Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1348

V Bruseli 19. októbra 2010

Európska komisia prijala stratégiu, ktorá má zaistiť dodržiavanie Charty základných práv EÚ

Európska komisia dnes prijala stratégiu, ktorá má zaistiť účinné uplatňovanie Charty základných práv EÚ, ktorá sa po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy stala právne záväznou. Komisia bude overovať súlad všetkých právnych predpisov EÚ s chartou v každom štádiu legislatívneho procesu – počínajúc prípravnými prácami v rámci Komisie až po prijatie návrhov právnych predpisov Európskym parlamentom a Radou a ich následné uplatňovanie v členských štátoch EÚ. Komisia poskytne občanom informácie o tom, kedy je oprávnená konať v otázkach základných práv, a uverejní výročnú správu o uplatňovaní charty, ktorá bude mapovať dosiahnutý pokrok. Komisia týmto spôsobom reaguje na výzvy Európskeho parlamentu.

„Charta je odrazom našich spoločných hodnôt a ústavného dedičstva,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová. „Charta musí byť kompasom pre všetky politiky EÚ. Európska komisia, a najmä jej generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť budú veľmi pozorne dohliadať na to, aby bola charta rešpektovaná vo všetkých návrhoch právnych predpisov EÚ, zmenách a doplneniach prijatých Radou a Európskym parlamentom, ako aj pri implementácii právnych predpisov EÚ členskými štátmi. Stratégia, ktorú dnes Komisia prijala, je významným krokom k vytvoreniu európskej kultúry základných práv.”

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (1. decembra 2009) sa Charta základných práv EÚ stala právne záväznou pre inštitúcie EÚ a pre členské štáty vtedy, keď vykonávajú právo Únie. Charta zakotvuje všetky práva, ktoré obsahuje Európsky dohovor o ľudských právach, ako aj ďalšie práva a zásady vyplývajúce zo spoločných ústavných tradícií členských štátov EÚ, judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a iných medzinárodných nástrojov. Charta je veľmi moderným kódexom a obsahuje „tretiu generáciu“ základných práv, ako sú ochrana údajov, záruky v oblasti bioetiky a transparentná správa.

Komisia v rámci stratégie objasňuje kroky, ktoré môže podniknúť na zaistenie príkladného dodržiavania základných práv zo strany EÚ a na zlepšenie povedomia širokej verejnosti o ochrane základných práv v Európe:

1. Zabezpečiť, aby v oblasti dodržiavania ľudských práv nebolo možné EÚ nič vytknúť

  • Všetky návrhy právnych predpisov EÚ musia byť v súlade s chartou. Komisia preto posilní posudzovanie vplyvu nových legislatívnych návrhov na základné práva. Na základe „kontrolného zoznamu“ základných práv útvary Komisie zistia, ktoré základné práva by mohli byť konkrétnym návrhom dotknuté, a systematicky posúdia vplyv jednotlivých zvažovaných alternatív na tieto práva.

  • V priebehu legislatívneho procesu vrátane fázy hľadania konečných kompromisov v Európskom parlamente a Rade sa bude Komisia v spolupráci so spoluzákonodarcami usilovať o zaistenie súladu právnych predpisov EÚ s chartou. Komisia začne medziinštitucionálny dialóg s cieľom stanoviť metódy na riešenie prípadov zmien a doplnení, ktoré vzbudzujú pochybnosti, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť so základnými právami.

  • Pre členské štáty EÚ sú záväzné základné práva, ktoré sú zaručené v ich ústavách. Členské štáty však musia rešpektovať základné práva aj vtedy, keď vykonávajú právo EÚ. Komisia použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, ak to bude potrebné vrátane konaní vo veci porušenia predpisov, aby zaistila súlad s chartou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ.

2. Zlepšiť informovania občanov

  • Občania by mali vedieť, kde sa môžu obrátiť o pomoc v prípade porušenia základných práv. Prostredníctvom nového portálu elektronickej justície zriadeného Komisiou budú mať od roku 2011 prístup k informáciám o opravných prostriedkoch vo všetkých členských štátoch.

  • Komisia vysvetlí, kedy môže v prípade sťažností týkajúcich sa základných práv zasiahnuť a kedy naopak zasiahnuť nemôže, pretože dané sťažnosti nepatria do právomoci EÚ. Charta neustanovuje všeobecnú právomoc Komisie v oblasti základných práv. Zasiahnuť môže len vtedy, keď je v hre európske právo (napríklad keď sú prijaté právne predpisy EÚ alebo keď vnútroštátne opatrenie uplatňuje právo EÚ spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s chartou). Členské štáty majú svoje vlastné systémy ochrany základných práv prostredníctvom ústav a súdov, pričom charta ich nenahrádza. Zaistiť dodržiavania základných práv je preto v prvom rade úlohou vnútroštátnych súdov.

3. Monitorovanie pokroku

  • Komisia uverejní výročnú správu o uplatňovaní charty. Správa bude monitorovať pokrok v oblastiach, v ktorých má EÚ právomoc konať, pričom poukáže na to, akým spôsobom bola charta zohľadnená v konkrétnych prípadoch (napr. pri predkladaní návrhov nových právnych predpisov). Bude príležitosťou na každoročnú výmenu názorov s Európskym parlamentom a Radou a poslúži ako nástroj na zlepšenie informovanosti verejnosti.

Kontext

Charta základných práv Európskej únie bola pôvodne slávnostne vyhlásená predsedami Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na zasadnutí Európskej rady v Nice dňa 7. decembra 2000. V tom čase nebola právne záväzná. V článku 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii zmenenej a doplnenej Lisabonskou zmluvou sa ustanovuje, že charta je právne záväzná a má rovnakú právnu silu ako zmluvy. To predovšetkým znamená, že právne predpisy EÚ, ktoré sú v rozpore so základnými právami zaručenými chartou, môže Súdny dvor Európskej únie zrušiť. V zmluve sa tiež stanovuje, že ustanovenia charty nerozširujú právomoci Únie vymedzené v zmluvách. V článku 51 charty sa uvádza, že „ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie.“

V máji tohto roku zložili členovia kolégia komisárov po prvýkrát slávnostnú prísahu, že budú dodržiavať nielen zmluvy, ale aj chartu základných práv (IP/10/487).

Ďalšie informácie:

Dnešné oznámenie je k dispozícii na stránke aktualít generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar