Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1377

Bryssel den 26 oktober 2010

Flexibla arbetsformer hjälper både arbetsgivare och arbetstagare, visar en ny studie från EU-kommissionen

I en studie som EU-kommissionen släppte i dag framgår att både arbetsgivare och arbetare vinner på flexibel arbetstid. Expertgruppens rapport kommer samtidigt som ministrarna i jämställdhets- och familjefrågor träffas vid ett informellt möte i Bryssel för att diskutera den nya jämställdhetsstrategin 2010–2015 (IP/10/1149, MEMO/10/430).

”Flexibel arbetstid, barnomsorg, anhörigvård och föräldraledighet ser ut att resultera i högre sysselsättningsgrader för både kvinnor och män och även hållbara födelsetal”, sa Viviane Reding, viceordförande i kommissionen och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. I en tid av ekonomisk avmattning kan flexibla arbetstider hjälpa människor att behålla sina jobb. Vi måste gå vidare utifrån de framsteg som gjorts i familjevänliga strukturer på arbetsmarknaden. Både flexibel arbetstid och jämställdhet är viktiga förutsättningar för ekonomisk återhämtning.”

Expertrapporten om ”flexibel arbetstid och jämställdhet” ger en omfattande översikt av nuvarande praxis i de 27 EU-länderna och EES-Efta-länderna (Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz). Rapporten fokuserar på intern flexibilitet (inom företag och organisationer), både vad gäller arbetstidens längd (t.ex. deltid) och arbetstidens förläggning (t.ex. flextid eller förskjuten arbetstid och flextid i början och slutet på arbetsdagen). Rapportens viktigaste slutsatser är följande:

1. Det finns fortfarande väldigt stora skillnader i flexibel arbetstid mellan medlemsländerna:

  • Flexibilitet i arbetstidens längd är vanligare i norra och västra Europa, medan den traditionella 40-timmarsveckan dominerar i Ungern, Litauen, Tjeckien, Estland, Bulgarien, Slovakien, Slovenien och Rumänien.

  • Danmark, Sverige, Tyskland, Finland och Norge får relativt höga betyg vad gäller flexibel organisation; drygt hälften av alla anställda använder någon form av flexibilitet i sina arbetstider.

2. Flexiblare arbetstid är inte alltid bra för jämställdheten:

  • Mer individualiserad arbetstid har en positiv effekt på sysselsättningen bland kvinnor och kan hjälpa anställda att förena arbete och privatliv, men i de flesta länder är deltidsarbete (som är kvinnodominerat) koncentrerat till låglöneyrken med låga karriär-och utbildningsmöjligheter.

  • Organisationskultur spelar också en viktig roll. Så länge flextid ses som ett ”kvinnligt” sätt att organisera arbetet är det troligt att skillnader mellan män och kvinnor bekräftas snarare än förändras av upplägg med flexibel arbetstid.

3. Den senaste politiska utvecklingen visar att flexibel arbetstid är på den politiska dagordningen i flera länder, även om specifika ämnen varierar:

  • Vissa länder (t.ex. Tjeckien och Litauen) fokuserar på flexibilitet som ett verktyg för att öka sysselsättningsgraden (sett både till personer och timmar).

  • Deltidsarbete används allt mer för att främja ett aktivt åldrande. Särskilt i de nordiska länderna är ofrivilligt deltidsarbete en viktig fråga som leder till politiska åtgärder för att försöka skapa ny balans mellan flexibilitet och trygghet.

  • Arbetstidskonto (”time banking”) och avtal om ett visst antal arbetstimmar finns också på den nuvarande politiska dagordningen (i Finland, Tyskland och Luxemburg). Flexibel arbetstid är i vissa länder (som Polen och Portugal) kopplat till debatten om att minska omfattningen av övertidsarbete.

  • Den rådande finansiella och ekonomiska krisen har haft en tydlig påverkan och flexibilitet ses nu som ett viktigt politiskt verktyg för att hjälpa arbetsgivare att anpassa sig till förändrade ekonomiska förhållanden. I den pågående debatten hamnar dock jämställdhetsperspektivet i skymundan.

Bakgrund

Den 3 mars 2010 tog EU-kommissionen det första steget mot en översyn av de befintliga arbetstidsreglerna, med ett inledande samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå (IP/10/345). I samband med denna översyn kommer kommissionen inom kort att offentliggöra ett expertutlåtande om arbetstidsreglernas sociala och ekonomiska effekter.

Dagens rapport är den tredje i en serie jämförande granskningsrapporter om frågor som rör balans i arbetslivet, där även rapporterna ”att förena arbete och privatliv” (2005) och ”utbyggnaden av barnomsorgen” (2009) ingår.

Mer information

Rapporten ”Flexibel arbetstid och jämställdhet - en jämförande granskning av 30 europeiska länder”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&furtherPubs=yes

Informellt möte för ministrar med ansvar för jämställdhet

http://www.eutrio.be/informal-meeting-ministers-gender-equality

ANNEX

Summary of countries regarding flexibility in the length of working hours

Below EU27 average

Around EU27 average

Above EU27 average

Part-time work

Portugal, Poland, Slovenia, Greece, Czech Republic, Lithuania, Cyprus, Latvia, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania

Luxembourg, Denmark, Iceland, France, Italy, Ireland, Malta, Spain, Finland, Estonia

Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Austria United Kingdom, Sweden

Working overtime

Luxembourg, Cyprus, Malta, Portugal, Hungary, Poland, Lithuania, Norway, Spain, Romania, Denmark, Greece, Bulgaria

Sweden, Latvia, Slovenia, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Finland. Slovakia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Austria, Netherlands, Czech Republic

Working long hours

Italy, Denmark, Portugal, Cyprus, Malta, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Finland, Norway, Lithuania, Sweden, Netherlands, Luxembourg

Slovakia, Spain, France, Slovenia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Greece, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Latvia, Czech Republic

This table summarises the countries in regard to the three indicators of flexibility in the length of working hours. There does not appear to be a clear pattern regarding the flexibility in the length of working hours in terms of these indicators. The most flexible countries seem to be Austria and the United Kingdom, which have a high ranking on all three indicators. At the other end, four countries appear to be the least flexible and score low on all three indicators: Portugal, Lithuania, Cyprus and Hungary.

Share of part-time workers in total employment (persons aged 15 and over) in EU Member States - 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages.

Involuntary part-time work and total part-time employment rate, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007

Share of employees working overtime, by gender 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for France and Liechtenstein)

Share of employees working long hours (48 or more), by gender, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007 (no data available for Liechtenstein)

Working time schedules of men and women employees, 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Left bar: male employees, right bar: female employees - Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for Liechtenstein)


Side Bar