Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

Bruksela, 22 października 2010 r.

Ochrona środowiska: Vitoria-Gasteiz i Nantes Zielonymi Stolicami Europy

Hiszpańska stolica regionu Vitoria-Gaisteiz oraz francuskie miasto Nantes zostały laureatami nagrody „Zielona Stolica Europy” odpowiednio w 2012 i 2013 r. Nagroda Komisji Europejskiej zachęca miasta do poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez uwzględnianie kwestii ochrony środowiska naturalnego we wszystkich fazach planowania przestrzeni miejskiej. Nagrody zostały wręczone przez unijnego Komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika podczas ceremonii w Sztokholmie, Zielonej Stolicy Europy roku 2010.

Komisarz Janez Potočnik powiedział: Gratuluję zwycięskim miastom – Vitorii-Gaistez i Nantes – ale również wszystkim pozostałym miastom ogromu pracy, którą włożono w poprawę jakości życia mieszkańców. Miasta to miejsca, gdzie większość Europejczyków widzi politykę środowiskową w działaniu; gdzie ma ona kluczowe znaczenie. Wiele miast poczyniło już ogromne postępy w ekologicznym planowaniu przestrzeni. Nagroda dla Zielonej Stolicy Europy pozwala promować zaangażowanie i innowacyjne rozwiązania w przestrzeni miejskiej, które pozwolą wyróżnionym miastom, i nie tylko im, prosperować lepiej w przyszłości.”

Mercedes Bresso, przewodniczący Komitetu Regionów, powiedział: „Zielone Stolice Europy to okręty flagowe floty, składającej się z liderów lokalnych oraz obywateli zaangażowanych w poprawę jakości życia w miastach. „Zielone" przeprojektowanie naszych miast prowadzi do zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym, tak więc mobilizacja mieszkańców miast i łączenie miast na różnych kontynentach noszących tytuł Zielonych Stolic powinno należeć do naszych priorytetów. Biorąc pod uwagę ostatnio podpisaną przez Komitet Regionów i Konferencję Burmistrzów USA umowę, bardzo się cieszę, że burmistrzowie z USA dzielą się sukcesami w tej dziedzinie ze swoimi europejskimi odpowiednikami i podejmują pierwsze kroki w kierunku opracowania wspólnych projektów.”

Laureat roku 2012 – Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz, stolica regionu w północnej Hiszpanii, poczyniła znaczne postępy w dostosowaniu tradycyjnej przestrzeni miejskiej do norm ekologicznych. „Zielony pas” - w połowie naturalny zielony obszar częściowo odzyskany z obszarów zdegradowanych - otacza centrum miasta, zapewniając mieszkającym na tym terenie prawie 250 tysiącom ludzi dostęp do zielonej, otwartej przestrzeni w odległości nie większej niż 300 metrów. W mieście wdrożono również liczne środki zapewniające wzrost różnorodności biologicznej i wsparcia funkcji ekosystemu. Flora i fauna jest stale monitorowana, a rozbijanie siedlisk przyrodniczych ogranicza się w miarę istniejących możliwości.

Miasto poradziło sobie również z problemem niedostatku wody – w ciągu ostatniej dekady zmniejszano stale jej zużycie. Poczyniono wiele inwestycji w celu poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę, ograniczenia strat oraz w celu jej zrównoważonego zużycia. Vitoria-Gastheiz postawiło sobie ambitny cel zredukowania lokalnego zużycia wody do poniżej 100 litrów na osobę dziennie.

Laureat roku 2013 - Nantes

W Nantes, szóstym co do wielkości mieście we Francji zamieszkanymi przez 285 000 ludzi, z sukcesem zintegrowano tereny zielone i wodne. Poprzez program zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi połączono wyzwania związane z funkcjonowaniem przestrzeni miejskiej z położeniem miasta nad dwoma dużymi rzekami (Loarą i Erdre). Kilka obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody graniczy z miastem, a ochrona lokalnej flory i fauny ma kluczowe znaczenie dla okolicznej ludności.

Nantes posiada działającą od wielu lat, zintegrowaną i zrównoważoną politykę transportową skoncentrowaną na transporcie publicznym oraz rowerowym. Jest też pierwszym miastem francuskim, które ponownie wprowadziło do użytku tramwaje elektryczne. Ambitna polityka transportowa doprowadziła do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a w ramach nowego planu klimatycznego do 2020 r. planuje się zmniejszenie emisji CO2 o jedną czwartą. Jednym z nowych projektów na rzecz zdrowia obywateli jest system oceny zagrożenia alergicznego w formie eksperymentalnego „ogrodu obserwacji pyłków kwiatowych”.

Nagroda dla Zielonej Stolicy Europy

Doroczna nagroda przyznawana jest miastu będącemu w awangardzie miejsc najbardziej przyjaznych dla środowiska. Jury ocenia miasta na podstawie 11 kryteriów związanych z ochroną środowiska. Są one oceniane na podstawie wyników w zakresie wysokich standardów ochrony środowiska, zaangażowania w osiąganie aktualnych i ambitnych celów na rzecz poprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz na podstawie działań na rzecz promowania najlepszych praktyk wśród innych europejskich miast i służenia przykładem.

Sztokholm i Hamburg zdobyły tytuł jako pierwsze miasta w Europie; Sztokholm w 2010 r. a Hamburg w 2011 r. O tytuł w 2013 i 2013 r. ubiegało się 17 miast. Na liście najpoważniejszych kandydatów do nagrody umieszczono 6 miast: Barcelonę, Malmö, Nantes, Norymbergę, Reykjavík i Vitoria-Gasteiz.

W skład jury wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, ICLEI – Samorządów Lokalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Biura Porozumienia Między Burmistrzami, Europejskiego Biura Ochrony Środowiska oraz Komitetu Regionów.

Dodatkowe informacje na temat nagrody dla Zielonej Stolicy Europy:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar