Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1366

V Bruselu dne 22. října 2010

Životní prostředí: Příštími Evropskými zelenými městy budou Vitoria-Gasteiz a Nantes

Hlavní město španělského regionu Vitoria-Gasteiz a francouzské město Nantes se stala vítězi ceny Evropské zelené město na rok 2012 a 2013. Soutěž Evropské komise je pro města výzvou ke zlepšování kvality života v městských oblastech a k systematickému zohledňování životního prostředí při územním plánování. Ceny městům včera večer ve Stockholmu, Evropském zeleném městě roku 2010, slavnostně předal komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik.

Komisař Potočnik při té příležitosti řekl: „Blahopřeji městům Vitoria-Gasteiz a Nantes, ale rovněž i dalším městům k tomu, že se jim podařilo zlepšit životní prostředí a zkvalitnit život jejich občanů. Města, to jsou místa, kde většina Evropanů vnímá politiku životního prostředí v praxi a kde mají environmentální rozhodnutí velký význam. Mnohá z nich po sobě zanechávají znatelné ekologické „stopy“. Oceněním Evropské zelené město prezentují města svoji angažovanost a inovace, které jim i dalším pomohou ku prosperitě i v budoucnosti."

Předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bressová uvedla: „Evropská zelená města představují vlajkové lodi pro širší okruh vedoucích představitelů a občanů obcí, kteří se zavázali zlepšovat kvalitu života ve městech a obcích. Nový „zelený kabát“ našich měst je zahájením udržitelného rozvoje na celosvětové úrovni, a mobilizace občanů a partnerských zelených měst napříč kontinenty by proto měla patřit mezi naše priority. Díky nedávnému podepsání dohody o spolupráci mezi Výborem regionů a Konferencí starostů USA mohu vyjádřit radost nad tím, že starostové Spojených států se dělí o své úspěchy a zkušenosti se svými evropskými protějšky a přispívají tak k vypracování prvních společných projektů.“

Vitoria-Gasteiz – vítěz roku 2012

Regionální hlavní město severního Španělska Vitoria-Gasteiz učinilo velký pokrok na cestě k uplatňování ekologie v tradičním městském prostředí. Centrum města je obklopeno tzv. „zeleným pásem“, polopřírodní oblastí zeleně, která částečně vznikla na zničených plochách a která přináší téměř 250 tisícům obyvatel volný zelený prostor vzdálený maximálně 300 metrů. Byla zavedena řada opatření na podporu a zvyšování biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. Je sledována flora i fauna a podle možností je snižována i roztříštěnost stanovišť.

Město se úspěšně vypořádalo s nedostatkem vody a v posledním desetiletí stabilně snižuje svoji spotřebu vody. Do zlepšení situace se zásobováním vodou a na zvýšení její kvality, na snížení ztrát a na udržitelnost její spotřeby bylo investováno mnoho finančních prostředků. Město Vitoria-Gasteiz si vytýčilo ambiciózní cíl snížit spotřebu vody v domácnostech pod 100 litrů na obyvatele a den.

Nantes – vítěz roku 2013

Nantes, které je se svými 285 000 obyvateli šestým největším městem Francie, úspěšně propojilo své zelené a vodní plochy, a tím spojilo řešení urbanistického problému souvisejícího s jeho polohou na dvou velkých řekách (Loiře a Erdre) a program udržitelného vodního hospodářství. Za hranicemi města se nachází několik lokalit Natura 2000 a jiných přírodních chráněných oblastí a ochrana flory a fauny se těší velkému zájmu jeho obyvatel.

Nantes již dlouho rozvíjí udržitelnou politiku integrované dopravy s hlavním zaměřením na veřejnou dopravu a cyklistické stezky a bylo prvním francouzským městem, v němž byla znovu úspěšně zavedena elektrická tramvajová doprava. Díky ambiciózní dopravní politice se snížilo znečištění ovzduší a cílem nového plánu v oblasti klimatu je snížit do roku 2020 emise CO2 o čtvrtinu. Jednou z novátorských iniciativ v oblasti zdraví občanů je systém hodnocení rizika alergií ve formě experimentální „zahrady se sledováním pylů“.

Cena „Evropské zelené město“

Toto každoročně udělované ocenění je novou iniciativou. Získává je město, které staví do popředí otázky životního prostředí. Porota hodnotí města podle 11 ukazatelů zaměřených na životní prostředí. Města jsou posuzována podle toho, zda splňují přísné environmentální normy, zda si kladou a plní ambiciózní cíle v oblasti zlepšování životního prostředí a udržitelného rozvoje a zda se mohou stát vzorem pro další evropská města a přispět v nich k používání osvědčených postupů.

Prvními městy, která tento titul získala, byl Stockholm na rok 2010 a Hamburk na rok 2011. Do soutěže na rok 2012 a 2013 se zapojilo 17 měst, ze kterých bylo vybráno šest finalistů: Barcelona, Malmö, Nantes, Norimberk, Reykjavík a Vitoria-Gasteiz.

V porotě zasedli zástupci Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí, ICLEI – asociace místních správ, kanceláře Paktu primátorů, Evropského úřadu pro životní prostředí a Výboru regionů.

Další informace k ocenění „Evropské zelené město“ naleznete na internetové stránce:

www.europeangreencapital.eu


Side Bar