Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Brussel, 20 oktober 2010

Commissie en Parlement ondertekenen herziene kaderovereenkomst

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, en Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement, hebben vandaag in Straatsburg de herziene kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen beide instellingen ondertekend. De ondertekening vormt de bekroning van een proces dat bijna een jaar geleden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is gestart. De herziene kaderovereenkomst voorziet in de aanpassing van de bestaande overeenkomst uit 2005 aan het nieuwe Verdrag. Beide voorzitters spraken hun vertrouwen uit dat de vernieuwde overeenkomst de betrekkingen tussen beide instellingen zal verdiepen en praktische oplossingen zal bieden in overeenstemming met de uitgebreide bevoegdheden van het Parlement krachtens het Verdrag van Lissabon. Nog voor de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn al belangrijke elementen ervan ten uitvoer gelegd, zoals de verdere voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2011.

"Deze overeenkomst vormt een nieuwe start na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, dat de respectieve taken van de Commissie en het Europees Parlement voor de uitvoering van de Europese agenda versterkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij voortaan met steeds meer succes zullen samenwerken", aldus Commissievoorzitter Barroso.

Parlementsvoorzitter Buzek van zijn kant: "Het Europees Parlement is trots op deze nieuwe vijfjarige kaderovereenkomst met de Europese Commissie. De overeenkomst weerspiegelt de versterkte positie van het Europees Parlement overeenkomstig het Verdrag van Lissabon en tilt ons bijzondere partnerschap met de Europese Commissie op een hoger niveau. Ik ben meer in het bijzonder verheugd dat de Commissie zich ertoe heeft verbonden verslag uit te brengen over het concrete gevolg dat aan verzoeken van het Parlement om wetgevingsinitiatieven wordt gegeven en over het feit dat de Commissie haar goedkeuring heeft gehecht aan het beginsel van gelijke behandeling van het Parlement en de Raad van Ministers op wetgevings- en begrotingsgebied".

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie bevoegd voor interinstitutionele relaties en administratie, die de onderhandelingen namens de Commissie leidde, voegde hieraan toe: "Het is van cruciaal belang dat wij een solide en formeel overeengekomen basis voor onze samenwerking hebben en dat wij die dagelijks op het terrein in de praktijk brengen. Ik zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat dit ook inderdaad gebeurt. Ik dank de onderhandelaars van het Parlement voor hun ononderbroken medewerking gedurende deze besprekingen en de grote openheid waarmee die werden gevoerd.

Een van de verbeteringen is dat de herziene overeenkomst regels en een tijdschema vaststelt voor een geïntensiveerde en gestructureerde dialoog tussen de twee instellingen. Daardoor kan de Commissie bij de opstelling van het werkprogramma dat haar aandeel in de programmering van de EU vormt, profiteren van de bijdrage van het Parlement.

De herziene overeenkomst bevat gedetailleerde regels over de wijze waarop de Commissie het Parlement informeert over onderhandelingen voor en de sluiting van internationale overeenkomsten, wanneer zij daarmee belast is. De regels voor het verstrekken van gerubriceerde informatie aan het Parlement worden opgetrokken tot de internationale normen, waardoor het makkelijker wordt het Parlement op de hoogte te houden. De overeenkomst bevat ook voorschriften om het Parlement beter te informeren over de werkzaamheden van deskundigen die de Commissie advies verstrekken. De overeenkomst zal ook leiden tot verbetering van dialoog en coördinatie over de planning van de plenaire vergaderingen van het Parlement.

Al deze regels hebben tot doel de politieke dialoog tussen de instellingen te intensiveren. Daarbij zal worden gezorgd voor de instandhouding van het in de verdragen vastgestelde evenwicht tussen de instellingen en voor goede onderlinge samenwerking. Het resultaat van dit alles zal een efficiëntere tenuitvoerlegging van het EU-beleid zijn.


Side Bar