Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1348

Bruselj, 19. oktobra 2010

Evropska komisija sprejela strategijo, ki bo zagotovila spoštovanje Listine EU o temeljnih pravicah

Evropska komisija je danes sprejela strategijo za zagotovitev učinkovitega izvajanja Listine EU o temeljnih pravicah, ki je pravno zavezujoča od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Komisija bo preverila, ali so vsi predpisi EU v skladu z Listino, in sicer na vsaki stopnji zakonodajnega postopka – od začetnih priprav na Komisiji do sprejetja zakonodajnih predlogov s strani Evropskega parlamenta in Sveta ter njihove uporabe v državah članicah EU. Državljanom bo zagotovila informacije o tem, kdaj lahko posreduje v vprašanjih temeljnih pravic, za spremljanje doseženega napredka pa bo vsako leto objavila poročilo o izvajanju Listine. Na ta način se Komisija odziva na pozive Evropskega parlamenta.

„Listina odraža naše skupne vrednote in ustavno dediščino,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Listina mora usmerjati vse politike EU. Evropska komisija, zlasti njen generalni direktorat za pravosodje, bo zelo pazljiva pri zagotavljanju spoštovanja Listine v vseh zakonodajnih predlogih EU, v vseh amandmajih Sveta in Evropskega parlamenta ter v državah članicah pri izvajanju zakonodaje EU. Strategija, ki jo je Komisija sprejela danes, je pomemben prispevek k oblikovanju evropske kulture temeljnih pravic.“

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe (1. decembra 2009) je Listina EU o temeljnih pravicah postala pravno zavezujoča za institucije EU in države članice pri izvajanju prava EU. Listina utrjuje vse pravice iz Evropske konvencije o človekovih pravicah ter druge pravice in načela, ki izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic EU, sodne prakse Sodišča EU in drugih mednarodnih pravnih aktov. Listina je zelo sodobna kodifikacija in vključuje temeljne pravice „tretje generacije“, kot so varstvo podatkov, bioetična jamstva in pregledno upravljanje.

Komisija v okviru strategije razlaga korake, ki jih lahko uporabi za zagotavljanje vzornega slovesa EU na področju temeljnih pravic in za izboljšanje razumevanja varstva temeljnih pravic v Evropi s strani javnosti. Ti koraki so:

1. Zagotavljanje, da EU pri varovanju človekovih pravic ni mogoče ničesar očitati

  • Vsi zakonodajni predlogi EU morajo spoštovati Listino. Komisija bo zato okrepila svoje ocenjevanje učinka novih zakonodajnih predlogov na temeljne pravice. Službe Komisije bodo na podlagi „seznama“ temeljnih pravic ugotavljale, na katere temeljne pravice bi lahko vplival zakonodajni predlog, in sistematično ocenjevale učinek predvidenih možnosti politike na te pravice.

  • Komisija bo v zakonodajnem postopku, tudi na stopnji sklepanja končnih kompromisov z Evropskim parlamentom in Svetom, sodelovala z zakonodajalcema, da se zagotovi usklajenost prava EU z Listino. Začela bo z medinstitucionalnim dialogom, da bi določila metode za obravnavanje amandmajev, katerih skladnost s temeljnimi pravicami je vprašljiva.

  • Države članice EU že zavezujejo temeljne pravice, ki jih jamčijo njihove nacionalne ustave. Vendar pa morajo spoštovati temeljne pravice tudi pri izvajanju prava EU. Komisija bo uporabila vsa razpoložljiva orodja, vključno s postopkom ugotavljanja kršitev, da bi zagotovila spoštovanje Listine pri izvajanju prava EU.

2. Izboljšanje informacij za državljane

  • Državljani bi morali vedeti, kam se lahko obrnejo po pomoč ob kršitvah njihovih temeljnih pravic. Dostop do informacij o vseh pravnih sredstvih v vseh državah članicah jim bo leta 2011 omogočen prek novega evropskega portala e-pravosodje Komisije.

  • Komisija bo razložila, kdaj lahko in kdaj ne more posredovati v pritožbah v zvezi s kršitvijo temeljnih pravic, kadar te ne sodijo na področje pristojnosti EU. Listina Komisiji ne daje splošne pristojnosti za posredovanje na področju temeljnih pravic. Posreduje lahko le v zadevah v zvezi s pravom EU (npr. pri sprejetju zakonodaje EU ali pri izvajanju nacionalnih ukrepov za izvajanje prava EU v nasprotju z Listino). Države članice imajo svoje lastne sisteme za varovanje temeljnih pravic v okviru nacionalnih ustav in sodišč; Listina ni nadomestilo zanje. Zato so za zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic v prvi vrsti odgovorna nacionalna sodišča.

3. Spremljanje napredka

  • Komisija bo vsako leto objavila poročilo o izvajanju Listine. Poročilo bo spremljalo napredek na področjih pristojnosti EU: kako se je Listina upoštevala v konkretnih primerih (kot na primer v novih zakonodajnih predlogih). Zagotovilo bo priložnost za letno izmenjavo mnenj z Evropskim parlamentom in Svetom, služilo pa bo tudi kot sredstvo za izboljšanje informacij za javnost.

Ozadje

Listino Evropske unije o temeljnih pravicah so ob sprejetju slovesno razglasili predsedniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije na Evropskem svetu v Nici 7. decembra 2000. Takrat še ni imela zavezujočega učinka. Člen 6(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Lizbonsko pogodbo, določa, da je Listina pravno zavezujoča in ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi. To zlasti pomeni, da lahko zakonodajo EU, ki krši temeljne pravice, ki jih zagotavlja Listina, razveljavi Sodišče Evropske unije. Pogodba tudi določa, da se z določbami Listine ne širijo pristojnosti EU, opredeljene v Pogodbah. Člen 51 Listine določa: „Določbe te listine se uporabljajo za institucije, organe, urade in agencije Unije ob spoštovanju načela subsidiarnosti, za države članice pa samo, ko izvajajo pravo Unije.“.

Člani kolegija komisarjev so maja letos prvič svečano prisegli, da bodo spoštovali Listino skupaj s Pogodbama (IP/10/487).

Dodatne informacije

Današnje sporočilo je na voljo v novinarskem središču generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar