Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Brüssel, 25. oktoober 2010

Enamik eurooplasi soovib välismaal paremat õiguskaitset

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt soovib kolm neljandikku eurooplastest (73%) abi õigusvaidluste lahendamisel ja oma õiguste kaitsmisel mõnes teises liikmesriigis. Uuringu tulemused avaldatakse Euroopa tsiviilõiguse päeval, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust oma õigustest, kui nad töötavad, abielluvad, saavad lapsi ning osatavad kaupu või teenuseid mõnes teises ELi liikmesriigis.

Tänu vaba liikumise õigusele elab, reisib ja töötab üha enam eurooplasi teistes liikmesriikides,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. Eurooplased saavad vaba liikumise õigusest küll suurt kasu, kuid liikmesriikide õigussüsteemide erinevuste tõttu puutuvad nad ikka veel kokku takistustega. Tuleb tagada, et need erinevused ei takistaks kodanikel teistes liikmesriikides kasutamast samu õigusi kui oma kodumaal.”

Täna avaldatud uuringust selgub, et 56% eurooplastest arvab, et oma õiguste kasutamine mõnes teises liikmesriigis on seotud raskustega. Ainult 14% on seisukohal, et see on lihtne. 73% toetab meetmeid õiguskaitse kättesaadavuse parandamiseks teistes liikmesriikides ja 52% arvab, et need meetmed tuleks võtta ühiste eeskirjadena ELi tasandil.

Ainult 2% küsitletutest on isiklikult osalenud kohtumenetluses, kus vastaspooleks on mõne teise liikmesriigi kodanik või ettevõtja, 9% küsitletutest arvas, et see võib juhtuda tulevikus.

Rahvusvahelise perekonnaõiguse küsimustes on 68% eurooplastest seisukohal, et EL peaks aitama otsustada seda, kuidas kohaldada liikmesriikide õigust, kui on tegemist eri liikmesriikidest pärit paari lahutuse või finantsküsimustega. Juulis kiitsid ELi riikide valitsused heaks 14 liikmesriigi taotluse arendada edasi eeskirju, mille kohaselt saavad rahvusvahelised abielupaarid lahutuse korral valida, millise riigi õigust kohaldada (IP/10/917). Uute eeskirjadega, mis tuleb veel heaks kiita, saaks ära hoida emotsionaalselt keerulise ja rahaliselt kuluka menetluse.

Enamik küsitletuid (58%) toetab ELi lisameetmeid, et parandada liikmesriikides dokumentide vastastikust tunnustamist.

Et aidata kodanikel leida teavet õiguslike probleemide lahendamiseks välismaal, avas komisjon sel suvel e-õiguskeskkonna portaali (IP/10/956). Portaali enam kui 12 000 lehele on koondatud kogu ELis elektrooniliselt kättesaadav teave õigusküsimuste kohta. Portaali on külastatud 125 000 korral.

Õigusemõistmise kristallkaalude auhind

Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu kuulutavad täna välja õigusemõistmise kristallkaalude auhinna 2010. aasta võitja. Auhind antakse innovatiivse tava eest tsiviil- ja kriminaalõiguse valdkonnas. Viiendat korda antava auhinnaga tunnustatakse innovatiivset tava tsiviil- ja kriminaalõiguse valdkonnas, olgu see siis kas menetluse läbiviimisel, kohtukorralduses või õigussüsteemi üldises korralduses. Sel aastal konkureeris 50 projekti. Võitja tehakse teatavaks Sloveenias Ljubljanas toimuval üritusel, millega tähistatakse tsiviilõiguse päeva (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Taust

Õiguskaitse kättesaadavuse parandamine on üks Euroopa Komisjoni eesmärke ELis vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise tegevuskavas (vt IP/10/447). Tegevuskavale eelnes ELi riigijuhtide poolt 2009. aasta detsembris ELi õigus- ja turvalisusküsimusi käsitleva Stockholmi programmi vastuvõtmine aastateks 2010–2014.

Lisateave

Eurobaromeetri eriuuring 351: Tsiviilõigus

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

e-õiguskeskkonna portaal

https://e-justice.europa.eu/

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala Euroopa kodanikele: Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:ET:NOT

Euroopa tsiviilõiguse päev

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar