Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1372

V Bruselu dne 25. října 2010

Evropský den civilního soudnictví: tři ze čtyř Evropanů požadují lepší přístup ke spravedlnosti v zahraničí

Podle nového průzkumu Eurobarometru tři ze čtyř Evropanů (73 %) požadují, aby byla přijata opatření, která jim usnadní řešit právní spory a domáhat se svých práv v jiných členských státech EU. Průzkum byl zveřejněn dnes, kdy si připomínáme Evropský den civilního soudnictví, jehož cílem je zvýšit povědomí o právu občanů na přístup k civilnímu soudnictví, ať pracují, uzavírají manželství, mají děti, nebo kupují zboží a služby kdekoli v EU.

„Evropané, více než kdykoli předtím, díky právu na volné pohyb žijí, cestují a pracují v jiných členských státech EU,“ řekla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „I když Evropané široce využívají právo na volný pohyb, i nadále čelí překážkám, jejichž příčinou jsou různé právní systémy v rámci celé EU. Musíme zajistit, aby tyto rozdíly nebránily občanům využívat stejný přístup k civilnímu soudnictví v jiném členském státě, jaký využívají ve svém státě.“

Z průzkumu, který byl dnes zveřejněn, vyplývá, že 56 % Evropanů se domnívá, že přístup k civilnímu soudnictví v jiném státě EU je obtížný, a pouze 14 % jej považuje za snadný. Celkem 72 % Evropanů podporuje přijetí dodatečných opatření, jež mají usnadnit přístup ke spravedlnosti v jiných členských státech, a 52 % se domnívá, že tato opatření by měla být zavedena v rámci společných pravidel na úrovni EU.

Pouze 2 % dotázaných osob byly účastníky právního řízení s osobou nebo podnikem z jiného členského státu, dalších 9 % se domnívá, že by se jich takové řízení mohlo týkat v budoucnosti.

Pokud jde o přeshraniční otázky rodinného práva, 68 % Evropanů je toho názoru, že EU by měla mít svoji úlohu i při aplikaci právních předpisů jednotlivých členských států, a to v případech rozvodů s mezinárodním prvkem a finančních záležitostí manželů z odlišných členských států EU. Vlády členských států EU daly v červenci zelenou 14 členským státům EU, aby prosadily pravidla, na základě nichž si mezinárodní páry mohou zvolit, které vnitrostátní právo, pro jejich rozvod rozhodné (IP/10/917). Tato nová pravidla musí však být teprve schválena. Díky nim pak jednotlivé páry nebudou muset procházet citově i finančně náročnými řízeními.

Většina dotázaných (58 %) podporuje dodatečná opatření EU, jejichž cílem je zdokonalit uznávání dokumentů mezi členskými státy.

Komise v létě zahájila fungování portálu e-justice (IP/10/956), aby občanům usnadnila hledání informací týkajících se řešení právních problémů v zahraničí. Toto jednotné elektronické kontaktní místo pro přístup ke spravedlnosti v rámci celé EU nabízí rychlé odpovědi na právní otázky občanů a obsahuje přibližně 12 000 stran. Dosud bylo navštíveno 125 000 krát.

Křišťálové váhy spravedlnosti

Evropská komise spolu s Radou Evropy dnes také oznámí laureáty ceny „Křišťálové váhy spravedlnosti“, která oceňuje inovativní praktiky v oblasti civilního i trestního soudnictví. Tato cena je udělována již popáté. Jejím smyslem je nalézt a podporovat inovativní praktiky v civilních i trestních věcech, pokud jde o průběh řízení, organizaci soudu a obecné fungování soudního systému. V tomto roce se soutěže účastnilo 50 projektů. Vítězové budou oznámeni na oslavě Evropského dne civilního soudnictví, která se koná v Ljubljaně ve Slovinsku (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/Slovenia_en.asp).

Souvislosti

Lepší přístup ke spravedlnosti je jedním z cílů akčního plánu Evropské komise, který se týká poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU (viz IP/10/447). Tento program byl schválen poté, co vedoucí představitelé EU přijali v prosinci 2009 Stockholmský program upravující politiky spravedlnosti a bezpečnosti EU na období 2010–2014.

Další informace

Zvláštní Eurobarometr 351: civilní soudnictví

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Portál e-justice

https://e-justice.europa.eu/

Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům: akční plán na provádění Stockholmského programu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0171:EN:NOT

Evropský den civilního soudnictví

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/default_en.asp


Side Bar