Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

V Bruseli 20. októbra 2010

Komisia a Parlament podpísali revidovanú rámcovú dohodu

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek dnes v Štrasburgu podpísali revidovanú rámcovú dohodu, ktorá upravuje pracovné vzťahy medzi obomi inštitúciami. Podpisom dohody sa úspešne uzavrel takmer pred rokom začatý proces v súvislosti s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Revidovaná rámcová dohoda prispôsobuje existujúcu dohodu z roku 2005 novému rámcu zmluvy. Obaja predsedovania vyjadrili presvedčenie, že sa ňou prehĺbia vzťahy medzi obomi inštitúciami a poskytne praktické riešenia v súlade s posilnenými právomocami Parlamentu v zmysle Lisabonskej zmluvy. Významné prvky dohody sa už vykonávajú, dokonca pred nadobudnutím jej účinnosti, a to vrátane dosiahnutého pokroku pri príprave pracovného programu Komisie na rok 2011.

Predseda Barroso povedal: „Uvedená dohoda predstavuje nový smer v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá posilňuje úlohu Komisie a Európskeho parlamentu pri plnení európskeho programu. Som presvedčený, že naša spolupráca sa bude odteraz ešte viac posilňovať.“

Predseda Buzek uviedol: „Európsky parlament je hrdý na túto novú päťročnú rámcovú dohodu s Európskou komisiou. Odráža novú a vplyvnejšiu pozíciu Európskeho parlamentu v zmysle Lisabonskej zmluvy a posúva naše osobitné partnerstvo s Európskou komisiou na novú úroveň. Predovšetkým vítam, že sa Komisia podujala podávať správy o konkrétnych opatreniach prijatých v nadväznosti na každú legislatívnu žiadosť Parlamentu a akceptáciu zásady rovnakého zaobchádzania Parlamentu a Rady ministrov Komisiou v legislatívnych a rozpočtových záležitostiach.“

Podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, ktorý v mene Komisie viedol rokovania, dodal: „Je nesmierne dôležité, aby sme mali solídnu a formálne dohodnutú základňu našej spolupráce, a že táto základňa sa stane súčasťou našej každodennej práce. Urobím všetko preto, aby sa tak stalo. Rád by som sa chcel vyjednávačom Parlamentu poďakovať za ich úsilie, ktoré počas vždy veľmi úprimných rozhovorov vyvíjali!“

Spomedzi množstva zlepšení dohoda vytyčuje pravidlá a časový rozvrh intenzívnejšieho a štruktúrovaného dialógu medzi obomi inštitúciami, ktorý Komisii umožňuje mať osoh z vkladu Parlamentu pri príprave jej pracovného programu ako svojho príspevku k programovaniu EÚ.

Rámcová dohoda stanovuje podrobné pravidlá, akým spôsobom bude Komisia Parlament informovať o rokovaniach a uzatváraní medzinárodných dohôd, vždy keď táto zodpovednosť pripadne Komisii. Pravidlá poskytovania dôverných informácií Parlamentu posúva na úroveň medzinárodných štandardov, čím sa uľahčí informovanie Parlamentu. Takisto vytyčuje pravidlá, ako skvalitniť informácie, ktoré sa poskytujú Parlamentu v súvislosti s prácou expertov radiacich Komisii. Rámcová dohoda tiež zlepší dialóg a koordináciu so zreteľom na plánovanie schôdzí Parlamentu.

Cieľom všetkých uvedených prvkov je medzi uvedenými inštitúciami zintenzívniť politický dialóg pri plnom rešpektovaní rovnováhy medzi týmito inštitúciami, ako je to vymedzené v zmluvách, a záväzok navzájom dobre spolupracovať. Výsledkom toho bude efektívnejšia realizácia politík EÚ.


Side Bar