Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Bryssel den 19 oktober 2010

EU-kommissionen föreslår att tillfälligt stoppa kloning av djur för livsmedelsproduktion i EU

EU-kommissionen tillkännagav idag att den kommer att föreslå att tillfälligt stoppa kloning av djur för livsmedelsproduktion i EU. Kommissionen planerar också att tillfälligt förbjuda husdjurskloning och saluföring av livsmedel som framställts från klonade djur. Alla dessa tillfälliga åtgärder kommer att ses över om fem år. Kommissionen överväger också att inrätta ett spårbarhetssystem för import av reproduktionsmaterial för kloning, t.ex. sperma och embryon. Systemet kommer att göra det möjligt för lantbrukare och industrin att upprätta en databas över de djur som framavlas av sådant reproduktionsmaterial.

– Den rapport som kommissionen antog idag tillmötesgår uppmaningarna från Europaparlamentet och EU-länderna om en särskild EU-politik i denna känsliga fråga, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentskydd. Jag anser att ett tillfälligt förbud är en realistisk och genomförbar lösning som tar fasta på aktuella djurskyddsaspekter. Kloning i andra syften än för livsmedelsproduktion (t.ex. för forskning, bevarande av utrotningshotade arter eller läkemedelstillverkning) stoppas emellertid inte. Vi hoppas att den här rapporten ska göra det möjligt för rådet, Europaparlamentet och kommissionen att arbeta vidare med den föreslagna förordningen om nya livsmedel, som kommer att bli ett viktigt bidrag till konsumentskydd och innovation.

Det fortsatta arbetet

Kommissionen anser att det bästa sättet att gå vidare i frågan är en blandning av noga utvalda åtgärder samt en översynsklausul efter fem år. Dessa åtgärder kommer att ta hänsyn till djurskyddsaspekterna samtidigt som inga onödiga eller omotiverade begränsningar införs.

Kommissionens bedömning

I rapporten presenteras en bedömning av den kloningsteknik som används för livsmedelsproduktion och en analys av relevanta aspekter av kloning mot bakgrund av gällande lagstiftningen. I rapporten medges att kloning kan vara en utmaning i djurskyddshänseende och att den etiska aspekten är av betydelse. Man noterar också att det inte finns några vetenskapliga belägg som visar att det skulle vara farligt att äta livsmedel från klonade djur eller deras avkommor.

I rapporten analyseras kloning både i medlemsländerna och i länder utanför EU. I EU omfattas idag handel med, import och användning av produkter från klonade djur av EU:s allmänna lagstiftning. Danmark är det enda EU-land som infört ett förbud mot att använda klonade djur i kommersiellt syfte, medan vissa länder utanför EU redan använder kloning för att föda upp avelsdjur.

Kommissionen kontaktade berörda parter, bad Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet att ta fram de senaste vetenskapliga rönen och tog hänsyn till yttrandet från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och teknik.

Bakgrund

Kloning innebär att man skapar en organism som är en genetisk kopia av en annan och de två organismerna delar alltså exakt samma DNA.

Debatten om kloning för livsmedelsproduktion startade för ett par år sedan när klonade embryon importerades till EU. Enligt EU:s gällande lagstiftning betraktas endast livsmedel som framställts från klonade djur som ”nya livsmedel”, eftersom de inte framställts enligt konventionell avelsteknik. Sådana livsmedel omfattas därför av förordningen om nya livsmedel, som för tillfället diskuteras på EU-nivå. Nya livsmedel är livsmedel och livsmedelsingredienser som före den 15 maj 1997 inte använts som människoföda i någon högre utsträckning inom EU.

I en resolution från september 2008 stödde Europaparlamentet ett totalförbud mot kloning. För att få en vidare infallsvinkel bad rådet 2009 kommissionen att lägga fram en rapport. Vid utfrågningen i Europaparlamentet tidigare i år lovade EU-kommissionär John Dalli att rapporten skulle läggas fram före slutet av 2010.

Ytterligare information:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar