Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1374

Bruxelles, den 25. oktober 2010

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk statsstøtte til likvidationen af Fionia Bank

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en pakke danske foranstaltninger til likvidationen af Fionia Bank, en mindre bank, der blev insolvent i kølvandet på finanskrisen. Banken blev oprindeligt reddet af den danske regering, hvilket Kommissionen midlertidigt godkendte i maj 2009. Men da redningsaktionen mislykkedes, solgte Danmark en væsentlig andel i Fionia til Nordea efter et offentligt udbud. Bankens aktiver med høj risiko er blevet anbragt i et afviklingsselskab. Kommissionen har anset likvidationen for at være i overensstemmelse med dens meddelelse om omstrukturering af finanssektoren i forbindelse med krisen (se IP/09/1180), da foranstaltningerne er hensigtsmæssige, ikke udgør et uforholdsmæssigt indgreb og retter op på alvorlige forstyrrelser på markedet samtidig med, at eventuelle forvridninger af konkurrencen bliver begrænset til et minimum.

Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrencepolitik, Joaquin Almunia, udtaler: "De danske myndigheder udarbejdede en omfattende plan for en velordnet afvikling, der sikrede, at aktionærerne bar deres del af byrden, begrænsede omkostningerne for skatteyderne og gjorde det muligt for konkurrenterne at byde på de mest rentable dele af virksomhederne, så der blev begrænsede konkurrenceforvridninger".

Fionia var en regional bank, der drev alle former for pengeinstitutvirksomhed med markedsgrundlag på Fyn og naboøerne i Midtdanmark. Ved udgangen af 2008 havde den 34 filialer og ca. 550 ansatte. Den havde aktiver på ca. 4,4 mia. EUR og var den niendestørste bank i Danmark. I begyndelsen fa 2009 blev Fionia Bank af Finanstilsynet i Danmark pålagt at øge sin kapitalprocent. Da banken også havde likviditetsproblemer, overtog staten kontrollen med den, og den modtog en kreditfacilitet på 684 mio. EUR samt et kapitalindskud på 134 mio. EUR. Statens indgreb blev midlertidigt godkendt af Kommissionen i maj 2009 under afventning af, at der blev indgivet en omstrukturerings- eller likvidationsplan (se IP/09/819). Efterhånden som bankens problemer forværredes i takt med de negative markedsvilkår primært på markedet for fast ejendom, nåede Danmark frem til den erkendelse, at en kontrolleret likvidation ville være den bedste løsning.

I august 2009 solgte Danmark størstedelen af Fionias erhvervsaktiviteter til Nordea efter et offentligt udbud, hvor kreditengagementerne blev opdelt i tre kategorier efter deres risikoprofil. Der blev indgivet tre bud, hvoraf Nordeas var det højeste. Aftalen omfatter filialnettet, herunder personalet. Fionias aktiver med høj risiko er blevet udskilt og overdraget til et nyoprettet datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, statens redningsfond, der fungerer som et afviklingsselskab. Dette omfatter ca. 2 200 kunder med en låneportefølje på 1,4 mia. EUR, der kan være mindst delvis forringet. Datterselskabet, Nova Bank Fyn, har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, men tager ikke nye kunder. Derimod søger det at overdrage sine kunder og afvikle sine forretninger hurtigst muligt, så omkostningerne for staten kan begrænses til et minimum.

For at opfylde lovens krav og med henblik på likvidation har Finansiel Stabilitet A/S kapitaliseret Nova Bank Fyn, der også har modtaget en kreditfacilitet, som siden er forøget, for at rette op på den underfinansiering, der var resultatet af overdragelsen af visse dele af banken til Nordea.

Kommissionens godkendelse af statsstøtten i forbindelse med likvidationen omfatter også et krav om, at prispolitikken i Nova Bank Fyn vil blive indrettet med henblik på at tilskynde kunderne til at finde mere attraktive alternativer. Endvidere vil Nova Bank Fyn ikke opsøge nye aktiviteter, men kun udfase de igangværende. Kommissionen finder, at fordrejningen af konkurrencen på denne måde begrænses til et minimum.

Kommissionen har også undersøgt, om Nordea modtog statsstøtte til købet af Fiona, men har konkluderet, at det ikke var tilfældet, da salget skete efter åben, gennemsigtig og betingelsesløs udbudsprocedure, og prisen derfor var i overensstemmelse med markedsværdien.

Danmark har en rammeordning for behandling af nødlidende banker, herunder for en kontrolleret afvikling af dem. Kommissionen har for nylig godkendt en ajourført udgave af ordningen (se IP/10/1266 af 30. september). Den indebærer en kontrolleret afvikling af det nødlidende pengeinstitut, hvor dets aktiver og nogle af dets passiver overføres til en såkaldt "brobank".

Den udgave af afgørelsen, der ikke er fortrolig, vil kunne ses under sagsnummer N560/2009 i statsstøtteregistret på hjemmesiden for GD Konkurrence, så snart eventuelle spørgsmål om fortrolighed er blevet afklaret. En oversigt over de seneste statsstøttebeslutninger, der er offentliggjort på nettet og i EU-Tidende, kan findes på adressen State Aid Weekly e-News.


Side Bar