Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Briselē, 2010. gada 25. oktobrī

Eiropas civiltiesību diena: trīs no četriem eiropiešiem vēlas labāku piekļuvi tiesu varai ārvalstīs

Saskaņā ar šodien publicēto Eirobarometra aptauju trīs no četriem eiropiešiem (73 %) vēlas, lai viņiem palīdz atrisināt juridiskus strīdus un izmantot savas tiesības citās ES dalībvalstīs. Ziņojuma publicēšana sakrīt ar Eiropas civiltiesību dienu, kuras mērķis ir palielināt informētību par iedzīvotāju tiesībām piekļūt tiesu varai, ja viņi strādā, laulājas, rada bērnus vai iegādājas preces un pakalpojumus citviet Eiropas Savienībā.

"Pateicoties tiesībām uz brīvu pārvietošanos, arvien vairāk eiropiešu nekā jebkad agrāk dzīvo, ceļo un strādā citās ES valstīs," sacīja ES tieslietu komisāre un priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. "Lai gan eiropieši gūst ievērojamu labumu, izmantojot tiesības uz brīvu pārvietošanos, atšķirīgo tiesību sistēmu dēļ, kas pastāv ES, viņi joprojām saskaras ar šķēršļiem. Mums ir jānodrošina, ka šīs atšķirības neliedz pilsoņiem baudīt tādu pašu piekļuvi tiesu varai citās dalībvalstīs, kāda tiem ir savā valstī."

Šodien publicētajā aptaujā redzams, ka 56 % eiropiešu uzskata, ka ir grūti piekļūt tiesu varai citā ES dalībvalstī, bet tikai 14 % uzskata, ka to izdarīt ir viegli. 73 % atbalsta papildu pasākumus, lai atvieglotu piekļuvi tiesu varai citās dalībvalstīs, un 52 % uzskata, ka šādi pasākumi būtu jāveic, izmantojot vienotus noteikumus ES līmenī.

Lai arī tikai 2 % no aptaujas dalībniekiem ir personīgi bijuši iesaistīti tiesvedībā ar personu vai uzņēmumu no citas dalībvalsts, vēl 9 % uzskata, ka viņi varētu būt iesaistīti šādā tiesvedībā nākotnē.

Attiecībā uz pārrobežu ģimenes tiesībām 68 % eiropiešu uzskata, ka ES ir jābūt ietekmei uz to, kā tiek piemēroti valstu noteikumi starptautisku šķiršanos gadījumos un finanšu jautājumos, kad laulātie ir no dažādām ES valstīm. Jūlijā ES valstu valdības deva “zaļo gaismu” 14 ES valstīm virzīt uz priekšu noteikumus, saskaņā ar kuriem starptautiski pāri var izvēlēties, kuras valsts tiesības piemērot laulības šķiršanas gadījumā (IP/10/917). Jaunie noteikumi, kuri vēl nav pieņemti, dos iespēju pāriem izvairīties no emocionāli un finansiāli smaga tiesas procesa.

Visbeidzot, vairākums (58 %) no aptaujātajiem atbalsta papildu ES pasākumus, lai uzlabotu dokumentu atzīšanu starp dalībvalstīm.

Lai atvieglotu pilsoņiem informācijas atrašanu par to, kā risināt juridiskas problēmas ārvalstīs, Komisija šovasar uzsāka e-tiesiskuma portāla darbību (IP/10/956). Šī elektroniskā "vienas pieturas aģentūra" piekļuvei tiesu varai visā ES vairāk nekā 12 000 satura lapās piedāvā ātras atbildes uz pilsoņu juridiskajiem jautājumiem. Līdz šim portāls ir apmeklēts 125 000 reizes.

Balva "Temīdas kristāla svari"

Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Padomi šodien paziņos "Temīdas kristāla svaru" balvas 2010. gada ieguvējus, kas tiek apbalvoti par inovatīvu praksi civiltiesību un krimināltiesību jomā. Šīs programmas, kas darbojas nu jau piekto gadu, mērķis ir noteikt un sekmēt inovatīvu praksi civillietās un krimināllietās attiecībā uz tiesvedības norisi, tiesu organizēšanu un tiesu sistēmas vispārējo darbību. Šogad konkursā piedalījās 50 projekti. Uzvarētāji tiks paziņoti Civiltiesību dienas atzīmēšanas pasākuma laikā Ļubļanā, Slovēnijā (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Pamatinformācija

Piekļuves tiesu varai uzlabošana ir viens no mērķiem Eiropas Komisijas Rīcības plānā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidei ES (skatīt IP/10/447). Tas tika sagatavots pēc tam, kad ES vadītāji 2009. gada decembrī pieņēma Stokholmas programmu ES tiesiskuma un drošības politikai laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam.

Papildu informācija

Eirobarometra speciālizlaidums Nr. 351 "Civiltiesības"

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

E-tiesiskuma portāls

https://e-justice.europa.eu/

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nodrošināšana Eiropas pilsoņiem: Rīcības plāns Stokholmas programmas īstenošanai

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:LV:NOT

Eiropas civiltiesību diena:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar