Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Brüssel, 21. oktoober 2010

Komisjon esitab tegevuskava tõhusama ja tulusama mereseire kehtestamiseks

Euroopa Komisjon võttis täna konkreetsed meetmed Euroopa merede tõhusama ja tulusama mereseire edendamiseks. Komisjon selgitab tegevuskavas võimalusi, kuidas koondada liikmesriikide merendusala vastavad ametiasutused, et vahetada nende käsutuses olevaid mereseireandmeid. Kõnealused ametiasutused tegutsevad mitmes valdkonnas nagu rannavalve, mereliiklus- ja merekeskkonnaseire, merereostuse vältimine, kalandus, piirikontroll, maksu- ja õiguskorra tagamine, samuti merevägi. Tõhusam koostöö aitaks paremini toime tulla merel reaalajas toimuvate sündmustega. ELi merendusvaldkonna seireks ühise teabejagamiskeskkonna (CISE) loomist käsitlev tegevuskava on Euroopa integreeritud merepoliitika kohane algatus, millega toetatakse ookeanide, merede ja rannikualade juhtimise ja haldamise kompleksset käsitlust ning tõhustatakse merega seotud poliitikavaldkondade vahelist koostoimet ELis.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki sõnas: „Mereseire integreerimine võimaldab meil kaitsta merega seotud huve igat liiki ohtude eest, reageerida tõhusamalt merel reaalajas toimuvatele sündmustele, näiteks õnnetuste ja õlireostuse korral, ning täiustada meie ennetus- ja reageerimisvõimet.”

ELi liikmesriigid teostavad mereseiret ja jätkavad seda tegevust. Euroopa eri seireasutustel ei ole aga piisavat juurdepääsu üksteise teabele. Mereseire integreerimine tuleks kasuks kogu Euroopa Liidule. Inimelude merel ohtu sattumise korral jõuaks tõhus teave kiiremini otsingu- ja päästeasutuste käsutusse. Rannavalve, politsei ja merevägi saavad vahetada teavet, et paremini vältida ja tõkestada merel iga liiki illegaalset tegevust või kaitsta kauba- ja kalalaevu rünnakute ja muude ohtude eest. Saastuse vältimise eest vastutavad keskkonnaametid saavad vahetada teavet mereliiklust koordineerivate asutustega või rannavalvega, et tõhusamalt ära hoida, tõkestada või likvideerida eri liiki merereostusi.

Sektoritevahelist ja piiriülest mereohutuse elektroonilist teabevahetussüsteemi toetab kaasaegsel ja turvalisel telekommunikatsioonivahendil põhinev digitaalne andmevahetussüsteem.

Merel toimuva ohutu, turvalise ja jätkusuutliku tegevuse põhitingimuste tagamine paremal ja kulutõhusamal viisil on ülimalt oluline kindla majanduskasvu toetamiseks, kuna 90 % Euroopa väliskaubandusest toimub läbi Euroopa sadamate, ELi kalalaevastik koosneb ligikaudu 84 000 laevast ning ELi mereäärsetest piirkondadest tuleb umbes 40 % ELi SKPst ja seal elab sama palju ELi rahvastikust.

CISE võrgustiku loomise tegevuskava hõlmab kuut etappi:

  • Kõikide kasutajaskondade kindlakstegemine

  • Andmekogumite kaardistamine ja teabes esinevate lünkade analüüs

  • Andmete salastatuse ühtsete kategooriate määratlemine

  • Teabejagamiskeskkonna tugiraamistiku väljatöötamine

  • Juurdepääsuõiguste määratlemine

  • Sidusa õigusliku raamistiku loomine

Need kuus etappi on edaspidise tegevuse alus. Koostöö pilootprojektidega on juba alanud ning eri mereseiresüsteemide vaheline täielik teabevahetussüsteem võiks valmis saada 2014. aastaks.

ELi liikmesriigid on tegevuskava heaks kiitnud ulatusliku konsultatsiooni käigus. Nõukogu 2009. aasta novembris esitatud palve kohaselt põhineb see komisjoni 2009. aasta oktoobri esimesel teemakohasel teatisel. Nõukogu palvel vaadatakse tegevuskava 2011. aasta lõpuks uuesti läbi.

Täiendav teave:

Link merendusvaldkonna veebisaidil:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar