Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Brussel, 22 oktober 2010

Beleggingen, vastgoed en internettoegang: voorbeelden van tekortschietende consumenten­markten

Beleggingen, pensioenen en effecten, vastgoeddiensten en internetserviceproviders zijn de drie markten die het minst aan de verwachtingen van de consument voldoen, zo staat in het vandaag verschenen scorebord voor de consumentenmarkten, editie herfst 2010. Bij de goederenmarkten scoorden tweedehands auto's, kleding en schoeisel, en vlees het slechtst. De luchtvaartmaatschappijen daarentegen deden het goed, ondanks de verstoringen van het luchtverkeer in het voorjaar van 2010, en ook de culturele goederen en diensten kregen een hoog cijfer van de consument. Het scorebord beoordeelt consumentenmarkten aan de hand van een aantal indicatoren, zoals vergelijkbaarheid, consumentenvertrouwen, consumententevredenheid, problemen, klachten, het gemak waarmee men van leverancier kan veranderen, prijzen enz. Doel daarbij is in kaart te brengen op welke markten de kans op slecht functioneren het grootst is, waarna in een follow-upstudie de problemen verder worden uitgediept en beleidsantwoorden worden geformuleerd. Voor het eerst beoordeelt het scorebord maar liefst 50 verschillende markten in de hele EU – van levensmiddelen tot huishoudelijke apparaten tot autoreparaties.

John Dalli, EU-commissaris voor Gezondheid en consumenten, zegt hierover het volgende: "De aantrekkelijkheid van de eengemaakte markt bestaat erin dat deze de consument lagere prijzen, een grotere keuze, doorzichtigheid en tevredenheid in het vooruitzicht stelt. Dankzij het scorebord kunnen we precies zeggen welke markten niet aan die verwachting voldoen". Hij voegt daaraan toe: "Als volgende stap zullen wij twee markten, internetserviceproviders en vlees, nader onderzoeken en de nationale autoriteiten aansporen de resultaten van dat onderzoek in hun beleid te verwerken".

Het scorebord

Het scorebord voor de consumentenmarkten is gebaseerd op een enquête onder consumenten waarbij deze uiting geven aan hun ervaringen en meningen over recente aankopen op elke markt. In 2010 bevat het scorebord voor het eerst gegevens over maar liefst 50 consumentenmarkten, die goed zijn voor ruim 60% van het huishoudbudget van de consument.

De bedoeling van het scorebord is om duidelijk te maken welke markten vanuit consumentenoogpunt tekortschieten. Informatie daarover is van cruciaal belang voor de beleidsontwikkeling en levert input voor het meer algemene toezicht dat de Commissie op de werking van de eengemaakte markt uitoefent.

De belangrijkste markten zijn gerangschikt naar het totaal aantal punten dat zij met betrekking tot de volgende indicatoren behaalden:

 • Vergelijkbaarheid van het aanbod. Banken, telecommunicatie, nutsvoorzieningen (water, gas en stroom), vastgoeddiensten en juridische diensten (inclusief accountants en notarissen) waren de markten waarop consumenten het meeste moeite hadden aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Bij boeken, tijdschriften en kranten is de vergelijkbaarheid het grootst.

 • Vertrouwen van de consument dat detailhandelaren zich aan de voorschriften op het gebied van de consumentenbescherming houden: het gebrek aan vertrouwen is vooral groot bij beleggingen, pensioenen en effecten, tweedehands auto's en vastgoeddiensten.

 • Problemen en klachten. De meeste problemen ondervonden consumenten bij internettoegang, spoorwegen, vastgoeddiensten en beleggingen, pensioenen en effecten. De meeste klachten werden ingediend over mobiele telefonie, internettoegang, nieuwe auto's en lopende bankrekeningen.

 • Algemene tevredenheid en verwachtingen. In het algemeen is 57% van de Europese consumenten van mening dat de markt naar behoren functioneert. De ontevredenheid is het grootst over beleggingen, pensioenen en effecten, vastgoeddiensten en spoorwegen. Het meest tevreden zijn de Europese consumenten over culturele goederen en diensten.

Daarnaast kijkt het scorebord naar de volgende aspecten:

 • Gemak waarmee van leverancier kan worden veranderd en het werkelijke gedrag in dat verband. Volgens de consumenten is het bij de elektriciteitsvoorziening het moeilijkst om van leverancier te veranderen, gevolgd door bankbeleggingen, gasvoorziening en bankleningen.

 • Prijsverschillen. Prijs is een van de belangrijkste criteria bij de koopbeslissingen van de consument. Grote prijsverschillen in de eengemaakte markt kunnen op versnippering wijzen. Het scorebord laat zien dat er aanzienlijke prijsverschillen in de EU zijn. Die verschillen zijn doorgaans veel groter voor diensten dan voor goederen. Het grootst zijn zij voor lopende bankrekeningen en internettoegang.

Naar schatting bedraagt het verlies voor consumenten als gevolg van tot een klacht aanleiding gevende problemen circa 0,3% van het bbp van de EU. Dat geld zou veel beter kunnen worden besteed aan de aankoop van efficiënte en innovatieve goederen en diensten, waardoor de EU-economie een hoognodig zetje in de rug zou krijgen.

Voornaamste bevindingen

 • Drie dienstenmarkten scoren consequent zeer slecht bij de consument, ongeacht of de grootte van het EU-land in aanmerking wordt genomen. Die markten zijn beleggingen, pensioenen en effecten, vastgoeddiensten en internetserviceproviders.

 • De drie goederenmarkten met de slechtste resultaten zijn tweedehands auto's, kleding en schoeisel en vlees (zie MEMO/10/514 voor nadere bijzonderheden).

 • Boeken, tijdschriften en kranten en cultuur en amusement behoren tot de best scorende markten.

 • De luchtvaartmaatschappijen zijn door de consumenten in de bovenste helft van de ranglijst gezet, boven alle andere vervoersdiensten, en dat terwijl deze bedrijfstak een zeer moeilijk tijd doormaakt.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal het startsein geven voor twee marktstudies die moeten onderzoeken welke redenen aan de bevindingen ten grondslag liggen en welke beleidsoplossingen er zijn. Deze studies betreffen de volgende twee markten:

 • internetserviceproviders, de markt met de op twee na slechtste algemene score en die waar het hoogste percentage consumenten problemen heeft ondervonden en waar de prijzen in de EU sterk uiteenlopen. Internettoegang is van essentieel belang voor e-inclusie en de eengemaakte digitale markt.

 • de vleesmarkt, een van de goederenmarkten met een zeer lage score. Vlees is ook een vaak gekocht product dat een flinke hap uit het budget van de consumenten neemt.

Volledige tekst van het scorebord:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar