Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

V Bruseli 22. októbra 2010

Investície, nehnuteľnosti a prístup k internetu na chvoste rebríčka spotrebiteľských trhov

Z hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov pre jeseň 2010, ktorá bola dnes uverejnená, vyplýva, že investície, dôchodky a cenné papiere, služby v oblasti nehnuteľností a poskytovanie internetových služieb sa radia medzi tri trhy, ktoré najmenej spĺňajú očakávania spotrebiteľov v EÚ. Čo sa týka trhov tovarov, na posledných miestach skončili ojazdené autá, odevy a obuv a mäso. Na druhej strane letecké spoločnosti vykazujú dobré výsledky aj napriek výpadkom na jar 2010 a zákazníci oceňujú tiež tovary a služby kultúrneho charakteru. Tabuľka pri hodnotení spotrebiteľských trhov zohľadňuje indikátory ako porovnateľnosť, dôvera a spokojnosť spotrebiteľov, problémy, sťažnosti, ľahkosť zmeny poskytovateľa, ceny atď. Cieľom hodnotenia je zistiť, ktoré trhy majú najvyššie riziko zlyhania, a následne uskutočniť štúdie, ktoré podrobne zanalyzujú problémy a pomôžu nájsť politické riešenia. Tabuľka prvýkrát hodnotí až 50 rôznych trhov – od potravín cez domáce spotrebiče až po opravy áut – vo všetkých krajinách EÚ.

John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: Od jednotného trhu sa očakáva, že spotrebiteľom prinesie nižšie ceny, širší výber, transparentnosť a spokojnosť. Vďaka hodnotiacej tabuľke dokážeme presne identifikovať, ktoré trhy v tomto zaostávajú.“ Na záver dodal: Ďalším krokom bude podrobnejšie preskúmať dva z týchto trhov – poskytovanie internetových služieb a trh s mäsom – a podnietiť vnútroštátne orgány, aby výsledky štúdie zohľadnili vo svojej práci.

Hodnotiaca tabuľka

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov je založená na prieskume trhu, ktorý zaznamenával skúsenosti a názory spotrebiteľov, ktorí nedávno nakupovali na týchto trhoch. V roku 2010 tabuľka prvýkrát prináša údaje z 50 spotrebiteľských trhov, pričom nákupy na týchto trhoch predstavujú vyše 60 % rodinného rozpočtu spotrebiteľov.

Cieľom hodnotiacej tabuľky je identifikovať trhy, s ktorými sú zákazníci nespokojní. To predstavuje kľúčové poznatky pre následné politické opatrenia a umožňuje Komisii lepšie monitorovať fungovanie jednotného trhu.

Umiestnenie hlavných trhov v rebríčku závisí od celkového výsledku nasledujúcich indikátorov:

 • Ľahkosť porovnania tovarov a služieb. Pre zákazníkov bolo najťažšie porovnať ponuky na trhu s bankovými službami, telekomunikáciami, verejnoprospešnými službami (dodávky vody, plynu a elektriny), službami v oblasti nehnuteľností a právnymi službami (vrátane účtovníckych a notárskych služieb). Najlepšiu porovnateľnosť majú knihy, časopisy a noviny.

 • Dôvera spotrebiteľov v dodržiavanie spotrebiteľských predpisov v maloobchodných predajniach: zákazníci najmenej dôverujú trhu s investíciami, dôchodkami a cennými papiermi, ojazdenými autamislužbám v oblasti nehnuteľností.

 • Problémy a sťažnosti. Zákazníci zaznamenali najviac problémov v oblasti internetového pripojenia, vlakovej dopravy, služieb v oblasti nehnuteľností a na trhu s investíciami, dôchodkami a cennými papiermi. Najväčší počet sťažností sa týkal mobilných telefónov, internetového pripojenia, nových automobilov a bežných bankových účtov.

 • Celková spokojnosť a očakávania. Vo všeobecnosti 57 % európskych spotrebiteľov si myslí, že trhy dosahujú želanú úroveň. Najväčšiu mieru nespokojnosti zaznamenali investície, dôchodky a cenné papiere, služby v oblasti nehnuteľností a vlaková doprava. Na druhej strane európski spotrebitelia sú najviac spokojní s tovarmi a službami kultúrneho charakteru.

Hodnotiaca tabuľka ďalej sleduje:

 • Jednoduchosť zmeny poskytovateľov služieb, ako aj správanie samotných spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú zmeniť poskytovateľa služieb. Zmena poskytovateľa služieb je najzložitejšia pri dodávkach elektriny, ďalej v oblasti investičného bankovníctva, dodávok plynu a bankových pôžičiek.

 • Cenové rozdiely. Cena je pre spotrebiteľov jedným z hlavných kritérií nákupu a výrazné cenové rozdiely na jednotnom trhu môžu byť znakom fragmentácie. Hodnotiaca tabuľka zobrazuje zaznamenané cenové rozdiely v EÚ. Rozdiely v cenách služieb sú vo všeobecnosti oveľa väčšie než v cenách tovarov, pričom najväčšie rozdiely boli zistené v bežných bankových účtoch a službách internetového pripojenia.

Výška škôd, ktoré európski spotrebitelia utrpeli v dôsledku problémov, v prípade ktorých uplatnili reklamáciu, sa odhaduje na približne 0,3 % HDP EÚ. Tieto peniaze mohli byť lepšie využité na nákup efektívnych a inovatívnych tovarov a služieb, čo by prinieslo oživenie ekonomiky, ktoré EÚ tak veľmi potrebuje.

Kľúčové zistenia

 • Čo sa týka služieb, z pohľadu zákazníkov tri trhy dosahujú dlhodobo najslabšie výsledky, bez ohľadu na to, či sa berie do úvahy rozloha členských štátov. Ide o: investície, dôchodky a cenné papiere, služby v oblasti nehnuteľností a poskytovanie internetových služieb.

 • Pokiaľ ide o trhy tovarov, najhoršie sú na tom: ojazdené autá, odevy a obuvmäso (pre viac detailov pozri MEMO/10/514).

 • Medzi najlepšie trhy sa zaradili knihy, časopisy a noviny ako aj služby v oblasti kultúry a zábavy.

 • Letecké spoločnosti sa napriek veľmi zložitému obdobiu pre toto odvetvie umiestnili v prvej polovici rebríčka a predstihli všetky ostatné dopravné služby.

Ďalšie kroky

Európska komisia spustí dve trhové štúdie s cieľom dôkladne preskúmať dôvody zistených skutočností a nájsť politické riešenia. Ide o tieto trhy:

 • Poskytovanie internetových služieb, čo je celkovo tretí najhorší trh s najvyšším percentom zákazníkov, ktorí mali problémy, a s priepastnými cenovými rozdielmi v rámci celej EÚ. Prístup k internetu je nevyhnutný na digitálne začlenenie a jednotný digitálny trh.

 • Trh s mäsom sa umiestnil medzi najhoršími trhmi s tovarom. Keďže mäso je často nakupovaný tovar, predstavuje podstatnú časť rozpočtu spotrebiteľov.

Úplné znenie hodnotiacej tabuľky:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar