Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Bryssel 25. lokakuuta 2010

Eurooppalaisten enemmistö haluaa paremman oikeussuojan ulkomailla

Tänään julkaistun Eurobarometri-selvityksen mukaan kolme neljäsosaa (73 %) EU:n kansalaisista haluaa konkreettista apua riita-asioiden ratkaisemiseen ja oikeuksiensa puolustamiseen muissa jäsenvaltioissa. Selvitys julkaistaan yksityisoikeuden eurooppalaisena teemapäivänä, jonka tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta tarjolla olevista oikeussuojakeinoista silloin, kun he tekevät työtä, menevät naimisiin, saavat lapsia tai ostavat tavaroita tai palveluja muualla EU:ssa.

Vapaan liikkuvuuden ansiosta entistä useammat eurooppalaiset asuvat, matkustavat ja työskentelevät muissa EU-maissa. Eurooppalaiset ovat hyötyneet suuresti oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen, mutta oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin mukaan liikkuvuuden tiellä on edelleen esteitä, jotka johtuvat jäsenvaltioiden erilaisista oikeusjärjestelmistä. ”Meidän on varmistettava, etteivät nämä erot estä kansalaisia saamasta muissa jäsenvaltioissa samaa oikeussuojaa, joka heillä on kotimaassaan”, Reding toteaa.

Tänään julkaistun selvityksen mukaan 56 prosenttia EU:n kansalaisista on siinä käsityksessä, että oikeussuojan saanti toisessa jäsenvaltiossa on vaikeaa. Helppona sitä pitää vain 14 prosenttia. Kansalaisista 73 prosenttia kannattaa lisätoimia oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi muissa jäsenvaltioissa ja 52 prosenttia on sitä mieltä, että kyseiset toimet pitäisi toteuttaa ottamalla käyttöön EU:n yhteiset säännöt.

Vain 2 prosenttia kyselyyn osallistuneista on ollut osallisena oikeudenkäyntimenettelyssä, jossa vastapuolena on ollut toisen jäsenvaltion kansalainen tai yritys, ja 9 prosenttia pitää sitä omalta kohdaltaan mahdollisena tulevaisuudessa.

EU:n kansalaisista 68 prosenttia katsoo, että rajat ylittävissä perheoikeudellisissa tapauksissa EU:lla pitäisi olla sananvaltaa sen suhteen, miten kansallisia sääntöjä sovelletaan kansainvälisiin avioeroihin ja eri EU-maista kotoisin olevien aviopuolisoiden raha-asioihin. Jäsenvaltioiden hallitukset näyttivät heinäkuussa vihreää valoa 14 jäsenvaltiolle, jotka voivat nyt edetä sellaisten sääntöjen käyttöönotossa, jotka antavat kansainvälisille aviopareille mahdollisuuden valita, minkä maan lakia he noudattavat mahdollisessa erotilanteessa (IP/10/917). Uusien, vielä vahvistamattomien sääntöjen ansiosta avioparit voivat välttyä emotionaalisesti ja taloudellisesti raskailta oikeudenkäyntimenettelyiltä.

Enemmistö (58 %) kyselyyn osallistuneista kannatti EU:n lisätoimia, joilla parannetaan asiakirjojen tunnustamista jäsenvaltioiden välillä.

Komissio avasi tänä kesänä Euroopan oikeusportaalin helpottaakseen kansalaisten tiedonsaantia siitä, miten lakiasioita ratkotaan ulkomailla (IP/10/956). Tämän sähköisen palvelupisteen yli 12 000 sivulta kansalaiset saavat nopeasti vastauksen lainkäyttöä ja oikeussuojaa koskeviin kysymyksiinsä. Tähän mennessä sivustolla on käyty 125 000 kertaa.

Oikeuden kristallivaaka -palkinto

Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto ilmoittavat tänään vuoden 2010 Oikeuden kristallivaaka -nimisen (Crystal Scales of Justice) palkinnon voittajat. Se myönnetään innovatiivista käytännöistä yksityis- ja rikosoikeuden aloilla. Nyt viidennen kerran myönnettävällä palkinnolla halutaan edistää innovatiivisia yksityis- ja rikosoikeuden käytäntöjä, jotka liittyvät oikeudenkäyntimenettelyihin, tuomioistuinten organisaatioon ja oikeusjärjestelmän yleiseen toimintaan. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 50 hanketta. Voittajat ilmoitetaan yksityisoikeuden teemapäivän tilaisuudessa Ljubljanassa, Sloveniassa
(
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Tausta

Oikeussuojan saatavuuden parantaminen on yksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamista koskevan Euroopan komission toimintasuunnitelman tavoitteista (IP/10/447). Toimintasuunnitelma on jatkoa EU:n oikeus- ja turvallisuuspolitiikat vuosina 2010–2014 kattavalle Tukholman ohjelmalle, jonka EU:n johtajat hyväksyivät joulukuussa 2009.

Lisätietoja

Eurobarometri-selvitys 351 – yksityisoikeus:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Euroopan oikeusportaali:

https://e-justice.europa.eu/

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi – Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:EN:NOT

Yksityisoikeuden eurooppalainen teemapäivä:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar