Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Bryssel den 21 oktober 2010

Kommissionen lägger fram en färdplan mot en effektivare och mer kostnadseffektiv övervakning till sjöss

Europeiska kommissionen har idag tillkännagivit konkreta steg för att förbättra effektiviteten av och sänka kostnaderna för övervakningen av Europas hav. I en färdplan beskriver kommissionen hur den ska sammanföra alla berörda medlemsstaters myndigheter i alla havssektorer för att möjliggöra utbyte av sjöövervakningsuppgifter. Dessa kan finnas hos myndigheter som ansvarar för kustbevakning, trafikövervakning, miljöövervakning, förebyggande av föroreningar, fiske och gränskontroll samt skattemyndigheter och myndigheter som ansvarar för allmän tillsyn över att lagen följs, och även av örlogsflottor. Detta ökade samarbete skulle också göra att det blir lättare att på ett effektivt sätt hantera händelser till havs i realtid. ”Färdplanen för upprättandet av en gemensam miljö för informationsutbyte (CISE) för EU:s sjöbevakningsområde”, är ett initiativ i enlighet med den integrerade europeiska havspolitiken, som förespråkar ett integrerat synsätt för hantering och förvaltning av oceaner, hav och kuster, och främjar samverkan mellan alla havsrelaterade politikområden i EU.

Integreringen av sjöövervakningen kommer att ge oss det rätta verktyget för att skydda våra havsintressen mot alla typer av hot, på ett effektivare sätt i realtid hantera incidenter till havs som olyckor och oljeutsläpp och förbättra våra förebyggande åtgärder och insatsförmåga,” säger Maria Damanaki, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske.

EU-länderna genomför sjöövervakning och kommer att göra det även i fortsättningen. De olika sjöövervakningsmyndigheterna i Europa har emellertid otillräcklig tillgång till varandras information. Att integrera sjöövervakningen skulle leda till ett antal fördelar i EU. Sjöräddningsmyndigheterna kommer snabbt att dra nytta av bättre information då människors liv är i fara på havet. Kustbevakningen, polisen och flottorna kan dela information för att på ett bättre sätt bekämpa alla sorters illegal verksamhet till havs eller för att skydda handelsfartyg och fiskebåtar från anfall och andra hot till havs. Miljömyndigheter och myndigheter som arbetar med att förhindra föroreningar och reagera på dem kan dela information med havstrafikmyndigheter eller kustbevakningen för att på ett bättre sätt förhindra eller städa upp olika typer av föroreningar till havs.

Utbyte av sjöfartsinformation mellan sektorer och gränser ska stödjas genom ett digitalt system för informationsutbyte som är baserat på modern och säker telekommunikationsteknik.

Ökad effektivitet och kostnadseffektivitet för att säkerställa de grundläggande villkoren för säkra och hållbara aktiviteter till havs är nödvändigt för att stödja en sund ekonomisk tillväxt, mot bakgrund av att 90 % av Europas utrikeshandel är havsbaserad, att EU:s fiskeflotta uppgår till cirka 84 000 fartyg och att EU:s havsregioner står för cirka 40 % av dess BNP och befolkning.

I färdplanen föreslås det att CISE-nätet inrättas genom följande sex steg:

  • Identifiering av alla användargrupper

  • Kartläggning av dataset och analys av luckor för datautbyte

  • Definition av gemensamma klassifikationsnivåer

  • Utveckling av stödramar för CISE

  • Fastställande av åtkomsträtt

  • Införande av en enhetlig rättslig ram

Dessa sex steg ligger till grund för ytterligare åtgärder. Samarbetspilotprojekt finns redan och ett fullständigt system för informationsdelning mellan de olika sjöövervakningssystemen kan vara på plats 2014.

Färdplanen har validerats av medlemsstaterna vid ett omfattande samråd. Det är en uppföljning till det första kommissionsmeddelandet om detta ämne från oktober, vilket rådet begärde i november 2009. På rådets begäran ska den finjusteras till slutet av 2011.

Ytterligare information:

Länk till webbplatsen för havsfrågor

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar