Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Брюксел, 21 октомври 2010 г.

Комисията представя пътна карта за по-ефикасно и икономически ефективно морско наблюдение

Днес Европейската комисия представи конкретни мерки за повишаване на ефикасността и икономическата ефективност на наблюдението на европейските морета. В пътна карта Комисията очертава как да си сътрудничат съответните органи на държавите-членки във всички свързани с морето сектори, за да стане възможен обменът на данни от морското наблюдение, притежавани от различни органи. Имат се предвид брегова охрана, контрол на движението, мониторинг на околната среда, предотвратяване на замърсяването, рибарство, граничен контрол, данъчно и общо правоприлагане, както и военноморските сили. Това засилено сътрудничество би спомогнало и за по-адекватен отговор в реално време на случващото се в моретата. „Пътната карта за създаване на обща среда за обмен на информация (CISE) за морската област на ЕС“ представлява инициатива в рамките на интегрираната морска политика на ЕС, с която се застъпва обединен подход към управлението и стопанисването на океаните, моретата и крайбрежията и се насърчава взаимодействието между свързаните с морското дело политики в ЕС.

Мария Даманаки — Европейски комисар по морско дело и рибарство, заяви: „Интегрирането на морското наблюдение ще ни предостави подходящото средство за защита на нашите интереси в морската област срещу всякакви видове заплахи, за по-ефикасно реагиране в реално време на събития в моретата, като например произшествия и разливи от нефт и нефтопродукти, както и за подобряване на нашата способност за превенция и реагиране“.

Държавите от ЕС осъществяват морско наблюдение и ще продължат тази дейност. Но различните органи за наблюдение в Европейския съюз не споделят достатъчно информация помежду си. Интегрирането на морското наблюдение би донесло редица ползи за целия ЕС. Органите за издирване и спасяване ще разполагат бързо с по-точна информация, когато е застрашен човешки живот в открито море. Бреговата охрана, полицията и военноморските сили могат да обменят информация с оглед да подобрят предотвратяването на всякакви видове незаконни дейности по море и борбата с тях или да защитават търговски кораби и риболовни съдове от атаки и други заплахи по море. Органите за предотвратяване и реагиране на замърсяване на околната среда могат да споделят информация с органите за управление на морското движение или с бреговата охрана, което ще им позволи да подобрят дейността си по предотвратяване, прекратяване или почистване на различни видове замърсявания по море.

Междусекторният и междуграничният електронен обмен на морска информация ще се подпомага от цифрова система за обмен на данни, основаваща се на съвременни и сигурни далекосъобщителни средства.

Повишената ефикасност и икономическа ефективност при гарантирането на основните условия за безопасни, сигурни и устойчиви дейности по море са от първостепенно значение за подкрепа на стабилния икономически растеж, като се има предвид, че 90 % от европейската външна търговия се осъществява по море, риболовният флот на ЕС наброява около 84 000 плавателни съда, а крайбрежните райони на ЕС са с дял от около 40 % в неговия брутен вътрешен продукт и в населението му.

В пътната карта се предлага създаването на мрежата за обща среда за обмен на информация да се осъществи на следните шест етапа:

  • установяване на всички потребителски общности;

  • картографиране на масивите от данни и анализ на съществуващите празноти по обмена на данни;

  • определяне на единни нива на класификация на данните;

  • разработване на опорната рамка за общата среда за обмен на информация;

  • определяне на правата на достъп;

  • осигуряване на съгласувана правна рамка.

Тези шест етапа формират основата за по-нататъшни действия. Вече се осъществяват пилотни проекти за сътрудничество, а до 2014 г. може да бъде пусната в действие цялостна система за информационен обмен между различните системи за морско наблюдение.

Пътната карта бе одобрена от държавите-членки на ЕС в рамките на обстойни консултации. Тя е следствие от постъпилото през ноември 2009 г. искане от Съвета след първото съобщение на Комисията от октомври 2009 г. по този въпрос. Тя ще бъде доуточнена до края на 2011 г. по искане на Съвета.

За допълнителна информация:

  • Линк към уебсайта за морско дело:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar