Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1348

Brüssel, 19. oktoober 2010

Euroopa Komisjon võtab põhiõiguste harta järgimiseks vastu strateegia

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu strateegia, mille eesmärk on tagada, et ka tegelikkuses järgitaks ELi põhiõiguste hartat, mis on olnud õiguslikult siduv alates Lissaboni lepingu jõustumisest. Õigusloome igas etapis, alates komisjonis toimuvast esimesest ettevalmistustööst kuni õigusaktide eelnõude vastuvõtmiseni Euroopa Parlamendis ja nõukogus, ning ka ELi õigusaktide rakendamise käigus kontrollib komisjon, et kõik ELi õigusaktid oleksid hartaga kooskõlas. Komisjon annab kodanikele teavet selle kohta, millal ta saab põhiõiguste küsimuses sekkuda, ning avaldab igal aastal harta kohaldamise aruande, milles jälgitakse tehtud edusamme. Sel viisil vastab komisjon Euroopa Parlamendi üleskutsele.

Harta peegeldab meie ühiseid väärtusi ja põhiseaduslikku pärandit,” ütles ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik, komisjoni asepresident Viviane Reding. „Harta peab olema kõigis ELi poliitikavaldkondades suunanäitajaks. Euroopa Komisjon ja eeskätt selle õigustalitus jälgivad väga tähelepanelikult, et hartat järgitaks kõikides ELi õigusaktide ettepanekutes, kõikides nõukogu ja Euroopa Parlamendi esitatud muudatusettepanekutes ning ka liikmesriikides, kui nood ELi õigusakte rakendavad. Strateegia, mille komisjon täna vastu võttis, on oluline samm Euroopa põhiõiguste kultuuri juurutamisel.”

Lissaboni lepingu jõustudes (1. detsembril 2009) muutus ELi põhiõiguste harta ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele ELi õiguse rakendamisel siduvaks. Harta sisaldab kõiki õigusi, mis leiduvad Euroopa inimõiguste konventsioonis, ning samuti muid õigusi ja põhimõtteid, mis tulenevad ELi liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest traditsioonidest, Euroopa Kohtu praktikast ja muudest rahvusvahelistest instrumentidest. Harta on koostatud väga ajakohasena ja sisaldab nn kolmanda põlvkonna põhiõigusi, nagu näiteks andmekaitset, bioeetikaga seotud tagatisi ja halduse läbipaistvust.

Strateegias selgitab komisjon, mida tal on võimalik teha, et tagada ELis põhiõiguste laitmatu järgimine ning parandada üldsuse teadlikkust põhiõiguste kaitsest Euroopas.

1. ELi laitmatu maine tagamine põhiõiguste järgimisel

  • Kõik ELi õigusaktide ettepanekud peavad olema hartaga kooskõlas. Seepärast pöörab komisjon uute seadusandlike ettepanekute hindamisel rohkem tähelepanu sellele, kuidas need mõjutavad põhiõigusi. Põhiõiguste kontrollnimekirja põhjal teevad komisjoni talitused kindlaks, milliseid põhiõigusi ettepanek võib mõjutada, ning hindavad süstemaatiliselt, milline mõju on igal võimalikul poliitikavariandil neile õigustele.

  • Seadusloome protsessis, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukoguga lõplikke kompromisse arutades, teeb komisjon kaasseadusandjatega koostööd, tagamaks, et ELi õigus vastaks hartale. Komisjon algatab institutsioonidevahelise dialoogi arutamaks, mida hakata peale muudatusettepanekutega, mille puhul kerkib küsimusi seoses vastavusega põhiõigustele.

  • ELi liikmesriigid on juba kohustatud järgima oma põhiseadustega tagatud põhiõigusi. Kuid ELi õiguse rakendamisel peavad liikmesriigid samuti põhiõigusi järgima. Komisjon kasutab kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas vajaduse korral rikkumismenetlust, et tagada ELi õiguse rakendamisel harta järgimine.

2. Kodanike parem teavitamine

  • Kodanikud peaksid teadma, kuhu pöörduda põhiõiguste rikkumise korral abi saamiseks. Alates aastast 2011 on teave õiguskaitsevahendite kohta kõikides liikmesriikides neile kättesaadav komisjoni uue e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

  • Komisjon selgitab, millal ta saab sekkuda põhiõiguste asjus esitatud kaebuste puhul ja millal ei saa, kuna need jäävad ELi pädevusalast välja. Harta ei näe põhiõiguste asjus komisjonile ette üldist sekkumisõigust. Komisjon saab sekkuda ainult siis, kui mängu tuleb ELi õigus (näiteks kui ELi õigusakt võetakse vastu või kui siseriikliku meetmega kohaldatakse ELi õigust viisil, mis ei ole hartaga kooskõlas). Liikmesriikidel on olemas oma süsteem põhiõiguste kaitseks riigi põhiseaduse ja kohtute kaudu; harta neid ei asenda. Seetõttu on põhiõiguste kaitse tagamine esmajoones liikmesriikide kohtute ülesanne.

3. Edusammude jälgimine

  • Komisjon avaldab igal aastal harta kohaldamise aruande. Aruandes vaadeldakse edusamme valdkondades, kus ELil on olemas tegutsemisvolitused, ning näidatakse, kuidas hartat on konkreetsetel juhtudel arvesse võetud (näiteks uutes seadusandlikes ettepanekutes). See annab võimaluse igal aastal Euroopa Parlamendi ja nõukoguga seisukohti vahetada ning olla üldsuse parema teavitamise vahendajaks.

Taustteave

Euroopa Liidu põhiõiguste harta kuulutasid esmakordselt pidulikult välja 7. detsembril 2000 Nice’is Euroopa Ülemkogul Euroopa Parlamendi president, nõukogu eesistuja ja komisjoni president. Tollal ei olnud see veel õiguslikult siduv. Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõige 1, nagu seda on Lissaboni lepinguga muudetud, näeb ette, et harta on õiguslikult siduv ning et sellel on sama õigusjõud, mis aluslepingutel. See tähendab eelkõige, et Euroopa Liidu Kohus võib tühistada ELi õigusaktid, milles rikutakse hartaga tagatud põhiõigusi. Samuti on lepingus kirjas, et harta sätted ei laienda ELi pädevust, mis on määratletud aluslepingutega. Harta artiklis 51 on sätestatud: „Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral.”

Esmakordselt andsid komisjoni volinike kolleegiumi liikmed pidulikult tõotuse täita nii aluslepinguid kui ka hartat käesoleva aasta maikuus (IP/10/487).

Lisateave

Tänane teatis on kättesaadav õigusküsimuste peadirektoraadi uudiste lehel:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar