Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Briuselis, 2010 m. spalio 21 d.

Komisija pateikė veiksmų, kuriais bus siekiama jūrų priežiūros priemonių veiksmingumo ir rentabilumo, planą

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kokiais konkrečiais veiksmais numatoma didinti Europos jūrų priežiūros priemonių veiksmingumą ir rentabilumą. Veiksmų plane Komisija aiškina, kaip suburti visus jūrų sektorius aprėpiančias valstybių narių valdžios institucijas, kad jos galėtų dalytis turimais jūrų priežiūros duomenimis, susijusiais su pakrančių apsauga, eismo ir aplinkos stebėsena, taršos prevencija, žvejyba, sienų kontrole, mokesčių rinkimo ir teisėsaugos institucijomis, taip pat karinėmis jūrų pajėgomis. Taip sustiprinus bendradarbiavimą jūrų reikalus būtų lengviau tvarkyti tikruoju laiku. ES jūrų sričiai skirtos bendros dalijimosi informacija aplinkos (BDIA) kūrimo veiksmų planas – tai ES integruotos jūrų politikos iniciatyva, kuria skatinama vandenynus, jūras ir pakrantes valdyti ir tvarkyti integruotai ir kuria siekiama užtikrinti visų su jūrų reikalais siejamų ES politikos krypčių sąveiką.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Jūrų priežiūros integravimas – paranki priemonė nuo įvairaus pobūdžio grėsmės ginti su jūrų reikalais siejamus mūsų interesus, veiksmingiau tikruoju laiku spręsti tokias problemas, kaip avarijos ar naftos išsiliejimas jūroje, ir didinti mūsų prevencijos ir reagavimo pajėgumą.“

ES šalys jūrų priežiūrą vykdo dabar, vykdys ir ateityje. Tačiau vienoje kurioje Europos šalyje veikiančios priežiūros institucijos neturi tinkamos prieigos prie kolegų kitose šalyse turimos informacijos, todėl visokeriopa integruotos jūrų priežiūros nauda Europos Sąjungai yra neabejotina. Jei žmonių gyvybei jūroje kils pavojus, paieškos ir gelbėjimo tarnybos reikiamą informaciją galės gauti akimirksniu. Pakrančių apsauga, policija ir karinės jūrų pajėgos informacija galės dalytis siekdamos užtikrinti veiksmingesnę įvairios neteisėtos veiklos jūroje prevenciją ir tokią veiklą užkardyti, taip pat apsaugoti tiek prekybos, tiek žvejybos laivus nuo užpuolimo ir kitų pavojų jūroje. Už aplinkos ir taršos prevenciją ir reagavimą atsakingos įstaigos informacija galės dalytis su jūrų eismo priežiūros ar pakrančių apsaugos tarnybomis, kad užtikrintų tinkamą jūrų taršos prevenciją, o prireikus galėtų lokalizuoti ir pašalinti bet kokios kilmės taršą.

Elektroninis sektorių ir valstybių dalijimasis jūrų informacija bus palaikomas skaitmeninės dalijimosi duomenimis sistemos, grindžiamos šiuolaikiškomis saugiomis telekomunikacijos priemonėmis.

90 proc. Europos išorės prekybos vykdoma jūra, ES žvejybos laivyną sudaro 84 tūkst. laivų, o ES pajūrio regionuose sukuriama apytikriai 40 proc. ES BVP, be to, juose gyvena panašiai tiek visų ES gyventojų. Todėl, siekiant prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, būtina imtis kuo veiksmingesnių ir rentabilesnių priemonių tinkamoms saugios, patikimos ir tvarios veiklos jūroje sąlygoms sudaryti.

Veiksmų plane BDIA tinklą siūloma kurti tokiais šešiais etapais:

  • nustatyti visas vartotojų bendrijas;

  • surūšiuoti duomenų rinkinius ir išanalizuoti dalijimosi duomenimis trūkumus;

  • apibrėžti bendruosius duomenų klasifikavimo lygius;

  • sukurti BDIA palaikymo sistemą;

  • nustatyti prieigos teises;

  • suformuoti nuoseklų teisinį pagrindą.

Šie šeši etapai – tolesnių veiksmų pagrindas. Bandomieji bendradarbiavimo projektai jau vykdomi, o iki 2014 m. tikimasi įdiegti bendrą dalijimosi informacija sistemą, į kurią bus integruotos skirtingos jūrų priežiūros sistemos.

Veiksmų planą visapusiškai pasikonsultavusios patvirtino ES valstybės narės. Atsižvelgiant į 2009 m. lapkritį Tarybos išreikštą pageidavimą, šiuo dokumentu užtikrinamas 2009 m. spalį paskelbto pirmojo šia tema Komisijos komunikato minčių tęstinumas. Tarybai pageidaujant jis bus pakoreguotas iki 2011 m. pabaigos.

Daugiau informacijos

Jūrų reikalams skirta interneto svetainė

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar