíl HDP, ať už se jedná o výdaje domácích společností nebo o vnější investice.

Ke stažení

Přehled investic průmyslu do výzkumu a vývoje v EU pro rok 2010 a jiné zprávy IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis – monitorování a analýza investic do průmyslového výzkumu) jsou k dispozici na adrese: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm.

Další informace:

MEMO/10/522

IP/10/1288

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figure 2. Ranking of the world's top 50 R&D companies by their total R&D investment in the 2010 Scoreboard.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Note: The numbers in brackets after the names of the companies indicate their rankings in past Scoreboards.

Source: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.


Side Bar