Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1353

Brussel, 20 oktober 2010

Commissie presenteert plannen voor een nieuw EU-kader voor crisisbeheersing in de financiële sector

De crisis heeft onmiskenbaar aangetoond dat wanneer één bank in de problemen komt, deze zich al snel verspreiden over de hele financiële sector en tot ver buiten de landsgrenzen. Het is ook duidelijk geworden dat er geen reddingsmechanismen voorhanden waren voor financiële instellingen in nood. Er bestaan slechts zeer weinig regels die voorschrijven welke maatregelen de overheid moet nemen in het geval van een bankencrisis. Om die reden heeft de G20 besloten dat er kaders voor crisispreventie en crisis­beheersing moeten worden opgezet. Naar aanleiding daarvan presenteert de Europese Commissie thans haar plannen voor een EU-kader voor crisisbeheersing in de financiële sector. Zij vormen de opmaat naar wetgeving in het voorjaar van 2011 waarbij een alomvattend kader voor crisisbeheersing bij banken en beleggingsondernemingen zal worden gecreëerd.

Michel Barnier, Commissaris van Interne markt en diensten, zegt hierover: "In de eerste plaats moeten we proberen om in de toekomst een financiële crisis te voorkomen. Daarom ook zijn onze inspanningen om de bankensector te versterken en een echt toezichtkader te creëren, zo belangrijk. Maar ook in de toekomst zullen banken met problemen geconfronteerd worden. Zij kunnen zelfs failliet gaan en dat zou ook mogelijk moeten zijn. Wij moeten garanderen dat banken failliet kunnen gaan zonder dat het volledige financiële systeem instort of de belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgt. Geen enkele bank mag te groot of te sterk verweven zijn met andere instellingen om failliet te kunnen gaan. Daarom moeten we een duidelijk kader hebben dat ervoor zorgt dat de autoriteiten overal in Europa goed zijn voorbereid om banken in moeilijkheden te redden of eventuele faillissementen ordelijk af te wikkelen. Dat is het doel van de huidige plannen."

In haar mededeling, die het resultaat is van uitvoerig overleg in de afgelopen maanden (zie IP/09/1549), licht de Commissie de belangrijkste elementen toe die zij in haar wetgevings­voorstellen volgend jaar zal opnemen. Zij beperkt zich daarbij niet tot wat nu prioritair is, namelijk het opzetten van doeltreffende regelingen voor crisisbeheersing in alle lidstaten, maar heeft ook een "routekaart" opgesteld met een overzicht op de langere termijn van enkele grote uitdagingen waaraan het hoofd zal moeten worden geboden om tot een vlotte crisisafwikkeling te komen.

Het nieuwe kader dat in de mededeling wordt beschreven, zal breed opgezet zijn en streeft ernaar de autoriteiten toe te rusten met gemeenschappelijke en doeltreffende instrumenten en bevoegdheden om een bankencrisis zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen dat de belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgt. Het instrumentarium omvat:

  • voorbereidings- en preventiemaatregelen zoals de vereiste dat instellingen en autoriteiten een herstelplan (hoe te werk gaan in geval van ernstige moeilijkheden?) en een afwikkelingsplan moeten opstellen opdat ze goed voorbereid zouden zijn op financiële moeilijkheden dan wel een faillissement (de zogeheten "living wills");

  • bevoegdheden om vroegtijdig maatregelen te nemen om problemen op te lossen voordat zij ernstig worden zoals de bevoegdheid van toezichthouders om te eisen dat de leiding wordt vervangen, of dat een instelling een herstelplan uitvoert dan wel activiteiten of bedrijfsonderdelen afstoot die een buitensporig risico voor haar financiële soliditeit vormen;

  • afwikkelingsinstrumenten, zoals de bevoegdheid om een noodlijdende bank of onderneming door een gezonde instelling te laten overnemen, of om de activiteiten geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een tijdelijke overbruggingsbank, waardoor de autoriteiten de continuïteit van essentiële diensten kunnen garanderen en een faillissement ordelijk kunnen afhandelen.

Geen enkele entiteit mag te groot te zijn om failliet te kunnen gaan. De voornaamste doelstelling zal zijn ervoor te zorgen dat banken failliet kunnen gaan zonder dat de financiële stabiliteit verder in gevaar komt. Dit houdt in dat de afwikkeling zó verloopt dat het gevaar van besmetting zoveel mogelijk wordt beperkt en de continuïteit van essentiële financiële diensten wordt gegarandeerd, wat onder meer betekent dat rekeninghouders toegang blijven hebben tot hun bankrekening. Het kader moet een geloofwaardig alternatief bieden voor de dure reddingsoperaties van banken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Europa kent ook het probleem dat vele banken in heel de Unie actief zijn maar dat er geen regeling bestaat om de grensoverschrijdende gevolgen van een faillissement van zo'n bank aan te pakken. Een van de grote uitdagingen is dus een doeltreffende regeling op te zetten die ervoor zorgt dat overheden maximaal met elkaar coördineren en samenwerken om de mogelijke schadelijke gevolgen van het faillissement van een grensoverschrijdende bank zoveel mogelijk te beperken. De Commissie stelt voor om uitgaande van het concept van de bestaande toezicht­colleges (groepen van nationale toezichthouders) afwikkelingscolleges op te zetten (waarin zowel toezichthouders als nationale autoriteiten die belast zijn met de afwikkeling, vertegenwoordigd zijn) met het oog op crisisvoorbereiding en ‑beheersing. De Commissie zal ook voorstellen dat de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (zie MEMO/10/434) en met name de Europese Bankautoriteit een coördinerende en ondersteunende taak krijgen in crisissituaties, zonder afbreuk te doen aan de budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaten.

Zoals zij reeds in haar mededeling over afwikkelingsfondsen voor banken in mei 2010 had aangekondigd, stelt de Commissie ook voor om nationale fondsen op te richten (zie IP/10/610) die worden gefinancierd met bijdragen van de banken, om de kosten van afwikkelingsmaatregelen in de toekomst te betalen en te garanderen dat afwikkeling een geloofwaardig alternatief is. Momenteel is het systeem doordrenkt van moral hazard omdat er geen alternatieven zijn voor reddingsoperaties door de overheid. Het bestaan van gemeenschappelijke financierings­mechanismen die geen beroep doen op fondsen die door de belastingbetaler worden gefinancierd, moet de grensoverschrijdende samenwerking versterken en het gemakkelijker maken om vooraf te plannen hoe de kosten van de afwikkeling van een grensoverschrijdende instelling worden verdeeld.

Tot slot bevat de mededeling een routekaart met maatregelen die op de langere termijn zullen worden bekeken om een sterker geïntegreerd kader voor crisisbeheersing, dat met name beter is geschikt voor geïntegreerde Europese bankgroepen (dat wil zeggen banken die op Europees niveau actief zijn), tot stand te brengen. De Commissie wil onderzoeken of er behoefte is aan verdere harmonisatie van de insolventieregelingen voor banken en zal daarover verslag uitbrengen eind 2012; in combinatie met de evaluatie van de Europese Bankautoriteit in 2014 zal zij ook nagaan hoe een sterker geïntegreerd kader voor de afwikkeling van grens­overschrijdende bankgroepen het beste tot stand kan worden gebracht.

Achtergrond

De financiële crisis heeft duidelijk aangetoond dat er op nationaal niveau een solidere regeling voor crisisbeheersing moet komen en dat er een regeling moet worden opgezet om beter te kunnen omgaan met faillissementen van grensoverschrijdende banken. Tijdens de crisis hebben zich een paar in het oog springende bankfaillissementen voorgedaan (Fortis, Lehman Brothers, IJslandse banken, Anglo Irish Bank) die ernstige tekortkomingen in de bestaande regelingen aan het licht hebben gebracht. Doordat er geen mechanismen bestonden om banken gecontroleerd op te doeken, hadden de EU-lidstaten geen andere keuze dan hun bankensector te redden. Deze staatssteun aan banken liep op tot 13 % van het bbp. De Commissie heeft eerder al twee mededelingen gepubliceerd waarin zij haar ideeën over dit onderwerp heeft uiteengezet (zie IP/09/1549 en IP/10/610).

Zie ook MEMO/10/506.

Voor meer informatie wordt verwezen naar:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm


Side Bar