Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1349

Брюксел, 19 октомври 2010 г.

Комисията подкрепя временното преустановяване на клонирането на животни за производството на храни в ЕС

Европейската комисия днес съобщи, че ще предложи да бъде временно преустановено клонирането на животни за производството на храни в ЕС. Комисията има също така намерението да преустанови временно използването на клонирани селскостопански животни, както и пускането на пазара на храни от клонирани животни. Всички временни мерки ще бъдат преразгледани след пет години. Обмисля се и въвеждане на система за проследяване на вноса на репродуктивен материал за клонирани животни, като например сперма и ембриони от клонирани животни. Подобна система ще спомогне за създаването от земеделските производители и от промишлеността на база данни за животните, които могат да бъдат получени от посочения репродуктивен материал.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали заяви: „Приетото днес съобщение идва в отговор на настояванията от страна на Европейския парламент и на държавите-членки Европейският съюз да предприеме специфична политика по този деликатен въпрос. Аз съм убеден, че временното преустановяване е реалистично и изпълнимо решение по отношение на настоящата загриженост във връзка с хуманното отношение към животните.“ Комисарят подчерта, че предложението няма да преустанови клонирането за други цели, различни от производството на храни, като например научно-изследователската дейност, опазването на застрашени видове или използването на животни за производството на фармацевтични продукти. В заключение той изрази надежда, че „с приемането на този доклад Съветът, Европейският парламент и Комисията ще придвижат напред предложението относно новите храни, което е важен принос по отношение на защитата на потребителите и иновациите“.

Бъдещи стъпки

Според Комисията най-добрият начин за справяне с проблема е внимателно подбрана комбинация от мерки, придружена от клауза за преразглеждане след пет години. Тези мерки ще отговорят в достатъчна степен на загрижеността във връзка с хуманното отношение към животните, без да се налага въвеждането на ненужни и неоправдани ограничения.

Оценка на комисията

В съобщението се представя оценка на технологията за клониране във връзка с производството на храни и се разглеждат основните аспекти на клонирането в светлината на съществуващата законодателна рамка. В съобщението се потвърждават предизвикателствата, свързани с проблемите около хуманното отношение към животните и се взема предвид етичната страна на клонирането. В него също така се отбелязва, че липсват научни доказателства, които да потвърждават опасенията за безопасността на храните по отношение на получените от клонирани животни или от тяхното потомство храни.

В съобщението се разглежда клонирането както в държавите-членки, така и в трети страни. Вносът, търговията и използването на продукти от клонирани животни в ЕС понастоящем се регулират от общото законодателство на ЕС. Дания е единствената държава-членка, наложила национална забрана върху използването на клониране на животни за търговски цели, докато в някои трети страни клонирането вече се прилага за производството на животни за разплод.

Комисията се консултира със заинтересованите лица, поиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да актуализира научните аспекти на проблема и взе предвид становището на Европейската група по етика.

Предистория

Клониране е създаването на организъм, който е генетично копие на друг организъм, което означава, че двата организма имат абсолютно идентични ДНК.

Дискусиите относно клонирането с цел производството на храни започнаха преди няколко години, когато в ЕС бяха внесени клонирани ембриони. Съгласно действащия в момента регламент на ЕС, за „нова храна“ се счита само храната, произведена от клонирани животни, тъй като не е била произведена посредством традиционните техники на възпроизводство. Поради това този вид храна попада в обхвата на регламента относно новите храни, който в момента се обсъжда на равнище ЕС. Под „нови храни“ се разбират храни и хранителни съставки, които не са били широко използвани за консумация от човека на територията на ЕС преди 15 май 1997 г.

През септември 2008 г. Европейският парламент прие резолюция за пълната забрана на клонирането. През 2009 г. Съветът поиска от Комисията да представи доклад, за да може да разполага с по-широк поглед върху проблема. По време на изслушването си пред ЕП в началото на тази година комисар Дали обеща, че докладът ще бъде изготвен до края на 2010 г.

За повече информация, моля, посетете следните уебстраници:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm


Side Bar