Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Bρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2010

Η Επιτροπή παρουσιάζει χάρτη πορείας που θα μας οδηγήσει σε αποδοτικότερη και οικονομικώς συμφερότερη θαλάσσια επιτήρηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σήμερα απτά βήματα για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της επιτήρησης των ευρωπαϊκών θαλασσών, και για να την καταστήσει οικονομικώς συμφερότερη. Σε χάρτη πορείας, η Επιτροπή περιγράφει τον τρόπο κατά τον οποίο θα συγκεντρώσει τις αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών από όλους τους θαλάσσιους κλάδους, ώστε να γίνεται ανταλλαγή των δεδομένων θαλάσσιας επιτήρησης τα οποία έχουν στην κατοχή τους φορείς όπως η ακτοφυλακή, οι αρχές παρακολούθησης της κυκλοφορίας, παρακολούθησης του περιβάλλοντος, πρόληψης της ρύπανσης, αλιείας, μεθοριακού ελέγχου, οι φορολογικές αρχές και αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου, καθώς και το ναυτικό. Η αυξημένη αυτή συνεργασία θα βοηθήσει στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση περιστατικών που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα. Ο «Χάρτης πορείας προς την καθιέρωση κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών (Common Information Sharing Environment-CISE) για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα στην ΕΕ» αποτελεί πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ με την οποία κηρύσσεται η ενοποιημένη θεώρηση της διαχείρισης και διακυβέρνησης των ωκεανών, θαλασσών και ακτών, και καλλιεργείται η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των σχετικών με τη θάλασσα πολιτικών που ασκούνται στην ΕΕ.

Η αρμόδια για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία επίτροπος κα Μαρία Δαμανάκη δήλωσε τα εξής: «Η ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης θα μας προσφέρει το σωστό εργαλείο για την προστασία των θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων έναντι πάσης φύσεως απειλής, για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμβάντων που προκύπτουν εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα, όπως ατυχήματα και πετρελαιοκηλίδες και για τη βελτίωση της ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης».

Οι χώρες της ΕΕ διενεργούν θαλάσσια επιτήρηση, και θα εξακολουθήσουν να το πράττουν. Ωστόσο, διάφορες αρμόδιες για την επιτήρηση αρχές ανά την Ευρώπη έχουν ανεπαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες των άλλων αρχών. Η ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης θα αποφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα σε όλο το χώρο της ΕΕ. Οι αρμόδιες για επεμβάσεις έρευνας και διάσωσης αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση στις καλύτερες πληροφορίες όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Η ακτοφυλακή, η αστυνομία και το ναυτικό μπορεί να μοιράζονται πληροφορίες για να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν καλύτερα τις πάσης φύσεως παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα ή για να προστατεύουν τα εμπορικά πλοία και τα αλιευτικά σκάφη από επιθέσεις και άλλες απειλές εν πλω. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και ρυπάνσεων μπορεί να μοιράζονται πληροφορίες με τις αρχές ρύθμισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας ή την ακτοφυλακή, ώστε να προλαμβάνονται, να αναχαιτίζονται ή να καθαρίζονται καλύτερα τα διάφορα είδη ρύπανσης στη θάλασσα.

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών θαλάσσιου ενδιαφέροντος μεταξύ κλάδων και διαμέσου συνόρων θα υποστηρίζεται από ψηφιακό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων με βάση σύγχρονα και ασφαλή, έναντι παραβιάσεων, μέσα τηλεπικοινωνίας.

Η αυξημένη αποτελεσματικότητα και απόδοση συγκριτικά με το κόστος στο πλαίσιο της κατοχύρωσης των θεμελιωδών προϋποθέσεων για ασφαλείς, προστατευμένες από έκνομες ενέργειες και αειφόρες δραστηριότητες στη θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη υγιούς οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι ποσοστό 90% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης διεξάγεται δια θαλάσσης, ο ενωσιακός αλιευτικός στόλος αριθμεί περίπου 84.000 σκάφη και οι θαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 40% του ΑΕΠ και του πληθυσμού της.

Ο χάρτης πορείας προτείνει την καθιέρωση δικτύου CISE με τα εξής έξι βήματα:

- ταυτοποίηση όλων των κοινοτήτων χρηστών

- χαρτογράφηση συνόλων δεδομένων και ανάλυση κενών στην ανταλλαγή δεδομένων

- ορισμός κοινών επιπέδων κατάταξης δεδομένων

- ανάπτυξη του υποστηρικτικού πλαισίου για το CISE

- ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης

- παροχή συνεκτικού νομικού πλαισίου

Τα ανωτέρω έξι βήματα συνιστούν βάση για περαιτέρω ενέργειες. Ήδη πραγματοποιούνται συλλογικά πιλοτικά έργα, και έως το 2014 θα μπορούσε να λειτουργεί πλήρες σύστημα κοινοχρησίας πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης.

Ο χάρτης πορείας επικροτήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη διάρκεια εκτενούς διαβούλευσης. Αποτελεί ενέργεια συνεχειών ως προς την πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής, τον Οκτώβριο 2009, επί του ιδίου θέματος, όπως το ζήτησε το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2009. Θα βελτιωθεί ως προς τις λεπτομέρειές του έως τα τέλη του 2011 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο θαλάσσιας πολιτικής:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar