Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1348

Bryssel 19. lokakuuta 2010

Komissio tehostaa EU:n perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt strategian varmistaakseen, että EU:n perusoikeuskirjaa noudatetaan. Komissio tarkistaa, että kaikki EU:n säädökset täyttävät perusoikeuskirjan vaatimukset lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa – alkaen säädösten valmistelutyöstä komissiossa siihen asti, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät säädösehdotukset, ja myös silloin kun niitä sovelletaan jäsenvaltioissa. Komissio myös kertoo kansalaisille, missä tapauksissa se voi puuttua perusoikeuksien loukkauksiin, ja seuraa perusoikeuskirjan soveltamisen kehitystä julkaisemalla asiasta vuosittain kertomuksen. Strategia on laadittu Euroopan parlamentin pyynnöstä, joka liittyi siihen, että perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä.

”Perusoikeuskirja heijastaa EU:n yhteisiä arvoja ja perustuslakiperintöä”, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusvapauksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi. ”Perusoikeuskirjan on oltava johtotähtenä kaikissa EU:n politiikoissa. Euroopan komissio ja erityisesti oikeusasioiden pääosasto valvovat, että perusoikeuskirja otetaan huomioon kaikissa EU-säädöksiä koskevissa ehdotuksissa, kaikissa neuvoston ja Euroopan parlamentin niihin esittämissä tarkistuksissa ja myös silloin kun näitä säädöksiä sovelletaan jäsenvaltioissa. Komission tänään hyväksymä strategia on merkittävä askel kohti Euroopan perusoikeuskulttuurin luomista”, Reding jatkoi.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 EU:n perusoikeuskirja sitoo EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita niiden soveltaessa unionin oikeutta. Perusoikeuskirjaan on koottu kaikki Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvät oikeudet sekä eräitä muita oikeuksia ja periaatteita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioiden yhteisiin perustuslakiperinteisiin, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja muihin kansainvälisiin oikeusvälineisiin. Perusoikeuskirjaan sisältyy myös sellaisia ajankohtaisia perusoikeuksia kuin tietosuoja, bioetiikkaa koskevat takeet ja vaatimus hallinnon läpinäkyvyydestä.

Uuden strategian tavoitteena on varmistaa, että perusoikeuksia noudatetaan EU:ssa esimerkillisellä tavalla, ja parantaa suuren yleisön tietoja perusoikeuksien suojelusta Euroopassa.

1. Varmistetaan, että perusoikeuksia noudatetaan EU:ssa moitteettomasti

  • Kaikkien EU:n säädösehdotusten on oltava perusoikeuskirjan mukaisia. Tätä varten komissio aikoo arvioida entistä tarkemmin uusien säädösehdotusten vaikutusta perusoikeuksiin. Komission yksiköt selvittävät erityisen tarkistuslistan avulla, mihin perusoikeuksiin ehdotus voi vaikuttaa, ja arvioivat järjestelmällisesti eri toimintavaihtoehtojen vaikutukset perusoikeuksiin.

  • Komissio pyrkii yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa varmistamaan lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa, että EU:n lainsäädäntö parlamentissa ja neuvostossa tehtäviä viime vaiheen kompromisseja myöten täyttää perusoikeuskirjassa asetetut vaatimukset. Komissio aikoo käynnistää toimielinten välisen vuoropuhelun siitä, miten perusoikeuksien noudattamiseen liittyviä ongelmia koskevat tarkistukset olisi käsiteltävä.

  • EU:n jäsenvaltioiden on jo noudatettava niiden kansallisissa perustuslaeissa taattuja perusoikeuksia. EU:n oikeutta soveltaessaan niiden on lisäksi noudatettava perusoikeuskirjaa. Komissio turvautuu tarvittaessa kaikkiin käytettävissään oleviin välineisiin, muun muassa rikkomusmenettelyyn, varmistaakseen, että perusoikeuskirjaa todella noudatetaan EU:n oikeutta sovellettaessa.

2. Parempaa tiedottamista kansalaisille

  • Kansalaisten olisi tiedettävä, mistä he saavat apua, jos heidän perusoikeuksiaan loukataan. Tietoa oikeussuojakeinoista kaikissa jäsenvaltioissa on saatavilla komission uuden Euroopan eJustice-portaalin kautta vuonna 2011.

  • Komissio selostaa, milloin se voi puuttua perusoikeuksia koskeviin kanteluihin ja milloin ne taas jäävät EU:n toimivallan ulkopuolelle. Perusoikeuskirja ei anna komissiolle yleistä toimivaltaa tarttua perusoikeuksia koskeviin ongelmatapauksiin. Komissio voi puuttua niihin vain, jos ne liittyvät EU:n oikeuteen (esimerkiksi jos EU:n säädös on annettu tai sitä sovelletaan jäsenvaltiossa tavalla, joka on ristiriidassa perusoikeuskirjan kanssa). Jäsenvaltioilla on omat keinonsa suojata perusoikeuksia kansallisen perustuslain ja tuomioistuinjärjestelmän avulla, eikä perusoikeuskirjan olekaan tarkoitus korvata niitä. Siksi perusoikeuksien noudattamisen valvonta kuuluu ensisijaisesti kansallisille tuomioistuimille.

3. Edistymisen seuranta

  • Komissio julkaisee perusoikeuskirjan soveltamista käsittelevän vuosikertomuksen, jossa seurataan edistymistä niillä aloilla, joilla EU:lla on toimivaltaa. Kertomuksessa muun muassa selostetaan, miten perusoikeuskirja on otettu huomioon eri tapauksissa (esimerkiksi uusissa säädösehdotuksissa). Kertomus tarjoaa tilaisuuden vaihtaa vuosittain näkemyksiä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, ja se myös parantaa kansalaisille suunnattua tiedotusta.

Tausta

Euroopan unionin perusoikeuskirja hyväksyttiin alun perin Euroopan parlamentin puhemiehen sekä neuvoston ja komission puheenjohtajien juhlallisella julistuksella Nizzassa 7. joulukuuta 2000 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä. Tuolloin se ei vielä ollut oikeudellisesti sitova asiakirja. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella, määrätään, että perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että EU:n lainsäädäntö voidaan kumota Euroopan unionin tuomioistuimessa, jos se on ristiriidassa perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien kanssa. Perussopimuksessa todetaan myös, että perusoikeuskirjan määräykset eivät millään tavoin laajenna perussopimuksissa määriteltyä unionin toimivaltaa. Perusoikeuskirjan 51 artiklassa todetaan, että ”tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta.”

Komission jäsenet antoivat tämän vuoden toukokuussa ensimmäisen kerran juhlallisen vakuutuksen, jossa he lupasivat valvoa perusoikeuksien ja perussopimusten noudattamista (IP/10/487).

Lisätietoja

Tänään hyväksytty tiedonanto on saatavilla oikeusasioiden pääosaston sivuilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar