Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Bryssel 19. lokakuuta 2010

Komissio esittää EU:hun tilapäistä kieltoa eläinten kloonaukselle elintarviketuotannossa

Euroopan komissio aikoo ehdottaa elintarviketuotantoa varten tehtävän eläinten kloonaamisen tilapäistä keskeyttämistä. Komissio ilmoitti asiasta tänään antamassaan tiedonannossa. Komissio aikoo lisäksi keskeyttää tilapäisesti myös kloonattujen tuotantoeläinten käytön ja niistä peräisin olevien elintarvikkeiden myynnin. Kaikkia tilapäisiä toimenpiteitä tarkastellaan uudestaan viiden vuoden kuluttua. Komission raportissa kaavaillaan myös järjestelmää, jolla pystyttäisiin jäljittämään unioniin tuotu kloonaukseen tarkoitettu lisääntymisaineisto, kuten kloonien siemenneste ja alkiot. Järjestelmän avulla eläinten kasvattajat ja alan teollisuus voisivat perustaa tietokannan, johon tällaisen lisääntymisaineiston avulla tuotetut eläimet kirjattaisiin.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin John Dallin mukaan nyt annettu tiedonanto on vastaus Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden toivomukseen, että EU linjaisi erityistä politiikkaa tästä tunteita herättävästä asiasta. ”Kloonauksen tilapäinen keskeyttäminen on realistinen ja toteuttamiskelpoinen tapa vastata eläinten hyvinvointia koskeviin huoliin”, Dalli uskoo. Komissaari tähdensi, että ehdotuksella ei keskeytettäisi kloonausta muita tarkoituksia kuin elintarviketuotantoa varten. Sitä saisi edelleen käyttää esimerkiksi tutkimukseen, uhanalaisten lajien säilyttämiseen ja eläinten käyttöön lääkkeiden valmistuksessa. Komissaari kertoi toivovansa, että kun neuvosto, parlamentti ja komissio hyväksyvät nyt esitetyn raportin, päästään eteenpäin uuselintarvikkeita koskevan ehdotuksen käsittelyssä. ”Uuselintarvike-ehdotus edistää merkittävällä tavalla kuluttajansuojaa ja innovointia”, Dalli toteaa.

Tulevat toimet

Komission tulkinnan mukaan paras keino puuttua puheena oleviin kloonaukseen liittyviin seikkoihin on valikoiduista toimenpiteistä koostuva paketti, jonka vaikutuksia tarkastellaan uudelleen viiden vuoden kuluttua. Näillä toimenpiteillä pystytään riittävällä tavalla puuttumaan eläinten hyvinvointia koskeviin huoliin ilman tarpeettomia ja perusteettomia rajoituksia.

Komission arvio

Tiedonannossa esitetään arvio kloonausteknologian käytöstä elintarviketuotantoa varten ja tarkastellaan kloonaukseen liittyviä näkökohtia nykyistä oikeudellista kehystä vasten. Siinä tunnustetaan eläinten hyvinvointiin liittyvät ongelmakohdat ja otetaan huomioon kloonaukseen liittyvät eettiset kysymykset. Lisäksi tiedonannossa todetaan, että käytettävissä ei ole tieteellistä näyttöä, joka vahvistaisi kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin oleviin elintarvikkeisiin liittyvät elintarviketurvallisuushuolet.

Tiedonannossa tarkastellaan kloonausta sekä EU-maissa että muualla. EU:ssa tilanne on se, että klooneista saatujen tuotteiden tuontia, kauppaa ja käyttöä säännellään yleisellä EU-lainsäädännöllä. Tanska on ainoana EU-maana asettanut kansallisen kiellon eläinten kloonaamiselle kaupallisiin tarkoituksiin. Eräissä unionin ulkopuolisissa maissa kloonausta käytetään jo siitoseläinten tuotannossa.

Tiedonantoa varten komissio kuuli sidosryhmiä, pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista EFSAa esittämään tieteellisistä näkökohdista ajantasaistetun selvityksen ja otti huomioon luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnon.

Tausta

Kloonaamalla luodaan organismi, joka on toisen organismin geneettinen kopio. Näillä kahdella organismilla on siis täysin sama DNA.

Kloonauksen käytöstä elintarviketuotantoa varten virisi näkemystenvaihto muutama vuosi sitten, kun EU:hun tuotiin kloonattuja alkioita. EU:n voimassa olevan uuselintarvikeasetuksen mukaan ”uuselintarvikkeina” pidetään vain klooneista tuotettuja elintarvikkeita, koska ne on tuotettu muita kuin perinteisiä jalostusmenetelmiä käyttäen Nämä elintarvikkeet kuuluvat näin ollen parhaillaan EU:n tasolla tarkasteltavan uuselintarvikeasetuksen piiriin. Uuselintarvikkeita ovat elintarvikkeet ja niiden ainesosat, joita ei ole merkittävissä määrin käytetty ihmisten ravinnoksi EU:ssa ennen 15. päivää toukokuuta 1997.

Euroopan parlamentti ilmoitti syyskuussa 2008 antamassaan päätöslauselmassa tukevansa kloonauksen täyskieltoa. Neuvosto puolestaan halusi saada asiasta laajemman käsityksen ja pyysi siksi vuonna 2009 komissiota esittämään asiasta kertomuksen. Ollessaan Euroopan parlamentin kuultavana aiemmin tänä vuonna komissaari Dalli lupasi, että tällainen kertomus esitetään vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lisätietoja on saatavana seuraavista osoitteista:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar