Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Brussel, 25 oktober 2010

Europese dag van het civiel recht: drie op vier Europeanen willen een betere toegang tot de rechter in het buitenland

Uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête blijkt dat drie op vier Europeanen (73%) willen dat er maatregelen worden genomen om hen te helpen bij de beslechting van grensoverschrijdende juridische geschillen en bij de uitoefening van hun rechten in andere EU‑lidstaten. De bekendmaking van het verslag valt samen met de Europese dag van het civiel recht, die burgers bewust wil maken van hun recht op toegang tot de civiele rechter wanneer zij elders in de EU werken, huwen, kinderen hebben of goederen en diensten kopen.

"Dankzij de rechten van vrij verkeer, wonen, reizen en werken Europeanen meer dan ooit in andere landen van de EU," zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie. "Hoewel Europeanen veel baat hebben bij de rechten van vrij verkeer, ondervinden zij nog steeds moeilijkheden als gevolg van de verschillen tussen de rechtsstelsels in de EU. Wij moeten ervoor zorgen dat burgers ondanks deze verschillen in andere lidstaten dezelfde toegang tot de civiele rechter hebben als in hun eigen land."

Uit de vandaag gepubliceerde enquête blijkt dat 56% van de Europeanen van mening is dat de toegang tot de civiele rechter in een ander EU‑land moeilijk is, terwijl slechts 14% van mening is dat dit gemakkelijk is. 73% is voorstander van verdere maatregelen om de toegang tot de rechter in andere lidstaten te vergemakkelijken en 52% is van mening dat het daarbij moet gaan om gemeenschappelijke regels op EU‑niveau.

Hoewel slechts 2% van de geënquêteerden persoonlijk is betrokken bij juridische procedures met een persoon of een onderneming uit een andere lidstaat, denkt nog eens 9% dat dit in de toekomst wel eens het geval zou kunnen zijn.

Wat grensoverschrijdende familierechtelijke kwesties betreft, is 68% van de Europeanen van mening dat de EU moet worden betrokken bij hoe nationale regels worden toegepast in internationale echtscheidingszaken en op financiële kwesties van echtgenoten uit verschillende EU‑landen. In juli hebben de regeringen van de Europese Unie veertien EU‑landen groen licht gegeven om werk te maken van regels waardoor internationale echtparen kunnen kiezen onder welke wetgeving hun echtscheiding zal vallen (IP/10/917). Dankzij de nieuwe regels, die nog moeten worden aangenomen, zullen echtparen niet langer worden geconfronteerd met emotioneel en financieel zware procedures.

Tot slot is een meerderheid (58%) van de geënquêteerden voorstander van verdere EU‑maatregelen om de erkenning van documenten tussen de lidstaten te verbeteren.

Om burgers beter in staat te stellen informatie te vinden over de oplossing van juridische problemen in het buitenland, heeft de Commissie deze zomer het e‑justitieportaal gelanceerd (IP/10/956). Het gaat om één enkel elektronisch loket voor toegang tot de rechter in de hele EU, dat burgers snelle antwoorden op hun juridische vragen geeft. Het portaal bevat meer dan 12 000 pagina's content en is tot dusver 125 000 keer bezocht.

De "Crystal Scales of Justice"‑prijs

Vandaag zal de Europese Commissie samen met de Raad van Europa de winnaars bekendmaken van de "Crystal Scales of Justice"‑prijs 2010, die innovatieve praktijken op civiel‑ en strafrechtelijk vlak beloont. Deze prijs, die reeds vijf jaar bestaat, wordt toegekend met het oog op de vaststelling en bevordering van innovatieve praktijken op civiel‑ en strafrechtelijk vlak, op het gebied van het voeren van gerechtelijke procedures, de rechterlijke organisatie en de algemene werking van rechtsstelsels. Dit jaar hebben 50 projecten aan de wedstrijd deelgenomen. De winnaars zullen worden bekendgemaakt op de Europese dag van het civiel recht in Ljubljana, Slovenië

(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Achtergrond

Een betere toegang tot de rechter is een van de doelstellingen van het actieplan van de Europese Commissie voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de EU (zie IP/10/447). Dit actieplan is er gekomen nadat de EU‑leiders in december 2009 het programma van Stockholm inzake EU‑justitie en ‑veiligheid voor de periode 2010-2014 hebben aangenomen.

Nadere informatie

Speciale Eurobarometer 351: civiel recht

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

E-justitieportaal

https://e-justice.europa.eu/

Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa: actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:NL:NOT

Europese dag van het civiel recht

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar