Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

Bruxelles, den 25. oktober 2010

Den Europæiske Civilretlige Dag – tre fjerdedele af EU-borgerne ønsker bedre adgang til domstolene i udlandet

Tre fjerdedele af EU-borgerne (73 %) ønsker, at der bliver gjort en indsats for at hjælpe dem med at bilægge retstvister og sikre deres rettigheder i andre EU-medlemsstater, viser en ny Eurobarometerundersøgelse, der blev offent­liggjort i dag. Rapporten udsendes samtidig med afholdelsen af Den Europæiske Civilretlige Dag, der har til formål at skabe øget bevidsthed om borgernes rettigheder, hvad angår adgang til civilretlige domstole, når de arbejder, bliver gift, får børn eller køber varer og tjenesteydelser andre steder i EU.

Næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender Viviane Reding sagde, at takket være retten til fri bevægelighed bor, rejser og arbejder flere EU-borgere end nogensinde før nu i andre lande. Hun fortsatte med at sige, at selv om EU-borgerne i høj grad nyder godt af retten til fri bevægelighed, støder de stadig på hindringer på grund af de forskellige retssystemer i EU, og at det derfor er nødvendigt at sikre, at disse forskelle ikke forhindrer borgerne i at have samme adgang til civilretlige domstole i andre medlemsstater, som de har i deres eget land.

Den undersøgelse, der blev offentliggjort i dag, viser, at 56 % af EU-borgerne mener, det er svært at få adgang til civilretlige domstole i et andet EU-land, mens kun 14 % mener, det er nemt. 73 % går ind for, at der træffes supplerende foranstaltninger for at lette adgangen til domstolene i andre medlemsstater, og 52 % mener, at sådanne foranstaltninger burde træffes ved hjælp af fælles regler på EU-plan.

Kun 2 % af de adspurgte har selv været involveret i en retssag med en person eller en virksomhed fra en anden medlemsstat, mens 9 % forventer, at de vil blive det fremover.

Hvad angår familieret på tværs af grænserne, mener 68 % af EU-borgerne, at EU burde spille en rolle med hensyn til, hvordan nationale regler anvendes i sager om internationale skilsmisser og økonomiske forhold for ægtepar, hvor ægtefællerne kommer fra forskellige EU-lande. I juli gav regeringerne i 14 EU-lande grønt lys til at gå videre med regler, der tillader internationale ægtepar at vælge, hvilket lands lovgivning de vil anvende på deres skilsmisse (IP/10/917). De nye regler, der stadig mangler at blive godkendt, vil gøre det muligt for ægtepar at undgå bekostelige og følelsesmæssigt svære retssager.

Endelig går et flertal af de adspurgte (58 %) ind for, at EU træffer supplerende foran­staltninger for at forbedre anerkendelsen af dokumenter mellem medlemsstaterne.

For at gøre det lettere for borgerne at finde oplysninger om, hvordan de skal løse retlige problemer i udlandet, har Kommissionen sidste sommer lanceret e-justice-internetportalen (IP/10/956). Via denne elektroniske kvikskranke med adgang til retsvæsenet overalt i EU får borgerne hurtigt svar på deres retlige spørgsmål, idet den indeholder over 12 000 sider. Hidtil har 125 000 personer besøgt den.

Prisen "Retfærdighedens vægtskål"

Europa-Kommissionen vil i dag sammen med Europarådet meddele, hvem vinderen af prisen "Retfærdighedens vægtskål" 2010 er. Denne pris belønner innovativ praksis på det civil‑ og strafferetlige område. Ordningen, der har eksisteret i fem år, har til formål at indkredse og fremme innovativ praksis i civil‑ og strafferetlige forhold, hvad angår gennemførelsen af retssager, domstolenes organisation og den måde, hvorpå retssystemet generelt fungerer. I år deltog 50 projekter i konkur­rencen. Vindernes navne vil blive offentliggjort ved en begivenhed i Ljubljana i Slovenien, der markerer Den Europæiske Civilretlige Dag (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Baggrund

At forbedre adgangen til domstolene er et af målene i Europa-Kommissionens handlingsplan for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU (se IP/10/447). Handlingsplanen blev udarbejdet efter EU's lederes vedtagelse i december 2009 af Stockholmprogrammet vedrørende EU's rets‑ og sikkerhedspolitik 2010-2014.

Yderligere oplysninger

Special Eurobarometer 351: Civil justice

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

e-Justice-internetportalen

https://e-justice.europa.eu/

Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU’s borgere - Handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:DA:NOT

Den Europæiske Civilretlige Dag

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar