Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Bruksela, dnia 25 października 2010 r.

Europejski Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych: Trzech na czterech Europejczyków pragnie lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości za granicą

Według opublikowanego dziś badania Eurobarometru trzech na czterech Europejczyków (73 %) liczy na pomoc w rozwiązywaniu sporów prawnych oraz dochodzeniu swoich praw w innym państwie członkowskim. Data publikacji badania pokrywa się z Europejskim Dniem Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych. Jego obchody są okazją do podniesienia poziomu wiedzy obywateli o prawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości za granicą, tj. gdy podejmują oni pracę, zawierają małżeństwa, wychowują dzieci lub dokonują kupna towarów i usług w innym państwie UE.

„Dzięki prawu do swobodnego przemieszczania się więcej niż kiedykolwiek Europejczyków mieszka i pracuje w innych państwach członkowskich oraz podróżuje za granicę w ramach UE”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Europejczycy odnoszą wielkie korzyści z istnienia prawa do swobodnego przemieszczania się, nadal jednak napotykają na przeszkody wynikające z różnic pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi w UE. Musimy dołożyć starań, aby istniejące różnice nie utrudniały obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w innych państwach członkowskich, lecz by mogli oni korzystać ze swych praw tak, jak we własnym kraju.”

Opublikowane dziś badanie pokazuje, że 56 % Europejczyków uważa, że trudno jest uzyskać dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w innym państwie UE, a zaledwie 14 % twierdzi, że uzyskanie takiego dostępu nie nastręcza problemów. 73 % popiera wprowadzenie dodatkowych środków, które ułatwiłyby dostęp do wymiaru sprawiedliwości w innych państwach członkowskich, a 52 % uważa, że takie środki wymagają wprowadzenia jednolitych przepisów na poziomie UE.

Jedynie 2 % ankietowanych wskazało, że uczestniczyli w procesie prawnym dotyczącym osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa z innego państwa członkowskiego, a dalsze 9 % nie wyklucza, że w przyszłości może wziąć udział w takim postępowaniu.

W odniesieniu do transgranicznego prawa rodzinnego 68 % Europejczyków uważa, że UE powinna mieć wpływ na to, w jaki sposób stosuje się przepisy krajowe w międzynarodowych sprawach rozwodowych i majątkowych małżonków pochodzących z różnych państw UE. W lipcu rządy państw członkowskich zezwoliły na wprowadzenie w 14 państwach UE przepisów umożliwiających międzynarodowym parom wybór prawa krajowego, które będzie stosowane w przypadku ich rozwodu (IP/10/917). Nowe przepisy, które wymagają zatwierdzenia, mają umożliwić uniknięcie emocjonalnie i finansowo kosztownych postępowań.

Większość ankietowanych (58 %) opowiedziała się też za wprowadzeniem dodatkowych środków unijnych, mających na celu poprawę w zakresie wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie wydawanych przez nie dokumentów.

Aby ułatwić obywatelom znalezienie informacji na temat możliwości rozwiązywania problemów prawnych za granicą, Komisja uruchomiła latem tego roku europejski portal internetowy e-sprawiedliwość (IP/10/956). Portal ten, oferujący kompleksowe informacje poświęcone wymiarowi sprawiedliwości w państwach UE, obejmuje 12 000 stron, dzięki którym obywatele mogą szybko uzyskać odpowiedź na pytania prawne. Liczba dotychczasowych wizyt na stronach portalu wyniosła 125 000.

Nagroda „Kryształowa Waga Temidy”

Komisja Europejska wraz z Radą Europy ogłoszą dziś tegorocznych laureatów nagrody „Kryształowa Waga Temidy”, przyznawanej za innowacyjne praktyki w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych. Konkurs, przeprowadzany po raz piąty, ma na celu wyłonienie i promocję najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie spraw cywilnych i karnych dotyczących prowadzenia postępowań, organizacji sądów oraz ogólnego działania wymiaru sprawiedliwości. W ramach tegorocznej edycji zgłoszono 50 projektów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych w Lublanie, w Słowenii

(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Kontekst

Poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości stanowi jeden z celów objętych planem działań Komisji w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE (zob. IP/10/447). Plan ten opracowano w następstwie przyjęcia przez unijnych przywódców w grudniu 2009 r. programu sztokholmskiego w zakresie unijnej polityki sprawiedliwości i bezpieczeństwa na lata 2010–2014.

Dodatkowe informacje

Specjalne badanie Eurobarometru nr 351: Civil justice (Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Portal internetowy e-sprawiedliwość

https://e-justice.europa.eu/

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli: Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:PL:NOT

Europejski Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar