Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1377

Брюксел, 26 октомври 2010 г.

Гъвкавите условия на труд са в помощ както на работодателите, така и на служителите, според новото проучване на Европейската комисия

Проучване на Европейската комисия, публикувано днес, разкри, че работодатели и служители се възползват от условия за гъвкаво работно време. Докладът на експертната група се появява в момент, в който министрите по равенство на половете се събират в Брюксел за неофициална среща, за да обсъдят новата стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г. (IP/10/1149, MEMO/10/430).

Условията за гъвкаво работно време, заведенията за грижи за деца и за други лица на издръжка, както и правата на отпуск имат тенденцията да водят до по-високи степени на трудова заетост, както за жените, така и за мъжете, както и до по-устойчива раждаемост,“ заяви заместник-председателят г-жа Вивиан Рединг, Комисар на ЕС по правосъдие, основни права и гражданство. Във времена на забавен икономически растеж условията за гъвкаво работно време могат да помогнат на хората да запазят работните си места. Ние трябва да продължим напредъка, постигнат в благоприятни за семейството структури на пазара на труда: условията за гъвкаво работно време и равенството на половете са важно необходимо условие за икономическо възстановяване.“

Експертният доклад относно „Условия за гъвкаво работно време и равенство на половете“ предоставя изчерпателен преглед на текущите практики в ЕС 27 и в държавите от ЕИП—ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария). Той се съсредоточава върху вътрешната гъвкавост (в дружествата и организациите), както по отношение на продължителността на работното време (например непълното работно време), така и на организацията на работното време (например условия за гъвкаво работно време или разкъсано работно време, и гъвкавост по отношение на началото и края на работния ден). Главните заключения в доклада са:

1. Все още съществуват големи разлики между държавите-членки по отношение на гъвкавостта на работното време:

  • Гъвкавостта в продължителността на работното време е по-широко разпространена в северна и западна Европа, докато в Унгария, Литва, Чешката република, Естония, България, Словакия, Словения и Румъния преобладават традиционните 40 работни часа.

  • Дания, Швеция, Германия, Финландия и Норвегия заемат относително високо място по отношение на гъвкавата организация, като малко повече от половината от служителите използват някакъв вид гъвкавост в работното си време.

2. Повишената гъвкавост в работното време не винаги е добра за равенството на половете:

  • По-индивидуализираното работно време оказва положително въздействие върху степента на трудова заетост на жените и може да помогне на служителите да балансират професионалния и личния живот, но работата на непълно работно време (преобладават жените) в повечето държави все още е съсредоточена в ниско платените сектори със слаби възможности за кариера и обучение.

  • Организационната култура също играе важна роля. Докато на гъвкавостта се гледа като на „женски“ тип организация на работното време, графиците за гъвкаво работно време по-скоро потвърждават разликите между половете, отколкото ги променят.

3. Скорошното развитие на политиката показва, че гъвкавостта в работното време е в политическия дневен ред на няколко държави, въпреки че конкретните теми могат да варират:

  • Някои държави (като Чешката република и Литва) се съсредоточават върху гъвкавостта като инструмент за увеличаване на степента на трудова заетост (както по отношение на хората, така и на часовете).

  • Все по-често работата на непълно работно време се използва за насърчаване на активното остаряване. Особено в държавите от северна Европа недоброволната работа на непълно работно време е важен въпрос, водещ до мерки на политиката, с които се цели създаването на ново равновесие между гъвкавост и сигурност.

  • Сумарното отчитане на работното време и годишната норма за изработените часове също са част от текущия дневен ред на политиката (във Финландия, Германия и Люксембург). Гъвкавите графици на работното време в някои държави (като Полша и Португалия) са свързани с дебата за намаляване на извънредния труд.

  • Сегашната финансова и икономическа криза имаше отчетливо въздействие, и сега на гъвкавостта се гледа като на важен инструмент на политиката, за да се помогне на работодателите да се пригодят към променящите се икономически обстоятелства. При сегашния дебат, обаче, измерението, свързано с половете, не е особено застъпено.

Контекст

На 3 март 2010 г. Европейската комисия направи първа стъпка към преглед на съществуващите правила на ЕС в областта на работното време с първи етап на консултации с европейските социални партньори (IP/10/345). В контекста на този преглед Комисията скоро ще публикува експертен доклад за социалното и икономическото въздействие на правилата в областта на работното време.

Днешният доклад е третият поред от докладите за сравнителен преглед по въпросите на балансирането на професионалния и личния живот, които също включват „съчетаване на професионалния и личния живот“ (2005 г.); „предоставянето на услуги за гледане на деца“ (2009 г.).

Допълнителна информация

Доклад: „Условия за гъвкаво работно време и равенство на половете — Сравнителен преглед на 30 европейски държави“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&furtherPubs=yes

Неофициална среща на министрите, отговарящи за равенството на половете

http://www.eutrio.be/informal-meeting-ministers-gender-equality

ANNEX

Summary of countries regarding flexibility in the length of working hours

Below EU27 average

Around EU27 average

Above EU27 average

Part-time work

Portugal, Poland, Slovenia, Greece, Czech Republic, Lithuania, Cyprus, Latvia, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania

Luxembourg, Denmark, Iceland, France, Italy, Ireland, Malta, Spain, Finland, Estonia

Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Austria United Kingdom, Sweden

Working overtime

Luxembourg, Cyprus, Malta, Portugal, Hungary, Poland, Lithuania, Norway, Spain, Romania, Denmark, Greece, Bulgaria

Sweden, Latvia, Slovenia, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Finland. Slovakia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Austria, Netherlands, Czech Republic

Working long hours

Italy, Denmark, Portugal, Cyprus, Malta, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Finland, Norway, Lithuania, Sweden, Netherlands, Luxembourg

Slovakia, Spain, France, Slovenia, Estonia

Iceland, United Kingdom, Greece, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Latvia, Czech Republic

This table summarises the countries in regard to the three indicators of flexibility in the length of working hours. There does not appear to be a clear pattern regarding the flexibility in the length of working hours in terms of these indicators. The most flexible countries seem to be Austria and the United Kingdom, which have a high ranking on all three indicators. At the other end, four countries appear to be the least flexible and score low on all three indicators: Portugal, Lithuania, Cyprus and Hungary.

Share of part-time workers in total employment (persons aged 15 and over) in EU Member States - 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages.

Involuntary part-time work and total part-time employment rate, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007

Share of employees working overtime, by gender 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for France and Liechtenstein)

Share of employees working long hours (48 or more), by gender, 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat, EU Labour force survey 2007 (no data available for Liechtenstein)

Working time schedules of men and women employees, 2004

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Left bar: male employees, right bar: female employees - Source: Eurostat, EU Labour force survey, ad hoc module 2004 (no data available for Liechtenstein)


Side Bar