Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

Bruxelles, den 22. oktober 2010

Investerings-, bolig- og internetmarkederne ligger i bunden blandt forbrugermarkederne

Ifølge resultattavlen for forbrugermarkederne for efteråret 2010, der offentliggøres i dag, er de tre markeder, som højst sandsynligt ikke vil komme til at leve op til de europæiske forbrugeres forventninger, markederne for investeringer, pensioner og værdipapirer, tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom og internettjenester. For så vidt angår produktmarkederne er det markederne for brugte biler, beklædning og fodtøj samt kød, der ligger lavest. I den anden ende af skalaen har luftfartsselskaberne opnået et godt resultat til trods for problemer i foråret 2010, og forbrugerne har ligeledes været tilfredse med markedet for kulturelle varer og tjenesteydelser. Resultattavlen ranginddeler forbrugermarkederne ud fra en række indikatorer som f.eks. sammenlignelighed, forbrugertillid, forbrugertilfredshed, problemer, klager, hvor nemt det er at skifte leverandør, priser osv. Formålet er at finde ud af, hvor der er risiko for markedssvigt til skade for forbrugerne, og foretage opfølgende og tilbundsgående undersøgelser af de pågældende problemer samt udforme politiske løsningsmodeller. For første gang indeholder resultattavlen helt op til 50 forskellige markeder lige fra fødevarer til husholdningsapparater og reparation af biler i samtlige EU-lande.

John Dalli, kommissionsmedlem med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "Den store gevinst ved det indre marked er de mange fordele, som det indebærer for forbrugerne i form af lavere priser, større udvalg, gennemsigtighed og tilfredshed. Takket være resultattavlen kan vi finde frem til de markeder, hvor dette ikke synes at være tilfældet", og han sluttede af med at sige: "Det næste trin bliver at foretage en mere tilbundsgående undersøgelse af to markeder, nemlig for internettjenester og kød, og opfordre de nationale myndigheder til at anvende de pågældende resultater i deres arbejde."

Resultattavlen

Resultattavlen for forbrugermarkederne bygger på en markedsovervågningsundersøgelse, der afspejler forbrugernes erfaringer og tilfredshedsniveau i forbindelse med deres indkøb på hvert marked. I udgaven for 2010 er det første gang, at resultattavlen indeholder oplysninger om 50 forbrugermarkeder, der repræsenterer over 60 % af forbrugernes husholdningsbudget.

Formålet med resultattavlen er at identificere de markeder, der ikke lever op til forbrugernes krav. Den gør det således muligt at opnå vigtige oplysninger, der kan danne grundlag for opfølgende politiske tiltag, og som indgår i Kommissionens generelle overvågning af det indre marked.

Klassementet af de vigtigste markeder er baseret på en samlet score af følgende indikatorer:

 • Hvor let det er at sammenligne varer og tjenesteydelser. De markeder, hvor forbrugerne havde sværest ved at sammenligne tilbuddene, var inden for bankvirksomhed, telekommunikation, forsyningstjenester (levering af vand, gas og elektricitet), tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom og juridiske tjenester (herunder revisions- og notartjenester). Den største sammenlignelighed findes inden for bøger, blade og aviser.

 • Forbrugernes tillid til, at detailhandlere overholder forbrugerreglerne: De markeder, som forbrugerne har mindst tillid til, er inden for investeringer, pensioner og værdipapirer, brugte biler og tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom.

 • Problemer og klager. De markeder, hvor forbrugerne havde flest problemer, var inden for internetadgang, jernbanedrift, tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom og investeringer, pensioner og værdipapirer. Markederne med det højeste antal klager var inden for mobiltelefoni, internetadgang, nye biler og anfordringskonti.

 • Generel tilfredshed og forventninger. Generelt er 57 % af EU's forbrugere af den opfattelse, at markederne lever op til forventningerne. Det højeste niveau af utilfredshed findes inden for investeringer, pension og værdipapirer, tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom og jernbanedrift. Kulturelle varer og tjenesteydelser er det marked, der giver forbrugerne i EU den største grad af tilfredshed.

Resultattavlen måler desuden:

 • Hvor let det er at skifte leverandør, og den faktiske adfærd i forbindelse med sådanne skift. Overgangen til en anden leverandør opfattes som vanskeligst inden for elforsyning efterfulgt af investeringsbankydelser, gasforsyning og banklån.

 • Prisforskelle. Prisen er et af de væsentligste indkøbskriterier for forbrugerne, og store prisforskelle i det indre marked kan være et tegn på fragmentering. Resultattavlen viser forskellene i markedspriser på tværs af EU. Prisforskellene inden for tjenesteydelser er generelt større end for varer, og de største forskelle findes inden for anfordringskonti og internetadgangstjenester.

De europæiske forbrugeres tab som følge af problemer, som de fandt anledning til at klage over, vurderes til omkring 0,3 % af EU's BNP. Disse penge kunne finde bedre anvendelse til at købe effektive og innovative varer og tjenesteydelser, hvilket kunne give EU's økonomi et stærkt tiltrængt løft.

Hovedkonklusioner

 • Ud fra et forbrugersynspunkt ligger tre markeder for tjenesteydelser konsekvent lavest uanset EU-landenes størrelse. Det drejer sig om markederne for investeringer, pensioner og værdipapirer, tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom og internettjenester.

 • Produktmarkederne med de dårligste resultater er inden for brugte biler, beklædning og fodtøj samt kød (se MEMO/10/514 for yderligere oplysninger).

 • Bøger, blade og aviser og tjenesteydelser i forbindelse med kultur og underholdning er blandt de højest placerede markeder.

 • Forbrugerne placerer luftfartsselskaberne i den øvre halvdel af klassementet, foran alle andre transporttjenesteydelser, og dette selv om branchen har været igennem en meget vanskelig periode.

Næste skridt

Europa-Kommissionen vil iværksætte to markedsundersøgelser for at undersøge de dybere årsager til de resultater, man er nået frem til, og for at udforme politiske løsningsmodeller. De berørte markeder er:

 • Levering af internettjenester, der er markedet med den tredjedårligste placering, med den højeste procentdel af forbrugerne, der har haft problemer, og de største prisforskelle på tværs af EU. Internetadgang har stor betydning for e-inddragelse og det digitale indre marked.

 • Kødmarkedet er et af de lavest placerede varemarkeder. Kød er ligeledes et meget efterspurgt produkt, der lægger beslag på en væsentlig del af forbrugernes budget.

Den fulde version af resultattavlen:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar