Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Bryssel den 22 oktober 2010

Investerings-, fastighetsmäklar- och Internettjänster är bland de sämst rankande konsumentmarknaderna

Investerings-, pensions- och värdepapperstjänster, fastighetsmäklartjänster och Internettjänster är tre marknader som ofta ställer till problem för konsumenterna i EU, enligt höstens resultattavla för konsumentmarknaderna för 2010 som publiceras idag. När det gäller varor får marknaderna för begagnade bilar, kläder och skor och köttprodukter de sämsta betygen. Flygbolagen får å andra sidan goda betyg, trots störningarna under våren 2010. Konsumenterna uppskattar också kulturella varor och tjänster. Resultattavlan rangordnar konsumentmarknaderna utifrån sådana indikatorer som jämförbarhet, konsumentförtroende, kundtillfredsställelse, problem, klagomål, möjligheten att byta tjänsteleverantör, priser etc. Syftet är att kartlägga de marknader som i första hand kan fungera dåligt, så att de kan granskas närmare i uppföljningsstudier för att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas. För första gången rangordnas så många som 50 olika marknader (t.ex. livsmedel, hushållsapparater och bilreparationer) i alla EU-länder.

– För konsumenterna innebär den inre marknaden ett löfte om lägre priser, ökat utbud, öppenhet och nöjda kunder, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor. Med hjälp av resultattavlan kan vi peka ut de marknader som inte verkar fungera. Vi kommer i nästa steg att närmare undersöka marknaderna för Internettjänster och köttprodukter och att uppmana EU-ländernas myndigheter att utnyttja resultaten av sitt arbete.

Resultattavlan

Resultattavlan för konsumentmarknaderna grundas på en marknadsundersökning som mäter rapporterade erfarenheter och ståndpunkter från konsumenter som nyligen har handlat på de enskilda marknaderna. För 2010 är det första gången som undersökningen omfattar 50 konsumentmarknader, vilket täcker över 60 % av budgeten för enskilda hushåll.

Syftet med resultattavlan är att kartlägga marknader som fungerar dåligt för konsumenterna. Detta ger viktig information för den politiska uppföljningen och är till nytta för kommissionens mer allmänna övervakning av hur den inre marknaden fungerar.

Rangordningen av de viktigaste marknaderna görs på grundval av ett sammanlagt betyg som baseras på följande indikatorer:

 • Möjlighet att jämföra varor och tjänster: Konsumenterna ansåg att det var svårast att jämföra erbjudanden som rör banktjänster, telekomtjänster, försörjningstjänster (vatten, gas och el) fastighetsmäklartjänster och juridiska tjänster (bl.a. bokförings- och notarietjänster). Böcker, tidskrifter och dagstidningar var lättast att jämföra.

 • Konsumenternas tilltro till att näringsidkarna följer konsumentskyddsreglerna: Konsumenterna är särskild missnöjda med investerings-, pensions- och värdepapperstjänster, med begagnade bilar och fastighetsmäklartjänster.

 • Problem och klagomål: De marknader som ställer till flest problem för konsumenterna är Internettjänster, järnvägstransporter, fastighetsmäklar- och investeringstjänster, pensions- och värdepapperstjänster. De flesta klagomål gäller mobiltelefoni, Internettjänster, nya bilar och bankkonton.

 • Allmän kundtillfredsställelse och förväntningar: På det hela taget anser 57 % av konsumenterna att marknaderna tillgodoser önskemålen. Missnöjet är störst med investerings-, pensions- och värdepapperstjänster, fastighetsmäklartjänster och järnvägstransporter. EU:s konsumenter är mest nöjda med kulturella varor och tjänster.

Resultattavlan visar även följande:

 • Möjlighet att byta tjänsteleverantör och i vilken utsträckning människor byter leverantörer. Att byta tjänsteleverantör är svårast när det gäller elleverantörer, därefter följer investeringstjänster hos banker, gasleverantörer och banklån.

 • Prisskillnader: Priset är ett av de viktigaste köpkriterierna för konsumenterna. Stora prisskillnader på den inre marknaden kan tyda på att marknaderna är fragmenterade. Resultattavlan visar markanta prisskillnader mellan EU-länderna. Priserna på tjänster varierar i regel i mycket högre grad än priserna på varor. Den största prisskillnaden konstaterades för bankernas transaktionskonton och Internettjänster.

Konsumenternas ekonomiska förluster till följd av problem de haft skäl att påtala uppskattas motsvara ca 0,3 % av EU:s BNP. Dessa pengar kunde användas bättre för att köpa ändamålsenliga och innovativa varor och tjänster, vilket därmed skulle ge EU-ekonomin välbehövlig stimulans.

De viktigaste resultaten

 • Ur konsumentperspektiv får tre marknader genomgående de sämsta betygen oavsett om man tar hänsyn till ländernas storlek eller inte. Det rör sig om investerings-, pensions- och värdepapperstjänster, fastighetsmäklartjänster och Internettjänster.

 • De tre varumarknaderna med sämsta betyg är marknaderna för begagnade bilar, kläder och skor och köttprodukter (se information i MEMO/10/514).

 • Böcker, tidskrifter och dagstidningar liksom kultur och underhållning tillhör de marknader som får högst betyg.

 • Konsumenterna rankar flygbolagen på den övre halvan, före övriga transportmedel, trots att branschen har haft stora problem.

Nästa steg

Europeiska kommissionen kommer att inleda två marknadsundersökningar för att närmare undersöka orsakerna till resultaten och för att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas. Det handlar om följande marknader:

 • Internettjänster, som fick det tredje sämsta betyget som helhet. På denna marknad hade den största andelen konsumenter stött på problem och där fanns det också stora prisskillnader mellan EU-länderna. Att ha tillgång till Internet är viktigt för att människor ska kunna vara delaktiga i det digitala samhället och kunna ta del av den digitala marknaden.

 • Köttprodukter är en av de varumarknader som får sämst betyg. Kött är också en produkt som ofta köps och som står för en stor del av konsumenternas budget.

Hela resultattavlan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar