Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

V Bruselu dne 19. října 2010

Komise navrhne, aby se dočasně přestala klonovat zvířata pro produkci potravin v EU

Evropská komise dnes oznámila, že navrhne dočasně pozastavit klonování zvířat pro produkci potravin v EU. Komise má rovněž v úmyslu prozatímně přerušit používání klonovaných hospodářských zvířat a uvádění potravin z klonů na trh. Všechna dočasná opatření se po pěti letech přezkoumají. Počítá se také se zavedením systému sledovatelnosti při dovozu reprodukčního materiálu pro klonování, jako je sperma a embrya klonů. Tento systém umožní zemědělcům a potravinářskému odvětví vyvinout databázi pro registraci zvířat, která by vznikla z tohoto reprodukčního materiálu.

Komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli řekl: „Sdělení, které jsme dnes přijali, reaguje na žádosti z Evropského parlamentu a členských států, aby vznikla specifická politika EU, která by se zaměřila na toto citlivé téma. Domnívám se, že toto dočasné pozastavení umožní reálně a prakticky řešit současné otázky dobrých životních podmínek zvířat.“ Komisař zdůraznil, že návrh se nedotkne klonování pro jiné účely, než je produkce potravin, jako je výzkum, zachování ohrožených druhů nebo používání zvířat pro výrobu léčiv. Na závěr vyjádřil naději, že „přijetí této zprávy umožní, aby Rada, Parlament a Komise postoupily kupředu, pokud jde o návrh týkající se nových potravin, který významně přispěje k ochraně spotřebitele a podpoří inovace.“

Další kroky

Komise se domnívá, že nejlepším přístupem k této problematice je výběrová kombinace opatření, k nimž se připojí ustanovení o přezkumu po pěti letech. Tato opatření budou dostatečným řešením otázky dobrých životních podmínek zvířat, aniž by přinesla bezpředmětná a neopodstatněná omezení.

Posouzení Komisí

Sdělení předkládá posouzení technologie klonování v souvislosti s produkcí potravin a podrobuje rozboru relevantní aspekty klonování z hlediska současného právního rámce. Uznává výzvy, které přináší otázky dobrých životních podmínek zvířat, a bere v úvahu etickou stránku klonování. Uvádí rovněž, že neexistují vědecké důkazy, které by potvrzovaly obavy o bezpečnost potravin získaných z klonů nebo jejich potomků.

Sdělení se zabývá klonováním jak v členských státech, tak ve třetích zemích. V EU se na dovoz, používání produktů z klonů a obchod s nimi v současnosti vztahují obecné právní předpisy EU. Dánsko je jediným členským státem, který v celé zemi zakázal využívání klonování zvířat pro komerční účely, zatímco některé třetí země již klonování používají k získávání plemenných zvířat.

Komise konzultovala zúčastněné strany, obrátila se na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby aktualizoval vědecké aspekty problematiky, a zohlednila stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích.

Souvislosti

Klonováním vzniká organismus, který je genetickou kopií jiného organismu, což znamená, že oba organismy sdílí naprosto totožnou DNA.

Diskuse o klonování pro produkci potravin byla zahájena před několika lety, když byla do EU dovezena klonovaná embrya. Podle platného nařízení EU se za „nové potraviny“ považují pouze potraviny produkované z klonů, protože nevznikají za použití tradičních chovatelských technik. Proto takové potraviny spadají do působnosti nařízení o nových potravinách, o kterém se na úrovni EU v současné době vede diskuse. „Nové potraviny“ jsou potraviny a složky potravin, které nebyly ve významné míře využívány pro lidskou spotřebu v EU před 15. květnem 1997.

V září 2008 přijal Evropský parlament usnesení, v němž se postavil za úplný zákaz klonování. V roce 2009 požádala Rada Komisi o předložení zprávy, aby získala širší přehled o této problematice, a v tomto roce komisař Dalli přislíbil během svého slyšení v Evropském parlamentu, že zpráva bude předložena do konce roku 2010.

Více informací naleznete na internetových stránkách:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar