Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1369

V Bruselu dne 22. října 2010

Investice, nemovitosti a poskytování internetového připojení patří mezi nejhůře hodnocené segmenty spotřebitelského trhu

„Investice, důchody a cenné papíry“, „služby v oblasti nemovitostí“ a „poskytování internetového připojení“ představují tři oblasti trhu, kde se spotřebitelé v celé EU pravděpodobně setkají s největším množstvím problémů, uvádí se v dnes zveřejněné hodnotící zprávě za podzim 2010 o spotřebitelských trzích. Pokud jde o trh se zbožím, patří mezi nejhůře umístěné „trh s ojetými vozidly“, „trh oblečením a obuví“ a „trh s masem“. Na opačném konci žebříčku se navzdory narušení provozu na jaře 2010 umístily letecké dopravní společnosti; spokojenost vyjádřili spotřebitelé také s kulturními statky a službami. Zpráva hodnotí spotřebitelský trh pomocí indikátorů, jako je možnost porovnání zboží a služeb, důvěra a spokojenost spotřebitelů, problémy, stížnosti, obtíže při změně poskytovatele služeb, ceny atd. Účelem zprávy je určit, ve kterých segmentech trhu existuje nejvyšší riziko selhání: ty pak budou předmětem studií, které umožní hloubkovou analýzu problémů a nabídnou vhodná řešení. Zpráva poprvé hodnotí na padesát různých segmentů trhu ve všech zemích EU: od potravin přes domácí spotřebiče až po autoservisní služby.

Komisař EU John Dalli, který je pověřen politikou v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, uvedl: „Od jednotného trhu se očekává, že spotřebitelům nabídne nižší ceny, širší výběr, větší transparentnost a vyšší spokojenost. Díky hodnotící zprávě můžeme přesně určit oblasti trhu, kde nedochází k uspokojivému naplnění těchto požadavků. Naším příštím krokem bude podrobnější průzkum dvou segmentů trhu: poskytování internetového připojení a trhu s masem; hodláme také apelovat na vnitrostátní orgány, aby výsledky studií zohlednily při své práci.“

Hodnotící zpráva

Hodnotící zpráva o spotřebitelském trhu vychází z monitorovacího průzkumu trhu a registruje zkušenosti a názory spotřebitelů, kteří v nedávné době uskutečnili nákup na zkoumaných trzích. Poprvé v roce 2010 poskytuje zpráva údaje o padesáti spotřebitelských trzích: nákupy uskutečněné na těchto trzích představují více než 60 % rodinného rozpočtu spotřebitelů.

Účelem hodnotící zprávy je identifikovat segmenty trhu, které z hlediska spotřebitelů vykazují největší nedostatky; tak se nashromáždí rozhodující poznatky pro následná opatření a Komise získá podklady k dalšímu monitorování fungování jednotného trhu.

Trh byl posuzován zejména na základě následujících parametrů:

 • Možnost porovnání zboží a služeb. Největší obtíže měli spotřebitelé s porovnáváním nabídek v odvětví bankovnictví, telekomunikací, veřejných služeb (dodávky vody, plynu a elektrické energie), služeb v oblasti nemovitostí a právních služeb (včetně účetnictví a notářských služeb). Na trhu s knihami, časopisy a novinami je možnost porovnání nejlepší.

 • Pokud jde o důvěru spotřebitelů v dodržování předpisů na ochranu spotřebitele ze strany maloobchodních prodejců, jsou spotřebitelé obzvláště nedůvěřiví vůči trhu s investicemi, důchody a cennými papíry, ojetými vozidly a službami v oblasti nemovitostí.

 • Problémy a stížnosti. Nejproblémovějšími segmenty trhu byly pro spotřebitele poskytování internetového připojení, železniční doprava, služby v oblasti nemovitostí a investice, důchody a cenné papíry. Nejvyšší počet stížností se týkal mobilních telefonních služeb, poskytování internetového připojení, nových vozidel a běžných bankovních účtů.

 • Celková spokojenost a očekávání. Obecně se 57 % evropských spotřebitelů domnívá, že trhy fungují na požadované úrovni. Nejvyšší míra nespokojenosti byla zaznamenána v případě investic, důchodů a cenných papírů, služeb v oblasti nemovitostí a železniční dopravy. Nejvíce jsou spotřebitelé EU spokojeni s kulturními statky a službami.

Hodnotící zpráva dále monitoruje:

 • Obtíže při změně poskytovatele služeb a jeho jednání při vyřizování žádosti o změnu. Za nejproblémovější je z hlediska změny poskytovatele považována oblast dodávek elektrické energie následovaná oblastí investičního bankovnictví, dodávek plynu a bankovních půjček.

 • Cenové rozdíly. Cena představuje pro spotřebitele jedno z hlavních kritérií nákupu; velké cenové rozdíly uvnitř jednotného trhu mohou být příznakem jeho fragmentace. Hodnotící zpráva přináší zaznamenané cenové rozdíly napříč EU. Rozdíly jsou obecně mnohem větší u cen služeb než u cen zboží: největší rozdíly byly zjištěny v oblasti běžných bankovních účtů poskytování internetového připojení.

Škody způsobené evropským spotřebitelům v souvislosti s problémy, které vedly k reklamacím, jsou odhadovány na přibližně 0,3 % HDP Evropské unie. Tato částka mohla být lépe využita na nákup moderního a kvalitního zboží a služeb, což by napomohlo k tolik potřebnému oživení evropského hospodářství.

Klíčová zjištění

 • Pokud jde o trh se službami (bez ohledu na to, zda je vzata v úvahu velikost členského státu) dosahují ze spotřebitelského hlediska dlouhodobě nejhorších výsledků tyto tři oblasti: „investice, důchody a cenné papíry“, „služby v oblasti nemovitostí“ a „poskytování internetového připojení“.

 • Tři nejhůře fungující segmenty trhu se zbožím jsou tyto: „trh s ojetými vozidly“, „trh s oblečením a obuví“, a „trh s masem“ (podrobnosti lze nalézt v dokumentu MEMO/10/514).

 • „Knihy, časopisy a noviny“ a „služby v oblasti kultury a zábavy“ jsou mezi nejlépe umístěnými segmenty trhu.

 • Služby letecké dopravy navzdory velmi složitému období pro dané odvětví předstihly ostatní dopravní služby a podle hodnocení spotřebitelů se nacházejí v první polovině žebříčku.

Další kroky

Evropská Komise provede dvě studie trhu s cílem důkladně prozkoumat příčiny zjištěných skutečností a navrhnout vhodné politické reakce. Studie se budou týkat těchto segmentů:

 • Poskytování internetového připojení – obecně třetí nejhůře umístěný segment trhu s největším procentem spotřebitelů, kteří se setkali s problémy, a s cenami, které se v jednotlivých státech EU značně liší. Připojení k internetu je podmínkou digitálního začlenění a jednotného digitálního trhu.

 • Trh s masem – jeden z nejhůře umístěných segmentů trhu se zbožím. Maso je často kupovaný výrobek, který představuje značnou část rozpočtu spotřebitelů.

Úplné znění hodnotící zprávy:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS


Side Bar