Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Briuselis, 2010 m. spalio 20 d.

Komisija ir Parlamentas pasirašė pataisytą bendrąjį susitarimą

Šiandien Strasbūre Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas pasirašė pataisytą bendrąjį susitarimą, kuriuo apibrėžiami abiejų institucijų darbo santykiai. Pasirašius susitarimą sėkmingai užbaigtas beveik prieš metus įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pradėtas procesas. Šiuo pataisytu bendruoju susitarimu 2005 m. susitarimas pritaikytas prie naujosios sutarties nuostatų. Abu pirmininkai išreiškė įsitikinimą, kad susitarimu bus sustiprinti abiejų institucijų santykiai ir kad juo bus pateikta praktinių sprendimų, kuriais atsižvelgiama į Lisabonos sutartimi padidintą Parlamento kompetenciją. Svarbūs susitarimo aspektai, įskaitant pažangą rengiant 2011 m. Komisijos darbo programą, įgyvendinti dar neįsigaliojus susitarimui.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Šiuo susitarimu, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuria sustiprintas Komisijos ir Europos Parlamento vaidmuo įgyvendinant Europos darbotvarkę, pradedamas naujas etapas. Esu įsitikinęs, kad mūsų bendradarbiavimas vis stiprės“.

Parlamento Pirmininkas J. Buzekas sakė: „Europos Parlamentas didžiuojasi šiuo nauju penkerių metų bendruoju susitarimu su Europos Komisija. Susitarime atspindima Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui suteikta įtakingesne pozicija ir juo sustiprinta mūsų ypatinga partnerystė su Europos Komisija. Ypač palankiai vertinu tai, kad Komisija įsipareigojo atsiskaityti už konkrečius veiksmus, atliekamus gavus Parlamento prašymus imtis teisėkūros iniciatyvos, taip pat tai, kad Komisija sutiko taikyti vienodą Parlamento ir Ministrų Tarybos traktavimo principą teisėkūros ir biudžeto srityse“.

Komisijos vardu derėjęsis už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius pridūrė: „Nepaprastai svarbu, kad būtų nustatytas tvirtas oficialiai sutartas pagrindas bendram darbui ir kad jo būtų iš tikrųjų laikomasi kasdienėje veikloje. Darysiu viską, kad taip ir būtų. Norėčiau padėkoti Parlamento derybininkams už jų pastangas per visas diskusijas, kurios visada buvo labai atviros.“

Be kitų patobulinimų pataisytame susitarime nustatomos taisyklės ir tvarkaraštis, kuriais sudaromos sąlygos intensyvesniam struktūriniam abiejų institucijų dialogui. Pagal šias taisykles Komisija, rengdama savo darbo programą, kaip savo indėlį į ES programavimą, turės galimybę gauti Parlamento pasiūlymų.

Susitarime nustatomos išsamios taisyklės, kaip Komisija informuos Parlamentą apie derybas dėl tarptautinių susitarimų ir jų sudarymą, kai ši atsakomybės sritis tenka Komisijai. Susitarimu prie tarptautinių standartų priderintos taisyklės dėl įslaptintos informacijos teikimo Parlamentui, todėl bus lengviau teikti informaciją Parlamentui. Taip pat nustatomos taisyklės pagerinti Parlamentui teikiamą informaciją apie Komisijai patariančių ekspertų darbą. Juo taip pat bus pagerintas dialogas ir koordinavimas, susijęs su Parlamento sesijų planavimu.

Visomis šiomis priemonėmis siekiama aktyvinti institucijų politinį dialogą, visiškai paisant abiejų institucijų pusiausvyros principo, kaip apibrėžta Sutartyse, ir įsipareigojimo užtikrinti deramą jų bendradarbiavimą. Tai padės veiksmingiau vykdyti ES politiką.


Side Bar