Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

V Bruseli 25. októbra 2010

Európsky deň občianskej spravodlivosti: traja zo štyroch Európanov požadujú lepší prístup k spravodlivosti v zahraničí

Podľa dnes zverejneného nového prieskumu Eurobarometra traja zo štyroch Európanov (73 %) požadujú prijatie opatrení, ktoré by im uľahčili riešenie právnych sporov a uplatňovanie ich práv v iných členských štátoch EÚ. Táto správa bola zverejnená v deň, ktorý bol vyhlásený za Európsky deň občianskej spravodlivosti a cieľom ktorého je zvýšiť povedomie občanov o ich právach na prístup k občianskej spravodlivosti, či už pracujú, uzatvárajú manželstvo, majú deti, alebo nakupujú tovar a služby kdekoľvek v EÚ.

Európania viac ako kedykoľvek predtým vďaka právu na voľný pohyb žijú, cestujú a pracujú v iných krajinách EÚ“, povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. Zatiaľ čo právo na voľný pohyb je pre Európanov veľkým prínosom, ešte stále sa pri jeho uplatňovaní stretávajú s prekážkami vyplývajúcimi z rozdielnych právnych systémov v jednotlivých krajinách EÚ. Musíme zabezpečiť, aby tieto rozdiely nebránili občanom mať v iných členských štátoch rovnaký prístup k občianskej spravodlivosti, aký majú vo vlastnej krajine.“

Dnes zverejnený prieskum ukazuje, že 56 % Európanov považuje prístup k spravodlivosti v inom štáte EÚ za komplikovaný, kým iba 14 % ho pokladá za jednoduchý. 73 % podporuje dodatočné opatrenia na uľahčenie prístupu k spravodlivosti v iných členských štátoch a 52 % sa domnieva, že takéto opatrenia by mali byť prijaté prostredníctvom spoločných pravidiel na úrovni EÚ.

Zatiaľ čo iba 2 % opýtaných uvádzajú, že boli osobnými účastníkmi súdnych konaní s občanom alebo podnikom z iného členského štátu, ďalších 9 % si myslí, že by mohli byť účastníkom takéhoto konania v budúcnosti.

Pokiaľ ide o cezhraničné rodinné právo, 68 % Európanov si myslí, že EÚ by mala zohrávať úlohu pri uplatňovaní vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa medzinárodných rozvodov a finančných záležitostí manželských párov z rôznych krajín EÚ. V júli vlády členských štátov Európskej únie umožnili začať v prípade 14 členských štátov EÚ s uplatňovaním pravidiel, na základe ktorých si medzinárodné manželské páry môžu vybrať právny poriadok určitého štátu pre prípad rozvodového konania (IP/10/917). Tieto nové pravidlá, ktoré ešte podliehajú schváleniu, umožnia takýmto dvojiciam vyhnúť sa citovo a finančne náročným rozvodovým konaniam.

Väčšina (58 %) opýtaných podporuje dodatočné opatrenia EÚ na zlepšenie uznávania dokladov medzi členskými štátmi.

Aby Komisia občanom uľahčila vyhľadávanie informácií o riešení právnych problémov v zahraničí, spustila toto leto portál elektronickej justície (IP/10/956). Toto elektronické spoločné miesto prístupu k spravodlivosti v EÚ, ktoré obsahuje viac ako 12 000 strán informácií, poskytuje občanom rýchle odpovede na ich právne otázky. Zatiaľ bolo navštívené 123 000 krát.

Cena Krištáľové váhy spravodlivosti

Európska komisia dnes spoločne s Radou Európy vyhlási víťazov ceny Krištáľové váhy spravodlivosti za rok 2010, ktorá sa udeľuje za inovatívne postupy v občianskej a trestnej spravodlivosti. Ide o piaty ročník súťaže, ktorá má za cieľ identifikovať a propagovať inovatívne postupy v občianskych a trestných veciach čo sa týka priebehu konania, organizácie súdov a všeobecného fungovania súdneho systému. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 50 projektov. Víťazi budú vyhlásení na podujatí, ktoré sa organizuje pri príležitosti Dňa občianskej spravodlivosti v Ľubľane (Slovinsko) (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Kontext

Zlepšenie prístupu k spravodlivosti je jedným z cieľov akčného plánu Európskej komisie na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (pozri IP/10/447). Tento plán nasledoval po prijatí Štokholmského programu pre politiky EÚ v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti na obdobie rokov 2010 – 2014 lídrami EÚ v decembri 2009.

Ďalšie informácie

Špeciálny prieskum Eurobarometer 351: Občianska spravodlivosť

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Portál elektronickej justície

https://e-justice.europa.eu/

Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov: Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:SK:NOT

Európsky deň občianskej spravodlivosti

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar