Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1358

Bruxelles, den 20. oktober 2010

Kommissionen og Parlamentet underskriver revideret rammeaftale

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, og formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, underskrev i dag i Strasbourg den reviderede rammeaftale om arbejdsforbindelserne mellem de to institutioner. Denne begivenhed markerer den vellykkede afslutning på en proces, som begyndte for næsten et år siden med Lissabontraktatens ikrafttræden. Med den reviderede rammeaftale sker der en tilpasning af den eksisterende aftale fra 2005 til de nye traktatrammer. Begge formænd udtrykte deres tiltro til, at rammeaftalen vil uddybe forbindelserne mellem de to institutioner og give mulighed for praktiske løsninger i tråd med de øgede beføjelser, som Parlamentet har fået tildelt under Lissabontraktaten. Vigtige dele af aftalen er blevet gennemført, allerede inden den træder i kraft, herunder fremskridt i forberedelsen af Kommissionens arbejdsprogram for 2011.

Formand José Manuel Barroso sagde: "Denne aftale markerer en ny kursændring efter Lissabontraktatens ikrafttræden, der styrker Kommissionens og Europa-Parlamentets rolle i arbejdet med at fremme den europæiske dagsorden. Jeg har tiltro til, at vores samarbejde fra nu af kun kan blive stærkere."

Formand Jerzy Buzek sagde: "Europa-Parlamentet er stolt af denne nye femårige rammeaftale med Europa-Kommissionen. Rammeaftalen afspejler den nye og mere indflydelsesrige position, som Europa-Parlamentet har opnået med Lissabontraktaten, og den giver vores særlige partnerskab med Europa-Kommissionen et nyt løft. Jeg glæder mig især over, at Kommissionen har påtaget sig at aflægge rapport om den konkrete opfølgning af Parlamentets anmodninger om lovgivningsinitiativer, og at Kommissionen har accepteret at følge princippet om ligebehandling af Parlamentet og Ministerrådet i lovgivningsmæssige og budgetmæssige spørgsmål."

Næstformand for Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration, Maroš Šefčovič, der forhandlede på Kommissionens vegne, tilføjede: "Det er afgørende, at vores samarbejde hviler på et solidt og formelt vedtaget grundlag, og at det rent faktisk indgår i det daglige arbejde på stedet. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at sikre, at dette sker. Jeg vil gerne takke Parlamentets forhandlere for deres indsats under disse altid meget åbne diskussioner!"

Blandt en række forbedringer kan nævnes, at den reviderede aftale indeholder regler og en tidsplan for en intensiveret og struktureret dialog mellem de to institutioner, der giver Kommissionen mulighed for at modtage input fra Parlamentet, når den forbereder sit arbejdsprogram som bidrag til EU-programmeringen.

Aftalen fastsætter detaljerede regler for, hvordan Kommissionen skal informere Parlamentet om forhandlinger og indgåelse af internationale aftaler i de tilfælde, hvor ansvaret hviler på Kommissionen. Aftalen bringer reglerne om videregivelse af klassificerede oplysninger til Parlamentet på højde med internationale standarder og vil således gøre det lettere at holde Parlamentet orienteret. Endvidere fastsætter aftalen regler, der skal forbedre informationen til Parlamentet i forbindelse med det arbejde, som udføres af Kommissionens rådgivende eksperter. Aftalen vil ligeledes styrke dialogen og koordineringen med hensyn til planlægning af Parlamentets mødeperioder.

Alt dette har til formål at intensivere den politiske dialog mellem institutionerne under fuld hensyntagen til den interinstitutionelle ligevægt som defineret i traktaterne og tilsagnet om et godt samarbejde mellem dem. Dette vil føre til en mere effektiv gennemførelse af EU's politikker.


Side Bar