Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

V Bruseli 19. októbra 2010

Komisia podporuje dočasné pozastavenie klonovania zvierat na účely výroby potravín v EÚ

Európska komisia dnes oznámila, že navrhne dočasné pozastavenie klonovania zvierat na účely výroby potravín v EÚ. Komisia takisto zamýšľa dočasne pozastaviť využívanie klonovaných hospodárskych zvierat a uvádzanie potravín z klonov na trh. Všetky dočasné opatrenia sa preskúmajú po piatich rokoch. Takisto sa uvažuje o zavedení systému vysledovateľnosti v prípade dovozu reprodukčného materiálu pre klony, akým je semeno a embryá klonov. Tento systém umožní farmárom a priemyslu vytvoriť databázu zvierat, ktoré vzniknú prostredníctvom tohto reprodukčného materiálu.

John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Oznámenie, ktoré sme dnes prijali, je odpoveďou na výzvy Európskeho parlamentu a členských štátov, aby vznikla osobitná politika EÚ, pokiaľ ide o túto citlivú otázku. Myslím si, že dočasné pozastavenie predstavuje reálne a uskutočniteľné riešenie, ako odpovedať na súčasné obavy týkajúce sa dobrých podmienok zvierat.“ Komisár zdôraznil, že návrh nepozastaví klonovanie na iné účely, než je výroba potravín, ako napríklad na výskum, ochranu ohrozených druhov alebo využívanie zvierat na výrobu farmaceutík. V závere vyjadril nádej, že „prijatím tejto správy Rada, Parlament a Komisia budú v oblasti návrhu o nových potravinách napredovať, čo bude významým prínosom pre ochranu spotrebiteľa a inovácie.“

Ďalšie smerovanie

Podľa názoru Komisie selektívny súbor opatrení spolu s doložkou o preskúmaní po piatich rokoch je najlepšou cestou riešenia daného problému. Tieto opatrenia budú dostatočne riešiť obavy týkajúce sa dobrých podmienok zvierat bez zavedenia nepotrebných a neodôvodniteľných obmedzení.

Posúdenie zo strany Komisie

Oznámenie predstavuje posúdenie technológie klonovania vo vzťahu k výrobe potravín a preskúmavajú sa v ňom relevantné aspekty klonovania z hľadiska existujúceho právneho rámca. Uznáva sa v ňom, že otázky týkajúce sa dobrých podmienok zvierat sú výzvou a zohľadňujú sa v ňom etické aspekty klonovania. Takisto sa v ňom poznamenáva, že neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by potvrdzovali obavy týkajúce sa bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o potraviny získané z klonovaných zvierat alebo ich potomkov.

V oznámení sa preskúmava klonovanie v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. V EÚ sa na dovoz výrobkov z klonov, obchod s nimi a ich využívanie vzťahujú všeobecné právne predpisy EÚ. Dánsko je jediným členským štátom, ktoré na vnútroštátnej úrovni zakázalo využívanie klonovania zvierat na obchodné účely, zatiaľ čo niektoré tretie krajiny už využívajú klonovanie na produkciu plemenných zvierat.

Komisia konzultovala so zainteresovanými stranami, požiadala EFSA o aktualizáciu vedeckých aspektov a zohľadnila stanovisko Európskej skupiny pre etiku.

Kontext

Klonovanie je vytvorenie organizmu, ktorý je genetickou kópiou iného organizmu. Znamená to, že obidva organizmy majú presne tú istú DNA.

Diskusia o klonovaní na účely výroby potravín sa začala pred niekoľkými rokmi, keď boli do EÚ dovezené klonované embryá. Podľa súčasných právnych predpisov EÚ sa za „nové potraviny“ považujú iba potraviny vyrobené z klonov, keďže nie sú produkované prostredníctvom tradičných techník chovu. Z uvedeného dôvodu sa na takéto potraviny vzťahuje nariadenie o nových potravinách, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje na úrovni EÚ. Nové potraviny sú potraviny a prídavné látky, ktoré sa v EÚ výrazne nevyužívali na ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997.

V septembri 2008 Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom klonovanie úplne zakázal. V roku 2009 Rada požiadala Komisiu o predloženie správy s cieľom získať širší pohľad na uvedenú problematiku. Komisár Dalli počas svojho vypočutia pred Európskym parlamentom na začiatku tohto roka sľúbil, že správa bude predložená do konca roka 2010.

Ďalšie informácie nájdete na:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar