Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Brusel, 22. októbra 2010

Životné prostredie: ďalšími Európskymi hlavnými zelenými mestami budú Vitoria-Gasteiz a Nantes

Španielske krajské mesto Vitoria-Gasteiz a francúzske mesto Nantes získali ocenenie Európske hlavné zelené mesto na roky 2012 a 2013. Ocenenie, ktoré udeľuje Európska komisia, podnecuje mestá, aby pri svojom územnom plánovaní systematicky brali do úvahy otázky životného prostredia, a zlepšovali tak kvalitu života v meste. Ocenenia slávnostne odovzdal komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik včera večer v Štokholme, ktorý bol Európskym hlavným zeleným mestom v roku 2010.

Komisár Janez Potočnik vyhlásil: „Dovoľte mi zablahoželať mestám Vitoria-Gasteiz a Nantes – ako aj všetkým ostatným mestám – k práci, ktorú odviedli, aby zlepšili životné prostredie a kvalitu života svojich obyvateľov. Sú to práve mestá, kde väčšina Európanov môže pozorovať realizáciu environmentálnej politiky a kde environmentálne rozhodnutia najviac zavážia. Životný štýl v mnohých mestách zanecháva na životnom prostredí hlboké stopy. Ocenenie hlavné zelené mesto slúži na zviditeľnenie odhodlania a inovácie pri územnom plánovaní, ktoré oceneným aj ostatným mestám, pomôže prospievať v budúcnosti.“

Mercedes Bressová, predsedníčka Výboru regiónov, dodala: „Európske hlavné zelené mestá sú len „čerešničkou na torte“ oveľa väčšej skupiny popredných predstaviteľov miestnych komunít a obyvateľov, ktorí sa angažujú za zlepšenie kvality života v mestách. „Zelené“ pretváranie našich miest má za následok udržateľný rozvoj na celosvetovej úrovni, a preto by našou prioritou malo byť zapojenie obyvateľov do diania a vytváranie partnerstiev medzi zelenými hlavnými mestami na všetkých kontinentoch. S potešením môžem konštatovať, že sa starostovia miest v Spojených štátoch po nedávnom podpísaní dohody o spolupráci medzi Výborom regiónov a Konferenciou starostov USA začali s európskymi partnermi deliť o svoje úspechy a podnikajú prvé kroky pri vypracúvaní spoločných projektov.“

Vitoria-Gasteiz – víťaz na rok 2012

Vitoria-Gasteiz, krajské mesto na severe Španielska, dosiahlo obrovský pokrok pri vnášaní zelene do tradičného mestského prostredia. „Zelený pás“, poloprírodná zelená oblasť čiastočne vytvorená v znehodnotených oblastiach, obklopuje centrum mesta a ponúka všetkým obyvateľom (takmer štvrtine milióna ľudí) otvorené zelené priestranstvo len v 300 metrovej vzdialenosti od ich životného priestoru. Mesto zaviedlo početné opatrenia zamerané na pomoc a zlepšovanie stavu biodiverzity a ekosystémových služieb. Monitoruje flóru a faunu a pokiaľ je to čo i len trocha možné, usiluje sa redukovať roztrieštenosť biotopov.

Úspešne čelí problému nedostatočných vodných zdrojov a za posledné desaťročie sústavne znižovalo svoju spotrebu vody. Vykonalo mnohé investície v záujme zlepšenia dodávok a kvality vody, zníženia strát a snahy o dosiahnutie udržateľnej spotreby. Vitoria-Gasteiz si vytýčilo ambiciózny cieľ zredukovať spotrebu vody v domácnostiach na menej ako 100 litrov vody na človeka na deň.

Nantes – víťaz na rok 2013

Nantes, šiestemu najväčšiemu mestu vo Francúzsku s 285 000 obyvateľmi sa podarilo vyriešiť problémy územného plánovania v lokalite s dvoma veľkými riekami (Loira a Erdre) a spojiť svoje zelené a vodné územné oblasti prostredníctvom udržateľného programu riadenia vodných zdrojov. S mestom hraničia viaceré oblasti patriace do sústavy Natura 2000, ako aj iné chránené prírodné oblasti, a ochrana flóry a fauny je v stredobode záujmu jeho obyvateľov.

Nantes už dávno zaviedlo integrovanú a udržateľnú dopravnú politiku zameranú na verejnú a cyklistickú dopravu a je prvým francúzskym mestom, ktoré úspešne obnovilo električkovú sieť. Jeho ambiciózna dopravná politika prispela k zníženiu miery znečistenia životného prostredia a cieľom nového plánu ochrany klímy je zredukovať emisie CO2 do roku 2020 o štvrtinu. Novinkou je iniciatíva v prospech ochrany zdravia obyvateľov – systém hodnotenia rizika alergií v podobe experimentálnej „záhrady s pozorovaním množstva peľu v ovzduší“.

Ocenenie pre európske hlavné zelené mesto

Každoročné udeľovanie cien je prejavom iniciatívy oceniť mestá, ktoré idú príkladom pri ekologickom spôsobe života v meste. Porota posudzuje mestá na základe 11 environmentálnych ukazovateľov. Hodnotí, ako dodržiavajú prísne environmentálne normy, aké úsilie vyvíjajú pri dosahovaní priebežných ambicióznych cieľov pri ďalšom zlepšovaní životného prostredia a pri udržateľnom rozvoji, ako aj to, do akej miery sú vzorom a propagujú najlepšie postupy v iných európskych mestách.

Prvými ocenenými mestami bol za rok 2010 Štokholm a za rok 2011 Hamburg. O ceny za roky 2012 a 2013 sa uchádzalo spolu 17 miest. Do užšieho výberu sa dostalo šesť finalistov: Barcelona, Malmö, Nantes, Norimberg, Reykjavík and Vitoria-Gasteiz.

Porotu tvoria zástupcovia Európskej komisie, Európskej agentúry na ochranu životného prostredia, zoskupenia Local Governments for Sustainability (ICLEI), Úradu pre Dohovor primátorov a starostov, Európskeho úradu pre životné prostredie a Výboru regiónov.

Ďalšie informácie o ocenení pre európske hlavné zelené mesto sú dostupné na adrese:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar