Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Bryssel den 20 oktober 2010

Kommissionen och parlamentet undertecknar ett reviderat ramavtal

I Strasbourg i dag undertecknade Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europaparlamentets talman Jerzy Buzek en reviderad version av ramavtalet om arbetsförhållandena mellan de två institutionerna. Undertecknandet innebär att den process som inleddes för nästan ett år sedan i och med Lissabonfördragets ikraftträdande nu framgångsrikt har avslutats. Genom det reviderade ramavtalet anpassas den befintliga överenskommelsen från 2005 till den nya fördragsramen. Både kommissionens ordförande och parlamentets talman sade sig vara övertygade om att detta kommer att leda till fördjupade relationer mellan de två institutionerna och resultera i praktiska lösningar tack vare de utökade befogenheter som parlamentet får genom Lissabonfördraget. Viktiga inslag i avtalet genomfördes redan före ikraftträdandet, bl.a. i fråga om ansträngningarna för att förbereda kommissionens arbetsprogram för 2011.

Kommissionens ordförande Barroso sade: ”Detta avtal markerar en ny inriktning efter Lissabonfördragets ikraftträdande som innebär en stärkning av kommissionens och Europaparlamentets roller i arbetet med att föra det europeiska projektet framåt. Jag är säker på att vårt samarbete nu kommer att gå från klarhet till klarhet.”

Parlamentets talman Buzek sade: ”Europaparlamentet ser med stolthet på det nya femåriga ramavtalet med Europeiska kommissionen. Däri återspeglas den nya och mer inflytelserika position som tillerkänns Europaparlamentet enligt Lissabonfördraget, samtidigt som vårt speciella partnerskap med Europeiska kommissionen tillmäts ny tyngd. Jag välkomnar särskilt att kommissionen har åtagit sig att rapportera om den konkreta uppföljningen av varje begäran om lagstiftningsinitiativ från parlamentet och att den godkänt principen om lika behandling av parlamentet och ministerrådet i lagstiftnings- och budgetfrågor.”

Kommissionens vice ordförande med ansvar för interinstitutionella relationer och administration, Maroš Šefčovič, som har förhandlat på kommissionens vägnar sade också: ”Det är nödvändigt att vi har en fast och formellt överenskommen grund för vårt samarbete som faktiskt används i det dagliga arbetet. Jag kommer att göra allt vad jag kan för att det verkligen ska bli så. Jag skulle vilja tacka parlamentets förhandlare för deras bidrag till våra alltid öppenhjärtiga diskussioner!"

Bland många förbättringar innehåller det reviderade avtalet både regler och en tidtabell för en intensifierad och strukturerad dialog mellan de båda institutionerna, som gör att kommissionen kan använda parlamentets förslag när den utarbetar sitt arbetsprogram som sitt bidrag till EU:s programplanering.

Avtalet innehåller ingående regler om hur kommissionen ska informera parlamentet om förhandlingarna och undertecknandet av internationella avtal, så snart detta är kommissionens ansvar. Reglerna för överlämnandet av hemliga uppgifter till parlamentet anpassas till internationell standard, vilket gör det lättare att hålla parlamentet underrättat. Det innehåller också regler om förbättrad information till parlamentet om det arbete som utförs av experter som verkar som rådgivare åt kommissionen. Dessutom innebär det en förstärkt dialog och samordning av planeringen av parlamentets sammanträdesperioder.

Allt detta syftar till att fördjupa den politiska dialogen mellan institutionerna under fullständigt iakttagande av balansen mellan institutionerna, såsom den definieras i fördragen och åtagandet om ett gott samarbete dem emellan. På detta sätt kommer EU-politiken att kunna bedrivas på ett effektivare sätt.


Side Bar