Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Bruksela, dnia 19 października 2010 r.

Komisja opowiada się za tymczasowym zawieszeniem w UE klonowania zwierząt w celu produkcji żywności

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że zaproponuje tymczasowe zawieszenie w UE klonowania zwierząt w celu produkcji żywności. Komisja planuje także zawiesić na czas określony wykorzystywanie zwierząt gospodarskich pochodzących z klonowania oraz wprowadzanie do obrotu żywności pozyskanej od takich zwierząt. Wszystkie środki tymczasowe zostaną po pięciu latach poddane przeglądowi. Komisja przewiduje także ustanowienie systemu śledzenia przywozu materiału reprodukcyjnego przeznaczonego dla zwierząt klonowanych, np. nasienia i zarodków pochodzących z klonowania. System ten umożliwi rolnikom i przemysłowi stworzenie bazy danych zwierząt, które powstaną z takiego materiału reprodukcyjnego.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: „Przyjęty dzisiaj komunikat jest reakcją na wyrażone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie wezwanie do obrania wyraźnego kierunku w polityce UE w tej drażliwej kwestii. Uważam, że tymczasowe zawieszenie stanowi realistyczny i wykonalny środek w odpowiedzi na obecne obawy związane z dobrostanem zwierząt.” Komisarz Dalli podkreślił, że wniosek nie przewiduje zawieszenia wykorzystywania klonowania do celów innych niż produkcja żywności, takich jak badania, ochrona zagrożonych gatunków lub wykorzystywanie zwierząt do produkcji farmaceutyków. Wyraził też nadzieję, że „przyjęcie tego sprawozdania będzie dla Rady, Parlamentu i Komisji początkiem prac nad wnioskiem w sprawie nowej żywności, która jest ważnym składnikiem ochrony konsumenta oraz innowacyjności.”

Perspektywy

Zdaniem komisarza Dalli wybrany zestaw środków wraz z klauzulą przeglądu po pięciu latach jest najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu. Środki te w wystarczający sposób uwzględniają kwestię dobrostanu zwierząt, nie wprowadzając niepotrzebnych ani nieuzasadnionych ograniczeń.

Ocena Komisji

W komunikacie przedstawiono ocenę technologii klonowania pod względem produkcji żywności oraz przeanalizowano istotne aspekty klonowania w świetle istniejących ram prawnych. Uwzględniono też kwestie dobrostanu zwierząt i aspekt etyczny klonowania. Ponadto w komunikacie zwrócono uwagę na brak dowodów naukowych potwierdzających obawy o bezpieczeństwo żywności pozyskanej od zwierząt pochodzących z klonowania lub od ich potomstwa.

W komunikacie poddano analizie sytuację z zakresu klonowania zarówno w państwach członkowskich, jak i w państwach trzecich. W UE przywóz produktów pozyskanych od zwierząt pochodzących z klonowania, handel nimi oraz ich wykorzystywanie są obecnie objęte ogólnymi przepisami unijnymi. Dania to jedyne państwo członkowskie, które przyjęło krajowy zakaz wykorzystywania klonowania zwierząt do celów komercyjnych, z kolei niektóre państwa trzecie już teraz uciekają się do klonowania do produkcji zwierząt hodowlanych.

Komisja przeprowadziła konsultacje z zainteresowanymi podmiotami, poprosiła EFSA o aktualne dane naukowe na ten temat i uwzględniła opinię Europejskiej Grupy Etyki.

Kontekst

Klonowanie to tworzenie organizmu, który jest genetyczną kopią innego. Oznacza to, że te dwa organizmy mają taki sam DNA.

Debata na temat klonowania w celu produkcji żywności rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy do UE zaczęto przywozić zarodki pochodzące z klonowania. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem UE tylko żywność pozyskana od zwierząt pochodzących z klonowania jest uważana za „nową żywność”, ponieważ nie jest produkowana tradycyjnymi technikami hodowlanymi. Dlatego żywność ta objęta jest zakresem rozporządzenia w sprawie nowej żywności, które obecnie dyskutowane jest na poziomie UE. Nowa żywność to żywność i składniki żywności, które nie były powszechnie stosowane w żywieniu ludzi w UE przed 15 maja 1997 r.

We wrześniu 2008 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której poparł całkowity zakaz klonowania. W 2009 r., aby uzyskać szerszy ogląd sytuacji, Rada poprosiła Komisję o przygotowanie sprawozdania. W swoim przesłuchaniu przez Parlament Europejski komisarz Dalli obiecał, że sprawozdanie to będzie gotowe do końca 2010 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar