Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1348

2010 m. spalio 19 d., Briuselis

Europos Komisija priima ES pagrindinių teisių chartijos laikymosi užtikrinimo strategiją

Šiandien Europos Komisija priėmė strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo teisiškai privaloma ES pagrindinių teisių chartija būtų įgyvendinama veiksmingai. Komisija tikrins, ar visi ES teisės aktai atitinka chartijos nuostatas kiekvienu teisėkūros etapu – nuo pat rengimo Komisijoje iki teisės aktų projektų priėmimo Europos Parlamente bei Taryboje – ir kaip jie taikomi ES valstybėse narėse. Komisija informuos piliečius, kada ji gali įsikišti sprendžiant pagrindinių teisių klausimus, ir skelbs metinę chartijos taikymo ataskaitą, kurioje apžvelgs pasiektą pažangą. Taip Komisija atsako į Europos Parlamento raginimus.

„Chartija atspindi mūsų bendras vertybes ir konstitucinį paveldą“, – tvirtino už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Chartija turi būti visų ES politikos sričių kelrodė. Europos Komisija ir ypač jos teisingumo departamentas itin akylai prižiūrės, kad chartijos nuostatų būtų laikomasi visuose ES teisės aktų pasiūlymuose ir Tarybos bei Europos Parlamento pakeitimuose, taip pat valstybių narių teisės aktuose, kuriais įgyvendinama ES teisė. Šiandien Komisijos priimta strategija – svarbus žingsnis formuojant Europos pagrindinių teisių kultūrą.“

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma ES institucijoms ir valstybėms narėms, kai jos įgyvendina ES teisę. Chartija įtvirtinamos visos Europos žmogaus teisių konvencijoje išvardytos teisės, taip pat kitos teisės ir principai, kylantys iš ES valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, Europos Teisingumo Teismo praktikos ir kitų tarptautinių priemonių. Chartijoje pateikiama naujausia teisių kodifikacija ir įtraukiamos trečiosios kartos pagrindinės teisės, kaip antai duomenų apsauga, bioetikos garantijos ir skaidrus administravimas.

Strategijoje Komisija aiškina, kokių veiksmų ji gali imtis, kad ES taptų pavyzdžiu laikantis pagrindinių teisių ir kad visuomenė geriau suvoktų pagrindinių teisių apsaugą Europoje:

1. Užtikrinti, kad ES nepriekaištingai laikytųsi pagrindinių teisių

  • Chartijos nuostatų turi būti laikomasi visuose ES teisės aktų pasiūlymuose. Todėl Komisija nuodugniau vertins naujų teisės aktų pasiūlymų poveikį pagrindinėms teisėms. Remdamosi pagrindinių teisių laikymosi kriterijais, Komisijos tarnybos nustatys, kurioms iš pagrindinių teisių pasiūlymas galėtų daryti poveikį, ir nuolat vertins kiekvieno numatyto politinio varianto poveikį šioms teisėms.

  • Teisėkūros metu, įskaitant galutinių kompromisų priėmimą Europos Parlamente ir Taryboje, Komisija kartu su teisės aktų leidėjais sieks užtikrinti, kad ES teisė atitiktų chartijos nuostatas. Komisija pradės tarpinstitucinį dialogą dėl pakeitimų, kurių suderinamumas su pagrindinėmis teisėmis kelia abejonių, atlikimo metodų.

  • ES valstybės narės jau dabar privalo laikytis jų konstitucijomis garantuojamų pagrindinių teisių. Tačiau, įgyvendindamos ES teisę, jos turi laikytis ir pagrindinių teisių. Komisija panaudos visas turimas priemones, įskaitant prireikus pažeidimo procedūras, kad įgyvendinant ES teisę būtų laikomasi chartijos nuostatų.

2. Geriau informuoti piliečius

  • Piliečiai turėtų žinoti, kur kreiptis pagalbos, kai pažeidžiamos jų pagrindinės teisės. 2011 m. informacijos apie teisių gynimo priemones visose valstybėse narėse jie galės gauti naujajame Komisijos e. teisingumo portale.

  • Komisija išaiškins, kada ji gali ir negali įsikišti nagrinėjant skundus dėl pagrindinių teisių, jei šios nepriklauso ES kompetencijai. Chartija Komisijai nesuteikiamas bendras įgaliojimas kištis sprendžiant pagrindinių teisių klausimus. Ji gali įsikišti tik tuomet, kai klausimas susijęs su ES teise (pvz., kai ES teisės aktas priimamas arba kai ES teisės aktas nacionaline priemone įgyvendinamas su chartijos nuostatomis nesuderinamu būdu). Valstybės narės turi savas pagrindinių teisių apsaugos, kurią užtikrina nacionalinės konstitucijos ir teismai, sistemas – chartija jų nepakeičia. Todėl užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, pirmiausia turi nacionaliniai teismai.

3. Stebėti pažangą

  • Komisija skelbs metinę chartijos taikymo ataskaitą. Ataskaitoje bus stebima, kaip daroma pažanga srityse, kur ES turi įgaliojimus veikti: bus rodoma, kaip į chartijos nuostatas atsižvelgta konkrečiais atvejais (pvz., kai teikiamas naujo teisės akto pasiūlymas). Ataskaita suteiks galimybę kasmet keistis nuomonėmis su Europos Parlamentu bei Taryba ir bus naudojama kaip visuomenės informavimo gerinimo priemonė.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai iškilmingai paskelbė 2000 m. gruodžio 7 d. Nicos Europos Vadovų Taryboje. Tuo metu ji nebuvo teisiškai privaloma. Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Lisabonos sutartimi, 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad chartija yra teisiškai privaloma ir turi tokią pat teisinę galią kaip ir Sutartys; tai reiškia, kad ES teisės aktus, kuriais pažeidžiamos chartija garantuojamos pagrindinės teisės, galėtų panaikinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Sutartyje taip pat nustatyta, kad chartijos nuostatos neišplečia Sutartyse apibrėžtos ES kompetencijos. Chartijos 51 straipsnyje nustatyta, kad „Šios Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę.“

Pirmą kartą šių metų gegužę Komisijos nariai iškilmingai pasižadėjo laikytis chartijos ir Sutarčių nuostatų (IP/10/487).

Daugiau informacijos

  • Šiandienos pranešimą galima rasti Teisingumo generalinio direktorato naujienų skyrelyje

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar