Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Brussel, 19 oktober 2010

Commissie pleit voor moratorium op klonen van dieren voor voedselproductie in de EU

Vandaag heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij een moratorium op het klonen van dieren voor de voedselproductie in de EU zal voorstellen. De Commissie wil ook het gebruik van gekloonde landbouwhuisdieren en het in de handel brengen van voedingsmiddelen die van klonen afkomstig zijn, tijdelijk opschorten. Alle tijdelijke maatregelen zullen na vijf jaar opnieuw worden beoordeeld. Verder wordt voorgesteld een traceerbaarheidssysteem te ontwikkelen voor de invoer van voortplantingsmateriaal voor klonen, zoals sperma en embryo's van klonen. Dit systeem zal veehouders en de bedrijfstak in staat stellen een databank op te zetten van dieren die uit dit voortplantingsmateriaal zijn voortgekomen.

De commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid, John Dalli, zei er het volgende over: "De vandaag goedgekeurde mededeling beantwoordt aan het verzoek van het Europees Parlement en van lidstaten om specifiek EU-beleid voor dit gevoelige onderwerp uit te zetten. Ik denk dat het moratorium een realistische en haalbare oplossing is die tegemoetkomt aan de bestaande bezorgdheid over het dierenwelzijn". De commissaris benadrukte dat het moratorium geen betrekking heeft op andere toepassingen dan de voedselproductie, zoals onderzoek, het behoud van bedreigde diersoorten of het gebruik van dieren voor de productie van geneesmiddelen. Tot slot sprak hij de hoop uit dat "met de goedkeuring van dit verslag de Raad, het Parlement en de Commissie vooruitgang boeken met het voorstel betreffende nieuwe voedingsmiddelen, dat een belangrijke bijdrage levert aan de consumentenbescherming en innovatie".

Oplossing

De Commissie is van mening dat een goed gekozen combinatie van maatregelen, samen met een clausule voor herziening na vijf jaar, de beste oplossing is om deze kwestie aan te pakken. Deze maatregelen komen voldoende tegemoet aan de bezorgdheid over het dierenwelzijn zonder onnodige of ongerechtvaardigde beperkingen op te leggen

Analyse van de Commissie

De mededeling verslag bevat een analyse van kloontechnologie met betrekking tot de voedselproductie en van de relevante aspecten van klonen in de context van het huidige rechtskader. Het verslag gaat onder andere in op de problemen die klonen voor het welzijn van dieren kan opleveren en op het ethische aspect van klonen. Ook wordt opgemerkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de bezorgdheid over de voedselveiligheid staaft met betrekking tot voedingsmiddelen die verkregen zijn van gekloonde dieren of hun nakomelingen.

Verder wordt de situatie op het gebied van klonen in de lidstaten en in derde landen beschreven. In de EU vallen de invoer van, de handel in en het gebruik van producten die afkomstig zijn van klonen momenteel onder de algemene EU‑wetgeving. Denemarken heeft als enige lidstaat een nationaal verbod ingesteld op het gebruik van gekloonde dieren voor commerciële doeleinden; een aantal derde landen gebruikt al kloontechnieken om fokdieren te produceren.

De Commissie heeft de betrokken partijen geraadpleegd, de EFSA om de meest actuele wetenschappelijke informatie verzocht en de Europese Groep ethiek om advies gevraagd.

Achtergrond

Klonen is het creëren van een organisme dat een genetische kopie van een ander organisme is. Dit houdt in dat beide organismen precies hetzelfde DNA hebben.

Het debat over het klonen van dieren voor de voedselproductie is een paar jaar geleden ontstaan, toen gekloonde embryo's in de EU werden ingevoerd. Volgens de huidige EU-verordening worden alleen voedingsmiddelen die worden geproduceerd uit klonen als "nieuwe voedingsmiddelen" beschouwd, aangezien deze niet met traditionele foktechnieken worden geproduceerd. Daarom vallen dergelijke voedingsmiddelen onder de Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen, die momenteel op EU-niveau wordt besproken. Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen en voedselingrediënten die tot 15 mei 1997 in de EU niet in significante mate voor menselijke voeding zijn gebruikt.

In september 2008 heeft het Europees Parlement in een resolutie zijn steun uitgesproken voor een totaalverbod op klonen. In 2009 heeft de Raad de Commissie gevraagd een verslag op te stellen om een breder beeld van de kwestie te krijgen. In zijn hoorzitting voor het Europees Parlement eerder dit jaar heeft commissaris Dalli beloofd dit verslag uiterlijk eind 2010 te leveren.

Voor meer informatie kunt u terecht op:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar