Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1359

V Bruseli 20. októbra 2010

Hodnota prírody: priekopnícka správa odhaľuje kritický ekonomický význam biodiverzity

Po troch rokoch, počas ktorých sa skúmali prínosy, ktoré nám príroda zadarmo poskytuje, sa uverejnila záverečná správa z tohto projektu. V rámci štúdie Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB) sa zozbierali najlepšie dostupné ekonomické dôkazy o tom, že naša spoločnosť si nemôže dovoliť náklady spôsobené degradáciou ekosystémov a poklesom biodiverzity. Zhrnuli sa v nej tisícky štúdií, preskúmali sa metódy oceňovania, nástroje politiky a príklady opatrení z celého sveta. V závere správy sa uvádza desať odporúčaní, ktoré majú občanom a nositeľom politických rozhodnutí pomôcť začleniť aspekt biodiverzity do ich každodenných rozhodnutí, pričom sa odkazuje na početné prípadové štúdie. Európska komisia je významným financovateľom danej štúdie, ktorá sa vykonala v rámci Programu OSN pre životné prostredie.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Samozrejme, že si ceníme prírodu ako takú, ale popritom uznávame aj jej ekonomickú hodnotu v boji za zastavenie poklesu biodiverzity. Európska komisia podporuje projekt TEEB už od začiatku a bude ho podporovať aj naďalej. Budeme sa snažiť nájsť možnosti, ako do našich politík začleniť výsledky analýz vykonaných v rámci TEEB. Rovnako máme záujem podporovať iniciatívy iných krajín zamerané na preukázanie prínosov investícií do riadenia biodiverzity a ekosystémových služieb a nákladov spojených s takýmito investíciami.“

Pavan Sukhdev, vedúci štúdie TEEB, uviedol: „V rámci TEEB sa zdokumentoval nielen význam prírody pre svetovú ekonomiku vyčíslený na bilióny dolárov, ale aj tie druhy zmien politických stratégií a inteligentných trhových mechanizmov, ktorými sa nové zmýšľanie môže začleniť do sveta, ktorý je konfrontovaný s čoraz vyšším počtom rozmanitých výziev. Dobrou správou je, že mnohé spoločenstvá a krajiny už rozpoznávajú potenciál začlenenia hodnoty prírody do rozhodovacieho procesu.“

Naučme sa oceňovať prírodu

Záverečnou správou TEEB s názvom „Mainstreaming the Economics of Nature (Etablovanie ekonomiky prírody)“ sa dopĺňajú štyri správy, ktoré sa zverejnili počas uplynulých troch rokov. Pozornosť sa v nej zameriava na tri oblasti: prírodné ekosystémy (lesy), ľudské sídla (mestá) a podnikateľský sektor (baníctvo), na príklade ktorých sa ilustruje, ako ekonomické koncepcie a nástroje opísané v TEEB môžu spoločnosti pomôcť začleniť hodnotu prírody do procesu rozhodovania na všetkých úrovniach.

V správe sa ukazuje, ako môžu platby za ekosystémové služby viesť k lepšiemu dozoru nad prírodným kapitálom. Schémou platieb za ekosystémové služby sa v Mexiku napríklad znížila ročná mieru odlesňovania na polovicu, prispelo sa k ochrane povodí riek a hmlových lesov a zabránilo sa uvoľneniu emisií oxidu uhličitého v objeme 3,2 mil. ton.

Tým, že viac ako polovica obyvateľstva Zeme žije v mestských oblastiach, zohrávajú mestá kľúčovú úlohu pri uznaní prírodného kapitálu, ktorý je potrebný na udržanie a zvýšenie blahobytu ich obyvateľov, takže prístupy TEEB môžu byť v tomto ohľade extrémne dôležité. V japonskej Nagoji napríklad existuje systém obchodovateľných práv na hospodárske využitie územia, na základe ktorého musia subjekty vývojového projektovania výhľadovej zástavby, ktoré prekročia hranice vzťahujúce sa na výškové stavby vykompenzovať ich vplyv kúpou a ochranou oblastí v rámci tradičnej japonskej poľnohospodárskej krajiny.

Desať odporúčaní na zachovanie biodiverzity

V závere štúdie TEEB sa uvádza týchto desať odporúčaní:

  • Zverejnenie a stanovenie zodpovednosti za vplyv na prírodu by mali tvoriť nevyhnutnú súčasť výsledkov posúdenia stavu biodiverzity.

  • Národné účty by sa mali upraviť, aby sa do nich zahrnula aj hodnota zmien prírodného základného kapitálu a tokov ekosystémových služieb.

  • Naliehavou prioritou je vytvorenie konzistentných fyzických účtov pre lesný porast a ekosystémové služby.

  • V rámci obchodných účtov by sa mali odhaľovať externality, ako napr. environmentálne škody.

  • Prístupy „zachovanie biodiverzity bez strát“ alebo „kladný vplyv netto“ by sa mali považovať za bežnú obchodnú prax.

  • Zásady „znečisťovateľ platí“ a „plná návratnosť nákladov“ predstavujú silné usmernenia pre opätovné zosúladenie štruktúr stimulov a fiškálnej reformy. V niektorých súvislostiach sa na podporu nových kladných stimulov môže uplatňovať zásada „prijímateľ platí“.

  • Vlády by sa mali snažiť o plné zverejnenie dotácií, aby sa zabránilo nevhodným stimulom.

  • Mala by sa vyvíjať snaha o zriaďovanie komplexnejších, efektívnejších a spravodlivo spravovaných chránených území po celom svete a oceňovanie ekosystémov by pri tom mohlo pomôcť.

  • S vykonávaním systému ochrany lesov s názvom „REDD plus“ by sa malo začať čo možno najskôr.

  • Je potrebné, aby sa v rámci zásahov rozvojovej pomoci a politík ovplyvňujúcich životné prostredie vo väčšej miere uznala závislosť chudobných častí sveta od ekosystémových služieb.

Kontext

TEEB je projektom, ktorý sa vykonáva v rámci UNEP a ktorý financujú EK a vlády štátov, ku ktorým patrí napr. Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Belgicko a Japonsko. Venuje sa vytvoreniu ekonomickej argumentácie v prospech zmeny spôsobu, akým posudzujeme a riadime prírodné bohatstvo. Oceňovanie sa považuje za nástroj, vďaka ktorému možno zísť z nesprávnej cesty, na ktorú sa vydala naša ekonomika a ktorá viedla k rozhodnutiam s negatívnym vplyvom na blahobyt súčasných aj budúcich generácií. Cieľom správ TEEB je zviditeľniť hodnotu biodiverzity, keďže to bola práve neinformovanosť, ktorá často viedla k ničeniu prírodného kapitálu, ktorý tvorí základ našej ekonomiky.

Ďalšie informácie:

Všetky správy TEEB sú k dispozícii na stránke: http://www.teebweb.org/


Side Bar