Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1377

Brussel, 26 oktober 2010

Nieuwe studie Europese Commissie: flexibele werktijdregelingen positief voor werkgevers en werknemers

Vandaag is een studie van de Europese Commissie gepubliceerd, waaruit blijkt dat zowel werkgevers als werknemers baat hebben bij flexibele werktijdregelingen. Het verslag van de groep deskundigen wordt uitgebracht op hetzelfde ogenblik dat de ministers bevoegd voor gelijke kansen in Brussel een informele bijeenkomst houden over de nieuwe strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 (IP/10/1149, MEMO/10/430).

"Flexibele werktijdregelingen, zorgvoorzieningen voor kinderen en andere familieleden en recht op vakantie leiden in het algemeen tot een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen en stabielere geboortecijfers", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap. "In tijden van economische vertraging kunnen flexibele werktijdregelingen mensen helpen hun baan te behouden. Wij moeten vorderingen blijven boeken op het gebied van gezinsvriendelijke arbeidsmarktstructuren: zowel flexibele werktijdregelingen als gelijkheid van vrouwen en mannen zijn belangrijke voorwaarden voor economisch herstel."

Het deskundigenverslag "Flexible working time arrangements and gender equality" omvat een uitgebreid overzicht van de huidige regelingen in de 27 EU-lidstaten en de EER-EVA-landen (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland). Het verslag is toegespitst op interne flexibiliteit (in bedrijven en organisaties) vanuit een oogpunt van arbeidsduur (bijvoorbeeld deeltijdwerk) en organisatie van de werktijd (bijvoorbeeld flexibele regelingen of over de dag verspreide uren en flexibiliteit bij de aanvang en het eind van de werkdag). De belangrijkste conclusies van het verslag zijn:

1. Er bestaan nog steeds grote verschillen tussen de lidstaten in verband met flexibele werktijdregelingen:

  • Flexibele arbeidsduur is sterker verspreid in Noord- en West-Europa, terwijl in Hongarije, Litouwen, Tsjechië, Estland, Bulgarije, Slowakije, Slovenië en Roemenië de traditionele 40-urige werkweek overheerst.

  • Denemarken, Zweden, Duitsland, Finland en Noorwegen doen het vrij goed inzake flexibiliteit: iets meer dan de helft van alle werknemers geniet een zekere vorm van flexibele werktijdregeling.

2. Verhoogde flexibiliteit van de werktijd is niet altijd bevorderlijk voor de gelijkheid van vrouwen en mannen:

  • Glijdende werktijden hebben een positief effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen en kunnen werknemers helpen een evenwicht tussen beroepsleven en persoonlijk leven te vinden, maar deeltijdwerk (waar vrouwen in de meerderheid zijn) is in de meeste landen nog steeds geconcentreerd in slechtbetaalde sectoren met geringe carrière- en opleidingsmogelijkheden.

  • Ook de organisatiecultuur speelt een belangrijke rol. Zolang flexibiliteit als een "vrouwelijke" vorm van arbeidstijdorganisatie wordt beschouwd, zullen flexibele werktijdregelingen de verschillen tussen vrouwen en mannen eerder accentueren dan veranderen.

3. Uit recente beleidsontwikkelingen blijkt dat flexibele werktijden in verschillende landen op de politieke agenda staan, waarbij de specifieke onderwerpen kunnen uiteenlopen:

  • Sommige landen (zoals Tsjechië en Litouwen) concentreren zich op flexibiliteit als instrument om de arbeidsparticipatie te verhogen (zowel qua aantal werknemers als qua werktijd).

  • Deeltijdarbeid wordt in toenemende mate gebruikt als instrument om beroepsactiviteit op oudere leeftijd te bevorderen. Vooral in de Noordse landen is onvrijwillige deeltijdarbeid een belangrijk aandachtspunt en wordt met beleidsmaatregelen getracht een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid te creëren.

  • Opsparing van gewerkte uren en arbeidstijden op jaarbasis maken ook deel uit van de huidige beleidsagenda (Finland, Duitsland en Luxemburg). Flexibele werktijdregelingen worden in sommige landen (bijvoorbeeld Polen en Portugal) gekoppeld aan het debat over vermindering van het aantal overuren.

  • De huidige financiële en economische crisis heeft een duidelijke impact gehad en flexibiliteit wordt nu beschouwd als een belangrijk beleidsinstrument om werkgevers te helpen zich aan de veranderende economische omstandigheden aan te passen. In het huidige debat neemt het aspect gelijkheid van vrouwen en mannen evenwel geen belangrijke plaats in

Achtergrond

Op 3 maart 2010 heeft de Europese Commissie een eerste raadpleging van de Europese sociale partners gehouden en daarmee het startsein voor een herziening van de EU-voorschriften inzake werktijden gegeven (IP/10/345). De Commissie zal binnenkort een deskundigenverslag over de sociale en economische impact van de werktijdregelingen in het kader van deze herziening publiceren.

Het verslag van vandaag is het derde van een reeks vergelijkende verslagen over aspecten van het evenwicht tussen werk en privéleven. De eerdere verslagen waren: "Reconciliation of work and private life" (geen Nederlandse versie) 2005, en "The provision of childcare services" (geen Nederlandse versie) 2009.

Nadere informatie

Verslag: “Flexible working time arrangements and gender equality – A comparative review of 30 European countries”.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&furtherPubs=yes

Informele bijeenkomst van ministers bevoegd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

http://www.eutrio.be/informal-meeting-ministers-gender-equality

ANNEX

Summary of countries regarding flexibility in the length of working hours

Below EU27 average

Around EU27 average

Above EU27 average

Part-time work

Portugal, Poland, Slovenia, Greece, Czech Republic, Lithuania, Cyprus, Latvia, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania

Luxembourg, Denmark, Iceland, France, Italy, Ireland, Malta, Spain, Finland, Estonia

Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Austria United Kingdom, Sweden

Working overtime

Luxembourg, Cyprus, Malta, Portugal, Hungary, Poland, Lithuania, Norway, Spain, Romania, Denmark, Greece, Bulgaria

Sweden, Latvia, Slovenia, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Finland. Slovakia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Austria, Netherlands, Czech Republic

Working long hours

Italy, Denmark, Portugal, Cyprus, Malta, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Finland, Norway, Lithuania, Sweden, Netherlands, Luxembourg

Slovakia, Spain, France, Slovenia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Greece, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Latvia, Czech Republic

This table summarises the countries in regard to the three indicators of flexibility in the length of working hours. There does not appear to be a clear pattern regarding the flexibility in the length of working hours in terms of these indicators. The most flexible countries seem to be Austria and the United Kingdom, which have a high ranking on all three indicators. At the other end, four countries appear to be the least flexible and score low on all three indicators: Portugal, Lithuania, Cyprus and Hungary.

Share of part-time workers in total employment (persons aged 15 and over) in EU Member States - 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages.

Involuntary part-time work and total part-time employment rate, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007

Share of employees working overtime, by gender 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for France and Liechtenstein)

Share of employees working long hours (48 or more), by gender, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007 (no data available for Liechtenstein)

Working time schedules of men and women employees, 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Left bar: male employees, right bar: female employees - Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for Liechtenstein)


Side Bar