Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1377

Bruxelles, den 26. oktober 2010

Fleksible arbejdsordninger er til fordel for både arbejdsgivere og arbejdstagere, fremgår det af ny undersøgelse fra Europa-Kommissionen

I en undersøgelse fra Europa-Kommissionen, som blev offentliggjort i dag, konkluderes det, at fleksible arbejdsordninger er til gavn for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Ekspertgrupperapporten offentliggøres på et tidspunkt, hvor ministrene med ansvar for ligestilling samles i Bruxelles til et uformelt møde for at drøfte den nye ligestillingsstrategi for 2010-2015 (IP/10/1149, MEMO/10/430).

Fleksible arbejdstidsordninger, pasningsfaciliteter for børn og andre afhængige personer samt orlovsmuligheder har en tilbøjelighed til at give højere beskæftigelse for både kvinder og mænd samt mere bæredygtige fødselstal, udtalte Kommissionens næstformand, Viviane Reding, som er EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. I perioder med økonomisk nedgang kan fleksible arbejdsordninger hjælpe med til at opretholde job. Vi er nødt til at bygge videre på de fremskridt, der er gjort inden for familievenlige arbejdsmarkedsstrukturer: både fleksibilitet inden for arbejdstidsordninger og ligestilling er vigtige forudsætninger for økonomisk genopretning".

Ekspertrapporten om fleksible arbejdstidsordninger og ligestilling giver et bredt overblik over den nuværende praksis i de 27 EU-lande og EØS-EFTA-landene (Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz). Den fokuserer på intern fleksibilitet (i virksomheder og organisationer), både med hensyn til arbejdstidens længde (f.eks. deltid) og tilrettelæggelse af arbejdstiden (f. eks. ordninger med flekstid eller differentierede møde- og gå hjem-tider (staggered hours). Rapportens vigtigste konklusioner er:

1. Der er stadig meget store forskelle på medlemsstaterne med hensyn til arbejdstidens fleksibilitet:

  • Fleksibiliteten med hensyn til arbejdstidens længde er større i Nordeuropa og Vesteuropa, mens den traditionelle 40-timers arbejdsuge er mest fremherskende i Ungarn, Litauen, Tjekkiet, Estland, Bulgarien, Slovakiet, Slovenien og Rumænien

  • Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og Norge scorer relativt mange points med hensyn til fleksible arbejdsordninger, idet lidt mere end halvdelen af alle arbejdstagere i disse lande anvender en eller anden form for arbejdstidsfleksibilitet.

2. Øget arbejdstidsfleksibilitet er ikke altid godt for ligestillingen:

  • Mere individualiserede arbejdstider har en positiv indvirkning på kvindernes beskæftigelse og kan hjælpe arbejdstagerne med at skabe balance mellem arbejdslivet og privatlivet, men deltidsarbejde (som navnlig vedrører kvinder) er stadig koncentreret i lavtlønssektorer, hvor der i de fleste lande er ringe karriere- og uddannelsesmuligheder.

  • Organisationskulturen spiller også en vigtig rolle. Så længe fleksibiliteten betragtes som en "kvindelig" måde at tilrettelægge arbejdstiden på, er der mere sandsynlighed for, at fleksible arbejdstidsordninger bekræfter kønsforskelle, end at de ændrer dem.

3. De seneste politikudviklinger viser, at arbejdstidsfleksibilitet er på den politiske dagsorden i mange lande, selv om de specifikke emner kan variere:

  • Visse lande (f. eks. Tjekkiet og Litauen) fokuserer på fleksibilitet som et instrument til at forøge beskæftigelsen (både for arbejdstagere og i timer)

  • Deltid anvendes i stigende grad til at fremme aktiv aldring. Ufrivillig deltid er navnlig i de nordiske lande et vigtigt emne, som giver anledning til politikforanstaltninger, der skal skabe en ny balance mellem fleksibilitet og jobsikkerhed

  • Arbejdstidsopsparing og timetal fastsat på årsbasis indtager også en plads på den nuværende politikdagsorden (i Finland, Tyskland og Luxembourg). Fleksible arbejdstidsordninger knyttes i visse lande (f.eks. Polen og Portugal) sammen med en debat om reduktion af omfanget af overarbejde

  • Den nuværende finansielle og økonomiske krise har haft tydelige konsekvenser, og fleksibilitet betragtes nu som et vigtigt politikinstrument, der skal hjælpe arbejdsgiverne med at tilpasse sig de skiftende økonomiske vilkår. I den nuværende debat indtager ligestillingsdimensionen imidlertid ikke en vigtig plads.

Baggrund

Europa-Kommissionen tog den 3. marts 2010 det første skridt til en revision af de eksisterende EU-arbejdstidsregler med en indledende høring af de europæiske arbejdsmarkedsparter (IP/10/345). Kommissionen offentliggør om kort tid en ekspertrapport om de sociale og økonomiske konsekvenser af arbejdstidsreglerne i forbindelse med denne revision.

Den rapport, der offentliggøres i dag, er den tredje i en række af sammenlignende rapporter vedrørende balancen mellem arbejdslivet og privatlivet, som blev behandlet specifikt i en rapport fra 2005 om forening af arbejdslivet og privatlivet og i en rapport fra 2009 om børnepasningsmuligheder.

Yderligere oplysninger

Rapport: “Flexible working time arrangements and gender equality – A comparative review of 30 European countries”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&furtherPubs=yes

Uformelt møde for ministrene med ansvar for ligestilling

http://www.eutrio.be/informal-meeting-ministers-gender-equality

ANNEX

Summary of countries regarding flexibility in the length of working hours

Below EU27 average

Around EU27 average

Above EU27 average

Part-time work

Portugal, Poland, Slovenia, Greece, Czech Republic, Lithuania, Cyprus, Latvia, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania

Luxembourg, Denmark, Iceland, France, Italy, Ireland, Malta, Spain, Finland, Estonia

Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Austria United Kingdom, Sweden

Working overtime

Luxembourg, Cyprus, Malta, Portugal, Hungary, Poland, Lithuania, Norway, Spain, Romania, Denmark, Greece, Bulgaria

Sweden, Latvia, Slovenia, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Finland. Slovakia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Austria, Netherlands, Czech Republic

Working long hours

Italy, Denmark, Portugal, Cyprus, Malta, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Finland, Norway, Lithuania, Sweden, Netherlands, Luxembourg

Slovakia, Spain, France, Slovenia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Greece, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Latvia, Czech Republic

This table summarises the countries in regard to the three indicators of flexibility in the length of working hours. There does not appear to be a clear pattern regarding the flexibility in the length of working hours in terms of these indicators. The most flexible countries seem to be Austria and the United Kingdom, which have a high ranking on all three indicators. At the other end, four countries appear to be the least flexible and score low on all three indicators: Portugal, Lithuania, Cyprus and Hungary.

Share of part-time workers in total employment (persons aged 15 and over) in EU Member States - 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages.

Involuntary part-time work and total part-time employment rate, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007

Share of employees working overtime, by gender 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for France and Liechtenstein)

Share of employees working long hours (48 or more), by gender, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007 (no data available for Liechtenstein)

Working time schedules of men and women employees, 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Left bar: male employees, right bar: female employees - Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for Liechtenstein)


Side Bar