Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Brüssel, 20. oktoober 2010

Euroopa Komisjon ja parlament allkirjastasid muudetud raamlepingu

Täna kirjutasid Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek Strasbourgis alla muudetud raamlepingule, milles käsitletakse nimetatud institutsioonide töösuhteid. Sellega jõudis lõpule peaaegu aasta eest Lissaboni lepingu jõustumisega alanud protsess. Muudetud raamlepinguga kohandatakse 2005. aastal sõlmitud leping aluslepinguga. Presidendid avaldasid lootust, et raamleping aitab parandada kahe institutsiooni suhteid ja pakub praktilisi lahendusi, mis on kooskõlas parlamendi suurenenud pädevusega pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Teatavaid lepingu sätteid kohaldatakse juba enne selle jõustumist, näiteks sätteid, mis käsitlevad komisjoni 2011. aasta tööprogrammi koostamist.

President Barroso ütles: „Raamleping kujutab endast uut etappi pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Lepinguga pannakse kindlamalt paika komisjoni ja parlamendi mängureeglid Euroopa eesmärkide edendamisel. Usun, et meie koostöö paraneb veelgi.”

President Buzek sõnas: „Euroopa Parlament tunneb uhkust viieks aastaks komisjoniga sõlmitud raamlepingu üle. Leping peegeldab Euroopa Parlamendi uut, mõjukamat positsiooni ja sellega viiakse meie koostöö Euroopa Komisjoniga uuele tasemele. Erilist heameelt tunnen selle üle, et komisjon on võtnud endale kohustuse anda aru konkreetsetest meetmetest, mida võetakse parlamendi õigusloomealgatuste taotluste korral, ja komisjoni nõusoleku üle kohaldada nii parlamendi kui ka nõukogu suhtes õigusloome ja eelarvega seotud küsimustes võrdse kohtlemise põhimõtet.”

Komisjoni nimel läbirääkimisi pidanud komisjoni asepresident ja institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik Maroš Šefčovič lisas: „On äärmiselt tähtis, et meie koostöö toimuks kindlatel ja ametlikult kokkulepitud põhimõtetel, mida me kohaldame oma igapäevatöös. Teen omalt poolt kõik, et see nii oleks. Sooviksin tänada parlamendi läbirääkimisterühma otsekohese osalemise eest läbirääkimistel.”

Muudetud leping sisaldab muu hulgas nimetatud institutsioonide vahelise tihedama ja struktureeritud dialoogi pidamise eeskirju ja ajakava. Nii saab parlament osaleda komisjoni tööprogrammi ettevalmistamisel.

Nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad selle kohta, kuidas komisjon teavitab parlamenti rahvusvaheliste lepingute üle toimunud läbirääkimistest ja lepingute sõlmimisest, kui see kuulub komisjoni kohustuste hulka. Salastatud teabe edastamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on muudetud rahvusvahelistele standarditele vastavaks ning seega muutub lihtsamaks parlamendi teavitamine. Samuti parandatakse parlamendi teavitamist komisjoni nõustavate ekspertide töötulemustest ning dialoogi ja kooskõlastamist seoses parlamendi osaistungjärkude kavandamisega.

Muudatuste eesmärk on süvendada institutsioonide vahel poliitilist dialoogi, rikkumata aluslepingutes sätestatud institutsioonidevahelist tasakaalu ning järgides parlamendi ja komisjoni head koostööd, mis aitab kaasa ELi poliitika tõhusamale elluviimisele.


Side Bar